Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu - Gwenyn

Sut maen nhw’n edrych?

Bee

Mae’n hawdd camgymryd mai cacwn yw gwenyn. Mae gan wenyn yr un rhimynnau melyn a du cyfarwydd ag sydd gan gacwn, ond mae’r rhain yn llawer llai amlwg yn y wenynen. Mae corff y wenynen yn fwy blewog na’r gacynen ac mae sachau paill melyn bychain fel arfer yn weladwy ar y coesau ôl. Mae sawl gwahanol fath o wenyn, mae rhai fel y wenynen fêl a’r wenynen bwm yn adnabyddus iawn. Mae rhai eraill fel y wenynen ddeildorrol yn bwyta planhigion. Mae gwenynen durio’n nythu mewn pridd a strwythurau gardd a gwenynen feini mewn gwaith maen. Maent i gyd yn edrych fel gwenyn ac mae’n anodd adnabod y gwahaniaeth rhyngddynt. Maent yn bryfed defnyddiol, sy’n bwyta plâu yn yr ardd, malurion yn yr ardd ac yn peillio blodau.

http://bumblebeeconservation.org/images/uploads/BBCT_Bumblebee_Factsheet_WELSH.pdf

Statws Pla

Nid yw gwenyn mêl na gwenyn bwm yn achosi unrhyw ddifrod yn yr ardd, maent yn beillwyr hollbwysig ar gyfer ffrwythau a llysiau sy’n cael eu peillio gan bryfed. Nid yw gwenyn eraill yn achosi unrhyw niwed sylweddol. Gall gwenyn bigo a gall hyn fod yn ddifrifol i gyfran fechan o’r boblogaeth sy’n alergaidd iddynt. Dylech wastad gadw golwg ar unrhyw un sydd wedi cael pigiad gwenynen i weld a yw’n profi adwaith alergaidd. Mae symptomau adwaith alergedd yn cynnwys cur pen, twymyn, colli ymwybyddiaeth, chwyddiadau ar yr wyneb, y tafod, y gwefusau a’r corff, brechau ac, o bosib, anawsterau anadlu. Pan eich bod wedi cael pigiad gwenynen, mae’n gadael colyn yn eich croen. Mae’r colyn yn dal i ryddhau gwenwyn i’ch corff am hyd at 20 munud ar ôl y pigiad gwreiddiol. Dylech wastad geisio tynnu’r colyn allan cyn gynted â phosib. Mae’r colyn yn debyg i fflewyn bychan. Bydd pigiad gan wenynen yn achosi chwydd coch ar eich croen. Y ffordd orau o osgoi pigiad gwenynen yw aros yn llonydd a hyd yn oed adael iddi lanio arnoch. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd yn syml yn hedfan i ffwrdd.

Caiff heidiau o wenyn eu hachosi’n aml gan wenyn mêl yn ystod tywydd poeth iawn ar ddechrau’r haf (Mai-Mehefin). Mae heidiau’n digwydd lle mae cytref o wenyn yn cynhyrchu mwy nag un frenhines, mae’r gytref wedyn yn rhannu ac mae un o’r breninesau’n gadael y cwch ynghyd â’i gweithwyr i ddod o hyd i safle addas i greu cytref newydd.

Rheoli

Mae’r Cyngor yn gyndyn o gymryd mesurau rheoli yn erbyn gwenyn am resymau amgylcheddol gan eu bod mor hanfodol i les cefn gwlad Cymru. Mae gennym bolisi i beidio â dinistrio gwenyn heblaw mewn amgylchiadau eithriadol a lle maent yn creu bygythiad credadwy o berygl a risg i iechyd y cyhoedd.

Os oes gennych chi haid o wenyn yn eich eiddo, efallai mai dim ond gorffwys y maent ac efallai y byddant yn symud yn eu blaenau mewn diwrnod neu ddau. Gall Cymdeithas Gwenynwyr Pen-y-bont ar Ogwr ddod i gasglu'r haid os yw'n ddiogel gwneud hynny (os yw'r haid yn hygyrch). Os nad yw'r haid yn hygyrch h.y. os yw mewn simnai, gall fod yn angenrheidiol ei dinistrio ond bydd pob achos yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun.

 

Last Updated: 15/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud