Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llygredd atmosfferig – llygredd masnachol a diwydiannol

Niwsans mwg

Mae a wnelo cwynion o’r math yma’n nodweddiadol â mwg sy’n deillio o losgi gwastraff ar safleoedd diwydiannol neu fasnach neu o safleoedd adeiladu.

Pan fo mwg sy’n deillio o safle’n gyfystyr â niwsans statudol h.y. yn niweidiol i iechyd neu’n effeithio ar allu rhywun i ddefnyddio neu fwynhau safle arall, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno hysbysiad atal dan Adran 80 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990. Bydd yr Hysbysiad Atal yn cael ei gyflwyno i’r sawl sy’n gyfrifol, neu berchennog neu ddeiliad y safle, i’w gwneud yn ofynnol atal y niwsans. Mae methu â chydymffurfio â Hysbysiad Atal yn drosedd ac fe all arwain at gychwyn camau cyfreithiol.

Mwg tywyll neu ddu

Mae allyrru mwg tywyll neu ddu o safle diwydiannol neu fasnach yn drosedd atebolrwydd caeth dan Adran 2 o Ddeddf Aer Glân 1993. Mae hefyd yn drosedd dan Adran 1 o’r Ddeddf pan fo mwg tywyll neu ddu’n cael ei allyrru o simdde ar unrhyw safle diwydiannol neu fasnach. Fodd bynnag, caniateir symiau cyfyngedig o allyriadau o’r fath – er enghraifft wrth gychwyn boeler pan ei bod yn oer.

Mae hefyd yn drosedd absoliwt dan adran 33 o’r Ddeddf i losgi’r gorchudd oddi ar gebl er mwyn adfer y craidd metel.

Os ydych yn dymuno rhoi gwybod am broblem gyda niwsans mwg o darddiadau masnachol neu ddiwydiannol cysylltwch â’r Tîm Rheoli Llygredd.

Ni fyddwn fel arfer yn ymchwilio i gwynion dienw.

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud