Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trwyddedau ar gyfer Meysydd Carafanau a Gwersylla

Mae Deddf Meysydd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 yn ei gwneud yn anghyfreithlon defnyddio tir ar gyfer maes carafanau neu wersylla heb drwydded safle briodol wedi’i dyroddi gan yr awdurdod lleol (yn amodol ar yr eithriadau a nodir isod).

Mae Adran Gwarchod y Cyhoedd yn darparu trwyddedau ar gyfer meysydd carafanau teithiol, carafanau gwyliau statig, carafanau preswyl a meysydd gwersylla yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Gallwn hefyd helpu unrhyw un sy’n dymuno gwneud cwyn am safonau ar faes carafanau neu faes gwersylla.

Mae trwyddedau’n gosod amodau ar berchnogion meysydd i sicrhau bod y meysydd yn cael eu gweithredu mewn modd diogel ac iach.

Os ydych chi’n berchennog newydd ar faes carafanau presennol, bydd angen i chi wneud cais i drosglwyddo’r drwydded o enw’r perchennog blaenorol i’ch enw chi. Mae’n rhaid i’r perchennog blaenorol roi cadarnhad ysgrifenedig i ni ei fod yn cytuno i wneud hyn.

Eithriadau

Nid oes angen trwydded maes carafanau neu wersylla arnoch ar gyfer y canlynol:

  • Carafán a gedwir ar dir sy’n perthyn i dŷ. I gael ei heithrio rhag yr angen i fod â thrwydded, ni all y garafán fod â phobl yn byw ynddi ar wahân i’r bobl sy’n byw yn y tŷ
  • Carafán sengl sydd wedi’i lleoli yn yr un lle am ddim mwy na dwy noson yn olynol, hyd at uchafswm o 28 diwrnod yn unrhyw gyfnod o 12 mis
  • Hyd at dair carafán ar faes sydd heb fod yn llai na phum erw am uchafswm o 28 diwrnod yn unrhyw gyfnod o 12 mis
  • Meysydd a feddiannir gan fudiadau eithriedig megis The Caravan Club
  • Meysydd â hyd at bum carafán a ardystiwyd gan fudiad eithriedig ac sydd ar gyfer aelodau yn unig
  • Meysydd at ddibenion dros dro megis ralïau carafanau, gweithwyr amaethyddol a choedwigol, safleoedd adeiladu a pheirianneg a gwerthwyr teithiol
  • Maes pebyll sy'n cael ei ddefnyddio am lai na 42 diwrnod yn olynol neu am gyfanswm o 60 diwrnod yn unrhyw 12 mis olynol.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd

Last Updated: 16/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud