Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu – Chwilod Duon

Oriental Cockroach

German Cockroach

Chwilen Ddu Ddwyreiniol (Blatta orientalis)

Chwilen Ddu Almaenaidd (Blattella germanica)

Sut maen nhw’n edrych?

Mae chwilod du’n amrywio o ran maint o 10mm i 25mm. Mae ganddynt deimlyddion hir tebyg i chwipiau a dwy bâr o adenydd. Dim ond dwy rywogaeth chwilod duon sydd ar wasgar ledled Prydain, sef y Chwilen Ddu Ddwyreiniol a’r Chwilen Ddu Almaenaidd. O’r ddwy rywogaeth, yr un Ddwyreiniol sydd fwyaf cyffredin.

Gall y Chwilen Ddu Ddwyreiniol dyfu nes ei bod yn mesur 24mm, ac mae ei lliw’n amrywio o frown llachar a thywyll i ddu. Gall y chwilod du hyn ddringo i fyny arwynebau fertigol garw. Mae Chwilod Almaenaidd llawn dwf yn mesur rhwng 10 a 15mm o hyd ac mae’n frown melynaidd. Gall y chwilod du hyn ddringo i fyny arwynebau fertigol llyfn.

Ble maen nhw’n byw?

Bydd chwilod duon yn byw lle bynnag y ceir cyflenwad o fwyd, dŵr a chynhesrwydd. Mae chwilod duon i’w cael dan do, yn enwedig mewn ceginau, ac yn yr awyr agored mewn draeniau a charthffosydd ac o amgylch ardaloedd storio gwastraff.

Pryfed y nos yw’r rhain ac maent yn treulio’r dydd yn cuddio mewn craciau ac o dan wrthrychau nad ydynt yn cael eu symud yn aml. Caiff eu presenoldeb ei amlygu fel arfer gan farciau ymgarthol (staeniau du tywyll) ac arogl nodweddiadol.

Beth mae’n nhw’n ei fwyta?

Bydd chwilod duon yn bwyta bron unrhyw beth, gan gynnwys bwyd a fwriadwyd ar gyfer pobl ac ymgarthion.

Statws Pla

Mae chwilod duon yn cario bacteria ar eu cyrff sy’n achosi gwenwyn bwyd a chan hynny, pan eu bod yn dod i gysylltiad â bwyd, maent yn lledaenu’r bacteria sy’n achosi gwenwyn bwyd. Gallant hefyd ddifetha bwyd ag arogl nodweddiadol y chwilen ddu.

Rheoli

Mae 3 cham y dylid eu dilyn wrth geisio rheoli chwilod duon.

 • Gwella Safonau Hylendid

  • Glanhewch waliau a lloriau yn enwedig ble mae lloriau a waliau’n cwrdd ac mewn corneli a chadwch hwy’n glir rhag gweddillion bwyd

  • Cadwch gypyrddau ac ystordai’n lân.
 • Diddoswch yr eiddo

  • Llanwch unrhyw fylchau a chraciau a allai fod yn gartref i chwilod duon yn ystod y dydd

  • Llanwch unrhyw fylchau a chraciau lle mae pibelli’n dod i mewn i’r tŷ

  • Llenwch unrhyw dyllau o amgylch pibellau gorlifo, pibellau gwastraff sinciau ac ati

  • Seliwch fframiau ffenestri a drysau â mastig
 • Rhowch driniaeth addas

Mae’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth rhad ac am ddim i drin plâu o chwilod duon mewn eiddo domestig.  I gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybod i’r cyngor am bla, cysylltwch â ni ar (01656) 643643 neu talktous@bridgend.gov.uk.

Os ydych yn dymuno defnyddio gwasanaeth cwmni preifat i drin y broblem ar eich rhan, dylech geisio sicrhau ei fod yn aelod o Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain. Mae manylion cwmnïau i’w cael yn yr Yellow Pages neu yn llyfr ffôn Thomson. Bydd y cwmnïau hyn yn codi tâl am roi unrhyw driniaeth.

Last Updated: 21/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud