Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llygredd atmosfferig – llygredd masnachol a diwydiannol

Arogl

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn cael ein poeni gan aroglau amhleserus ar ryw adeg o darddiadau diwydiannol, masnachol neu amaethyddol. Os nad yw’r arogl yn parhau am gyfnod hir neu os nad yw’n rhy amhleserus, fel arfer gallwn ymdopi ag ef. Mae niwsans statudol yn digwydd pan fo unrhyw fygdarth o safle diwydiannol neu safle masnach yn niweidiol i iechyd neu’n niwsans. Y gweithgareddau nodweddiadol a all arwain at gwynion ynghylch arogl yw aroglau coginio o fwytai, rhai prosesau diwydiannol penodol sy’n trin deunyddiau neu’n cynhyrchu cynhyrchion a allai achosi aroglau, ac aroglau sy’n gysylltiedig â gwaith carthffosiaeth a gorsafoedd pwmpio.

Lle bu i swyddogion Adran Gwarchod y Cyhoedd ganfod niwsans statudol, bydd Hysbysiad Atal yn cael ei gyflwyno i’r sawl sy’n gyfrifol, neu berchennog neu ddeiliad y safle, i’w gwneud yn ofynnol atal y niwsans. Mae methu â chydymffurfio â Hysbysiad Atal yn drosedd ac fe all arwain at gychwyn camau cyfreithiol.

Fodd bynnag dylech fod yn ymwybodol, os ydych yn byw’n agos at dir lle cynhelir rhai gweithgareddau penodol e.e. tir fferm lle gwasgerir slyri, efallai y byddwch yn gallu arogli gweithgareddau o’r fath o bryd i’w gilydd. Dan yr amgylchiadau hyn y cwbl y gall y Cyngor ei wneud yw sicrhau bod y gweithredwr yn cymryd camau rhesymol i leihau’r arogl gymaint ag a ellir. Yn ychwanegol, mae rhai prosesau diwydiannol eisoes yn cael eu rheoleiddio gan Adran Gwarchod y Cyhoedd dan Gyfundrefn Trwyddedu Amgylcheddol Awdurdodau Lleol. Mae gweithgareddau o’r fath wedi’u heithrio o’r weithdrefn niwsans statudol, ond fe’u rheolir gan amodau a ddefnyddir mewn trwydded a roddir dan Reoliad Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010.

Os ydych yn dymuno rhoi gwybod am broblem gyda niwsans arogl o darddiadau masnachol neu ddiwydiannol cysylltwch â’r Tîm Rheoli Llygredd.

Ni fyddwn fel arfer yn ymchwilio i gwynion dienw.

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud