Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu – Llau Gwely

Bedbug

Sut maen nhw’n edrych?

Mae llau gwely’n bryfed bach, brownaidd, gwastad; mae llau gwely llawn dwf yn ¼ modfedd o hyd ac fel arfer yn frowngoch. Maent yn hirgrwn, heb adenydd ac mae’u blew microsgopaidd yn rhoi gwedd unigryw iddynt. Mae nymffau sydd newydd ddeor yn lled dryloyw ac yn lliw goleuach ac yn mynd yn dywyllach wrth iddynt aeddfedu.

Ble maen nhw’n byw?

Mae eu cyrff gwastad yn galluogi llau gwely i guddio’n agos at y lle y mae pobl yn byw ac yn cysgu. Gallant fynd i mewn i holltau bychain bach, yn enwedig y rheiny sy’n gysylltiedig â matresi, sbringiau bocs, fframiau gwelyau a phennau gwelyau. Maent hefyd wedi cael eu canfod y tu ôl i bapur wal rhydd, byrddau sgyrtin, socedi trydan, dillad a dodrefn meddal.

Nid yw llau gwely’n creu nythod ond maent yn tueddu yn hytrach i gynnull mewn mannau cuddio arferol. Gellir adnabod eu hardaloedd byw trwy sylwi ar staeniau a sbotiau tywyll, a achosir gan ysgarthiadau sydd wedi sychu. Hefyd yn bresennol bydd wyau, plisg wyau, hengroen nymffau sy’n aeddfedu a’r llau gwely eu hunain.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae llau gwely’n chwilio am bobl ac anifeiliaid ac yn bwyta ychydig ddiferion o waed eu darpar berson neu anifail lletyol. Maent fel arfer yn gwneud hyn yn y nos pan fo’r person lletyol yn cysgu ac maent yn bwyta heb achosi unrhyw boen i’r person lletyol. Maent yn bwyta gwaed y person lletyol trwy roi estyniad tebyg i chwistrell o’r geg i mewn i groen eu targed. Bydd llau gwely’n bwyta gwaed am 3-10 munud nes eu bod yn llawn.

Statws Pla

Ni wyddys fod llau gwely’n trosglwyddo unrhyw afiechyd difrifol i bobl. Gall brathiad lleuen wely fod yn lidiog a gall achosi chwydd yn y darn hwnnw o’r corff am hyd at ddiwrnod ar ôl brathiad, ond ni fydd eraill yn profi unrhyw adwaith.

Rheoli

Gall llau gwely fod yn blâu anodd i’w gwaredu, gan eu bod yn gallu mynd i fannau sy’n anodd iawn i’w cyrraedd. Yn y rhan fwyaf o achosion dylid defnyddio contractwr rheoli plâu proffesiynol i helpu i waredu’r broblem. Dylid hefyd archwilio ystafelloedd sy’n agos at y lle y canfuwyd y llau gwely gan eu bod yn gallu lledu’n rhwydd.

Mae’r Cyngor yn cynnig triniaeth rad ac am ddim ar gyfer plâu o lau gwely mewn cartrefi. Gall y bydd angen mwy nag un driniaeth.  I gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybod i’r cyngor am bla, cysylltwch â ni ar (01656) 643643 neu talktous@bridgend.gov.uk

Os ydych yn dymuno defnyddio gwasanaeth cwmni preifat i drin y broblem ar eich rhan, dylech geisio sicrhau ei fod yn aelod o Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain. Gellir cael manylion cwmnïau yn yr Yellow Pages neu Lyfr Ffôn Thomson. Bydd y cwmnïau preifat hyn yn codi tâl am roi unrhyw driniaeth.

 

Last Updated: 21/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud