Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu - Llwynogod

Er mai creaduriaid nosol yw llwynogod maent yn aml i’w gweld yn y dydd. Mae llwynogod yn greaduriaid tiriogaethol ac yn byw mewn grwpiau teuluol bychain ac ar y cyfan nid ydynt ond yn byw am 2 flynedd.

Fox

Sut maen nhw’n edrych?

Mae llwynogod llawn dwf yn goch/brown, mae’r gwryw fel arfer yn fwy na’r fenyw a gall bwyso hyd at 7Kg.

Ble maen nhw’n byw?

Mae llwynogod yn byw yn yr awyr agored ac nid ydynt yn bla mewn tai fel y mae llygod neu lygod mawr. Mae llwynogod fel arfer i’w cael mewn ardaloedd coediog ac ar dir fferm, ond maent yn dod yn fwyfwy cyffredin mewn ardaloedd trefol.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae llwynogod trefol yn bwyta pryfed genwair, pryfed, mamaliaid bychain, adar a gweddillion bwyd o gartrefi. Maent yn aml yn claddu bwyd i atal anifeiliaid eraill rhag ei gymryd ac i’w gadw at yr adegau pan fydd bwyd yn brin.

Statws Pla

Mae llwynogod yn rhywogaeth frodorol ac maent yn rhan naturiol a phwysig o’n hamgylchedd. Mae llawer o bobl yn croesawu eu presenoldeb ac yn mwynhau eu gweld ac maent hefyd yn darparu gwasanaeth gan fod llygod ffyrnig, colomennod gwyllt ac yn y blaen yn ysglyfaeth iddynt. Mewn rhai achosion, gellid ystyried llwynogod yn bla sy’n niwsans am eu bod yn achosi difrod i eiddo a gerddi, a dan yr amgylchiadau hyn mae’n bosibl y bydd angen eu rheoli mewn rhyw fodd. Nid ydynt yn ymosod ar anifeiliaid anwes megis cŵn a chathod fel rheol, ond dylai cewyll anifeiliaid anwes llai, megis cwningod a moch cwta, gael eu cau’n dynn er mwyn peidio ag annog llwynogod. Nid yw llwynogod yn cael eu hystyried yn risg i iechyd y cyhoedd.

Rheoli

Mae llwynogod yn chwilota am fwyd, felly ni ddylai gwastraff bwyd fod ar gael yn rhwydd. Dylai bagiau bin a gwastraff gael eu storio mewn cynhwysydd addas i atal mynediad rhwydd, a dylid atal mynediad at ardaloedd sy’n cynnwys bwyd a bwyd anifeiliaid anwes hefyd. Sicrhewch nad yw ardaloedd yn eich gardd yn tyfu’n wyllt ac nad yw sbwriel a rwbel yn cronni, gan y bydd hyn yn annog llwynogod i aros yn eich gardd. I atal mynediad at eich gardd sicrhewch ffensys a chaewch unrhyw fylchau .

Gall llwynogod gael eu trapio neu’u maglu ond dim ond gan gontractwr plâu proffesiynol. Ni ellir gwenwyno llwynogod dan ‘Ddeddf Diogelu Anifeiliaid 1911’. Os ydych yn dymuno defnyddio gwasanaeth cwmni preifat i drin y broblem ar eich rhan, dylech geisio sicrhau ei fod yn aelod o Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain. Mae manylion cwmnïau i’w cael yn yr Yellow Pages neu Lyfr Ffôn Thomson. Bydd y cwmnïau preifat hyn yn codi tâl am roi unrhyw driniaeth.

 

Last Updated: 23/07/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud