Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu – Cacwn

Sut maen nhw’n edrych?

Mae cacwn i gyd yn debyg iawn â rhimynnau melyn a du ar eu cyrff a dau bâr o adenydd. Mae gan gacwn wasg gul ar ganol eu cyrff. Dim ond cacwn benywaidd sy’n gallu pigo, ac mae’r colyn wedi ei leoli yn rhan uchaf yr abdomen.

Ble maen nhw’n byw?

Mae dwy brif rywogaeth cacwn yn y du, y Gacynen Feirch a Chacynen yr Almaen. Gall y ddwy rywogaeth nythu o dan y ddaear ac mewn ceudodau mewn coed, waliau ac atigau. Caiff nythod newydd eu cychwyn yn y gwanwyn a chânt eu gwneud â deunydd papuraidd (cymysgedd o bren a phoer cacwn). Mae cacwn fel arfer yn cyrraedd eu llawn dwf ym mis Medi. Nid yw’r nythod byth yn cael eu hailgytrefu.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae cacwn yn bwyta pryfed yn bennaf a gallant fod o gymorth i’r garddwr ddinistrio nifer o bryfed sy’n blâu mewn gerddi.

Statws Pla

 • Caiff cacwn eu hystyried yn bla yn bennaf am eu bod yn pigo
 • Anaml y maent yn pigo oni bai eu bod yn cael eu bygwth
 • Yn wahanol i wenyn, gall cacwn bigo nifer o weithiau ac er nad yw’n ddifrifol fel arfer, gall fod yn boenus
 • Mewn rhai achosion, gall pigiad gan gacynen achosi adwaith difrifol

Rheoli

Mae 4 dewis os oes nyth cacwn gennych.

 • Gadewch lonydd iddo, gan fod cacwn yn dinistrio llawer o bryfed sy’n blâu mewn gerddi. Mae’r cacwn i gyd yn marw tuag at ddiwedd yr hydref ac nid yw’r nyth byth yn cael ei ailgytrefu.
 • Gall Adran Gwarchod y Cyhoedd drefnu i’r nyth gael ei drin. Fodd bynnag, codir tâl am hyn ac mae’n rhaid ei dalu cyn y driniaeth.
 • Gall Cwmni Trin Plâu Proffesiynol drin y nyth. Bydd fel arfer yn codi tâl am y gwasanaeth hwn. Mae manylion cwmnïau lleol i’w cael yn yr Yellow Pages neu mewn Llyfrau Ffôn. Dylai’r cwmni fod yn aelod o Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain
 • Gallech drin y nyth eich hun a hynny ar eich menter eich hun! Os yw’r nyth yn “crogi” mewn llwyn neu garej ac i’w weld yn glir peidiwch â defnyddio Pecyn Pwffian. Dylid defnyddio caniau o erosolau dinistrio nythod cacwn ar gyfer nythod gweladwy.

Mae’r cynhyrchion hyn ar gael yn y rhan fwyaf o ganolfannau garddio a siopau nwyddau metel.

 • Darllenwch y label bob amser cyn defnyddio pryfleiddiad
 • Defnyddiwch y pryfleiddiad yn unol â chyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr
 • Defnyddiwch y pryfleiddiad ar eich menter eich hun

I gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybod i’r cyngor am bla, cysylltwch â ni ar (01656) 643643 neu talktous@bridgend.gov.uk

Last Updated: 21/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud