Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwyfyn Dillad Amlennog

Sut maen nhw’n edrych?

 

Case Bearing Clothes Moth

 

Case Bearing Clothes Moth larva

Mae gan y Gwyfyn Dillad Amlennog (Tinea Pellionella) led adenydd o ryw 15mm. Cafodd y rhywogaeth ei henwi ar ôl y larfa sy’n byw mewn ‘amlen’ y mae’n ei chario o gwmpas. Mae’n rhywogaeth sy’n debyg o ran golwg i’r gwyfyn dillad cyffredin.

Mae’r larfau’n eu hamgylchynu eu hunain ag amlen sidanaidd, sy’n aml yn cynnwys peth o’r deunydd bwyd. Weithiau mewn pla difrifol, gall larfau ymlusgo i fyny wal gan lusgo’u hamlenni y tu ôl iddynt.

Cylchred Bywyd

Mae amlen y larfau tua 10mm o hyd ar ôl iddynt gyrraedd eu llawn dwf. Mae’r larfau’n chwilera o fewn yr amlen ar 25⁰C ac ar ddiet da, gall y gylchred bywyd gael ei chwblhau o fewn rhyw saith wythnos. Dim ond un genhedlaeth a geir bob blwyddyn fel arfer, er y gall gwyfynod llawn dwf fod yn bresennol ar ddechrau’r haf ac yn gynnar yn yr hydref.

Statws Pla

Mae’r larfau’n bwyta gronynnau o ddillad gwlân, gosodiadau ar ddodrefn, ffyrrau a charpedi, sy’n deillio o anifeiliaid yn bennaf. Gall difrod gael ei achosi i wrthrychau sy’n cynnwys blew, gwlân, ffwr, plu, corn a sidan.

Rheoli

Y ffordd orau o frwydro yn erbyn gwyfynod dillad yw eu hatal rhag ennill eu plwyf yn y cartref. Y prif arf yw’r sugnwr llwch a’i ffroenell a’r brwshys ategol. Dylid glanhau ystafelloedd yn ddigon aml i atal lint, blew a deunyddiau eraill sy’n fwyd i’r gwyfyn dillad rhag casglu. Dylid rhoi sylw manwl i rygiau a charpedi, yn enwedig ar yr ymylon lle mae’r carped a’r bwrdd sgertin yn cwrdd, ac o dan eitemau o ddodrefn nad ydynt yn cael eu symud yn aml.

Os yw’r pla’n arbennig o wael, efallai y bydd angen rhoi plaleiddiad gweddillol. Gellir gwneud hyn fel triniaeth gan y perchennog ei hun.

Defnyddio Pryfleiddiaid a Phlaleiddiaid

Gellir prynu pryfleiddiaid o ganolfannau garddio/siopau, siopau nwyddau metel/haearn, siopau crefftau’r cartref, a.y.b. Sylwer ar y rhagofalon canlynol:

Gall pryfleiddiaid a phlaleiddiaid fod yn beryglus, a dylech wastad:

  • eu cadw oddi wrth blant ac anifeiliaid anwes;
  • darllenwch y label ar ba bynnag gynnyrch sy’n cael ei ddefnyddio a dilynwch gyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr yn ofalus;
  • cymerwch ba bynnag ragofalon a gynghorir/argymhellir;
  • sicrhewch awyru da;
  • peidiwch â mewnanadlu anweddau a chwistrellau;
  • golchwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio;
  • peidiwch â’u defnyddio’n agos at fwyd agored nac ar arwynebau paratoi bwyd.

Os yw’r pla’n arbennig o ddifrifol efallai y byddwch yn dymuno cysylltu â chwmni rheoli plâu proffesiynol.

 

Last Updated: 15/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud