Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu – Chwain

Sut maen nhw’n edrych?

 

Flea

Fleas

Mae chwain llawn dwf fel arfer yn 1.4mm o hyd ac yn lliw brownaidd. Nid oes adenydd gan chwain ond mae ganddynt goesau nerthol iawn ac maent yn gallu neidio gryn bellter. Gall chwain benywaidd fyw am hyd at 2 flynedd a gallant ddodwy 25 o wyau y dydd.

Ble maen nhw’n byw?

Mae chwain llawn dwf yn byw’n gyfan gwbl fel parasitiaid ar anifeiliaid gwaed cynnes megis cathod, cŵn a phobl. Mae’r wyau ychydig yn ludiog ac yn cael eu dodwy ar flew, dillad gwely neu ddillad y person lletyol. Mae carpedi’n amgylchedd cymharol ddigyffro lle gall chwain fridio, ond gallant hefyd fyw mewn craciau a holltau ar loriau noeth.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae chwain llawn dwf yn bwydo ar waed yr anifail lletyol (cath, ci, person). Mae’r larfae’n bwydo ar dom y rhai llawn dwf.

Statws Pla

Caiff chwain eu hystyried yn ‘bla sy’n niwsans’ yn hytrach nag yn ‘bla iechyd y cyhoedd’. Cânt eu hystyried yn bla yn bennaf oherwydd eu brathiadau. Nid yw brathiadau gan chwain yn effeithio ar bawb, ond i’r rheiny y maent yn effeithio arnynt gallant achosi cryn flinder.

Atal

 • Cribo anifeiliaid (Bydd cribo eich anifail anwes â chrib chwain yn helpu i ddinistrio wyau)
 • Triniaeth ragweithiol (Dylai anifeiliaid gael triniaethau ar gyfer chwain yn unol â chyngor Milfeddyg)
 • Hwfro (Gall hwfro trylwyr waredu’r mwyafrif o chwain ac wyau chwain o’ch cartref)

Rheoli

Mae tri dewis ar gyfer trin chwain.

 1. Gall y Cyngor drefnu i’r broblem gael ei thrin. Codir tâl am y gwasanaeth hwn sy’n ddyledus cyn y driniaeth. Er mwyn rhoi triniaeth lwyddiannus byddai’r canlynol yn ofynnol
 • Trin unrhyw gathod neu gŵn sy’n byw yn yr eiddo’n unol â chyfarwyddiadau milfeddygol
 • Hwfro’r eiddo’n drylwyr. Dylai’r holl lyfrau, teganau a dillad ac ati gael eu clirio oddi ar y llawr ar gyfer diwrnod y driniaeth (gan y bydd pryfleiddiad ar ffurf hylif gwlyb yn cael ei chwistrellu ar y llawr)
 • Cadw anifeiliaid a phlant oddi ar yr ardal lle chwistrellwyd y pryfleiddiad nes ei bod yn sych
 • Dim hwfro am 14 diwrnod ar ôl y driniaeth
 • I gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybod i’r cyngor am bla, cysylltwch â ni ar (01656) 643643 neu talktous@bridgend.gov.uk 
 1. Gallech ddefnyddio gwasanaeth cwmni rheoli plâu proffesiynol i drin y broblem. Bydd y cwmni’n codi tâl am y gwasanaeth hwn. Mae manylion cwmnïau lleol i’w cael yn yr Yellow Pages neu yn llyfr ffôn Thomson. Lle y bo’n bosib dylech geisio sicrhau bod y cwmni y byddwch yn ei ddefnyddio’n aelod o Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain.

 2. Gallwch drin y broblem eich hun
 • Bydd angen i unrhyw anifeiliaid gael eu trin yn unol â chyfarwyddiadau Milfeddygo
 • Bydd hwfro’n drylwyr sawl gwaith y dydd yn cael gwared ar y rhan fwyaf o chwain ac wyau. Rhowch sylw’n arbennig i ardaloedd lle mae anifeiliaid yn gorwedd neu’n cysgu ac yn agos at y byrddau sgertin ym mhob ystafell
 • Dylid defnyddio triniaeth chwain ar ffurf erosol, ac mae’r rhain i’w cael o siopau nwyddau metel, milfeddygfeydd a siopau anifeiliaid anwes. Dylid dilyn cyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr bob amser
 • Bydd fel arfer yn cymryd 2 wythnos i reoli’r sefyllfa 
Last Updated: 21/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud