Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu – Chwilen Garpedi

Sut maen nhw’n edrych?

Carpet Beetle

Mae chwilod carpedi’n amrywio o ran lliw o frown i ddu ac mae ganddynt stribedi melyn neu wyn eglur ar yr arwyneb dorsal (y cefn). Maent yn gymharol fach, yn mesur rhwng 1.5mm a 4mm o ran hyd ac mae’r corff yn gryf ac yn amgrwm, yn debyg i fuwch goch gota.

Mae larfâu chwilod carpedi’n frown blewog â 3 chlwstwr o wallt euraid ar yr abdomen.

Ble maen nhw’n byw?

Mae Chwilod Carpedi llawn dwf yn byw yn yr awyr agored ar baill a neithdar ac maent i’w cael hefyd ar waliau a ffenestri. Os yw chwilod carpedi’n mynd i mewn i dŷ gallant oroesi ar ffibrau naturiol, megis carpedi wedi’u gwneud o wlân a ffibrau cymysg. Caiff yr wyau eu dodwy gan y fenyw yn ystod y gwanwyn ac yn gynnar yn yr haf ar nwyddau ffwr, gwlân ac unrhyw ddefnyddiau wedi sychu sy’n tarddu o anifeiliaid.

Mae’r wyau’n deor rhwng 10 a 35 diwrnod gan ddibynnu ar y tymheredd. Gall y larfau bara hyd at flwyddyn gan ddibynnu ar ansawdd y cyflenwad bwyd. Mae’r chwilen lawn dwf yn byw am 7-41 diwrnod.

Y rhywogaeth fwyaf cyffredin o chwilen garpedi yw’r chwilen garpedi amrywiol, sy’n adnabyddus iawn fel pla domestig, yn enwedig yn ne Lloegr.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae chwilod llawn dwf yn cael eu denu at flodau golau ac yn bwyta paill a neithdar. Ar ôl paru, mae’r benywod yn dodwy eu hwyau mewn nythod adar, mewn bylchau yn y to a mannau addas eraill a dyma sut y mae plâu’n digwydd fel arfer. Mae larfâu’r chwilen garpedi’n gadael y nyth aderyn ac yn mynd i mewn i dai o dan y bondo. O’r fan yma gallant fynd i mewn i’r ystafelloedd yn rhan uchaf y tŷ a lledu drwy’r tŷ i gyd. Mae’r larfâu’n bwyta plu a gwlân a faeddwyd gan ysgarthiadau a chywion bach marw.

Statws Pla

Nid yw chwilod carpedi’n cario afiechydon nac yn brathu, felly cânt eu cyfrif yn bla sy’n niwsans. Gall y ffurfiau larfaol ddifrodi cynhyrchion megis nwyddau gwlân, ffwr, lledr a sidan trwy adael tyllau glân, afreolaidd ac mewn tecstilau mae’r rhain fel arfer i’w gweld o amgylch y semau.

Rheoli

Mae plâu fel arfer yn cychwyn mewn nythod adar lle mae’r larfâu’n byw ar y gwlân a’r plu budr yn leinin y nyth.

Os oes pla mawr o Chwilod Carpedi mewn defnyddiau dylid eu tynnu a’u dinistrio. Dylai ardaloedd sy’n llawn pla gael eu glanhau’n drylwyr gan ddefnyddio sugnwr llwch â ffroenell, a chan ganolbwyntio’n benodol ar gael gwared ar falurion a larfâu o graciau a holltau.

Gellir ychwanegu plaleiddiad gweddillion at yr ardaloedd sy’n broblem a hynny’n unol â chyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr. Fel arall os ydych yn dymuno defnyddio gwasanaeth cwmni preifat i drin y broblem ar eich rhan, dylech geisio sicrhau ei fod yn aelod o Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain. Mae manylion cwmnïau i’w cael yn yr Yellow Pages neu Lyfr Ffôn Thomson. Bydd y cwmnïau preifat hyn yn codi tâl am roi unrhyw driniaeth.

 

Last Updated: 21/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud