Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Niwsans o Oleuadau Artiffisial

Security Light

Mae newidiadau i’r gyfraith bellach yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gymryd camau rhesymol, lle y bo’n ymarferol, i ymchwilio i unrhyw gwynion am niwsans goleuadau artiffisial.

Goleuadau diogelwch domestig a masnachol a chyfleusterau chwaraeon sy’n achosi’r rhan fwyaf o broblemau o’r math yma.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn egluro sut y bydd y Cyngor yn ymchwilio i’r fath gwynion ac yn eu hasesu.

 

A all y Cyngor ymdrin â niwsans sy’n tarddu o unrhyw olau artiffisial?

Mae Adran 102 o Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 yn diwygio adran 79 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 i gynnwys niwsans o olau artiffisial. Fodd bynnag, mae rhai safleoedd wedi’u heithrio o’r ddeddfwriaeth. Mae’r rhain yn safleoedd a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer cludiant a safleoedd lle mae lefelau uchel o olau’n ofynnol am resymau diogelwch ac maent yn cynnwys:

 • Meysydd Awyr
 • Safleoedd rheilffordd
 • Gorsafoedd Bysiau a chyfleusterau cysylltiedig
 • Goleudai
 • Carchardai
 • Cyfleusterau amddiffyn

Mae’r gyfraith hefyd yn cydnabod yr angen am oleuadau diogelwch masnachol a llifoleuadau mewn cyfleusterau chwaraeon ‘perthnasol’ (ond nid rhai ar eiddo domestig) ac er y gall Adran Gwarchod y Cyhoedd ymchwilio i gwynion yn erbyn niwsans sy’n tarddu o’r mathau hyn o oleuadau, mae gan weithredwyr y cyfleusterau hyn amddiffyniad cyfreithiol sy’n ymwneud â’r ‘dull ymarferol gorau’. Fodd bynnag, mae’n dal yn ddisgwyliedig eu bod yn defnyddio goleuadau artiffisial yn rhesymol a chan ystyried amgylchiadau lleol.

Pryd all y Cyngor gymryd camau gweithredu?

Bydd yn rhaid i’r Adran yn gyntaf ystyried a yw’r golau’n tarddu o safle eithriedig. Os nad yw’n tarddu o safle eithriedig, mae’n rhaid i’r adran benderfynu a yw’r golau artiffisial yn gyfystyr â niwsans statudol; niwsans sy’n niweidiol i iechyd neu niwsans sy’n amharu’n sylweddol ar allu person cyffredin i ddefnyddio a mwynhau ei eiddo ei hun. Ni ellir cymryd camau am fod person yn ymwybodol o olau sy’n cael ei daflu ar ei eiddo o le arall ac am y rheswm hwnnw’n unig. Dylanwadir ar y camau y gall Adran Gwarchod y Cyhoedd eu cymryd hefyd os yw’r golau’n tarddu o safle diwydiannol, masnach neu fusnes, cyfleuster chwaraeon goleuedig awyr agored neu safle arall y mae’r amddiffyniad sy’n ymwneud â’r ‘dull ymarferol gorau’ yn berthnasol iddo.

Pa ffactorau sy’n penderfynu a yw golau artiffisial yn gyfystyr â niwsans statudol?

Mae’r penderfyniad ynghylch niwsans statudol yn seiliedig ar nifer o ffactorau, gan gynnwys: -

 • Natur yr ardal amgylchynol; gwledig/trefol/masnachol
 • Faint o ddigwyddiadau niwsans golau a gafwyd hyd yma; e.e. un, deg neu fwy?
 • Pa mor aml mae’r golau’n cael ei ddefnyddio; e.e. yn fisol, yn wythnosol, bob nos neu bob awr?
 • O ba amser yn y nos mae’r golau’n cael ei ddefnyddio a phryd gaiff ei ddiffodd?
 • Am faint o amser mae’r golau’n para, e.e. eiliadau, munudau, oriau neu am yn hwy?
 • Beth yw effaith y golau, e.e. pa mor llachar ydyw yn eich tŷ chi a pha ystafelloedd mae’n effeithio arnynt?
 • A yw’r achwynydd wedi cymryd unrhyw fesurau i liniaru effaith y golau; e.e. defnyddio llenni neu fleindiau?

Sut mae’r Cyngor yn ymchwilio i gwynion am niwsans golau artiffisial

Dan amgylchiadau arferol dilynir y drefn ganlynol: -

 • Gofynnir i chi lenwi taflenni dyddiadur dros gyfnod o 2 wythnos i ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig o nifer y digwyddiadau a sut y maent yn effeithio arnoch, taflenni y mae’n rhaid eu dychwelyd at Adran Gwarchod y Cyhoedd.
 • Os yw’r wybodaeth a ddarperir ar y taflenni dyddiadur yn dynodi ei bod yn bosib bod niwsans statudol yn cael ei achosi, anfonir llythyr at berchennog y safle neu’r sawl sy’n gyfrifol am y niwsans golau i dynnu ei sylw at y gŵyn a wnaed yn ei erbyn.
 • Os na cheir gwelliant gwneir ymchwiliadau pellach. Bydd hyn yn nodweddiadol yn cynnwys ymweliad a drefnwyd ymlaen llaw gan swyddogion, a fydd yn galw yn y ddau eiddo os yn bosib.
 • Os bydd yr adran yn cael tystiolaeth sy’n cadarnhau’r honiadau, cymerir camau i wella’r sefyllfa. Gallai hyn olygu ei gwneud yn ofynnol gwneud rhyw fath o waith rheoli anffurfiol, ond mae fel arfer yn golygu cyflwyno hysbysiad atal i’r person sy’n gyfrifol gan ofyn iddo atal y niwsans neu ei reoli neu leihau ymwthgarwch y golau i lefel resymol yn ôl yr hyn sy’n briodol yn nhyb y swyddog sy’n ymchwilio. Mae methu â chydymffurfio â hysbysiad atal yn dramgwydd troseddol.

Sut i wneud cwyn swyddogol

Bydd angen i chi gysylltu ag Adran Gwarchod y Cyhoedd a darparu’r manylion canlynol: -

 • Natur y gŵyn.
 • Y cyfeiriad lle caiff y broblem ei hachosi.
 • Eich enw a’ch cyfeiriad chi eich hun a rhif cyswllt ac/neu gyfeiriad e-bost. Sylwer nad yw’r Adran yn gallu gweithredu mewn ymateb i gwynion dienw oherwydd y gofynion cyfreithiol mewn perthynas â niwsans a chyfraith hawliau dynol, a’r materion ymarferol sy’n gysylltiedig ag ymchwilio i gwynion am niwsans.

Yn wahanol i fathau eraill o gwynion am niwsans y mae’r adran yn ymchwilio iddynt, mae hefyd yn annhebygol y gellir cynnal cyfrinachedd achwynwyr yn ystod ymchwiliad i niwsans golau artiffisial, gan y bydd ar y person sy’n achosi’r niwsans eisiau cyngor penodol gan yr Adran ynghylch yr addasiadau sy’n ofynnol i’r goleuadau er mwyn osgoi achosi’r niwsans, ac mae hyn yn debygol o olygu y bydd angen cyfeirio at yr eiddo yr effeithir arno.

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.
 

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud