Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tai – Cyngor ynghylch Lleithder ac Anwedd

Lleithder

Os oes lleithder yn eich eiddo yna efallai y bydd y Cyngor yn gallu cynnig cyngor ac arweiniad sylfaenol i chi ynghylch cywiro’r broblem. Gall yr adain hefyd ddefnyddio pwerau statudol i’w gwneud yn ofynnol gwneud gwaith mewn eiddo preifat ar rent, neu lle caiff lleithder ei achosi o ganlyniad i adfeiliad eiddo cyfagos. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd ar (01656) 643643.

Mae tri phrif fath o leithder a all effeithio ar eiddo preswyl; mae’r hyn sy’n achosi’r rhain yn amrywio a chânt eu crynhoi isod.

Lleithder treiddiol

Mae hwn fel arfer yn weladwy yn yr ardaloedd byw mewn eiddo a gall gynnwys darn llaith ar waliau lle mae papur wal neu baent o bosib wedi dechrau plicio. Mae’r math hwn o leithder fel arfer yn deillio o do’n gollwng, peipiau dŵr yn gollwng neu blymwaith yn gollwng. Os caiff y wal allanol ei harchwilio yn agos at y darn llaith, fel arfer gellir canfod y nam sy’n achosi’r problem. Unwaith y bydd y gwaith atgyweirio perthnasol wedi cael ei wneud, bydd y lleithder yn peidio. Perchennog yr eiddo sydd fel arfer yn gyfrifol am wneud unrhyw waith atgyweirio.

Lleithder codi

Caiff hwn ei achosi pan fo lleithder yn codi trwy’r waliau o bwynt is na lefel y llawr. Nid yw’r math hwn o leithder yn digwydd yn uwch nag 1 metr uwchlaw lefel y llawr. Mae’r math hwn o leithder fel arfer yn digwydd lle nad oes cwrs gwrthleithder (atalfa, wedi’i gwneud o blastig fel arfer, sy’n rhan o’r wal er mwyn atal dŵr rhag codi trwy’r wal) neu pan fo’r cwrs gwrthleithder yn ddiffygiol. Mae sylwedd gwyn tebyg i halen (a elwir yn ewlychiad) i’w weld ar wyneb y waliau yr effeithiwyd arnynt. Bydd angen gosod cwrs gwrthleithder i gywiro’r broblem. Perchennog yr eiddo sydd fel arfer yn gyfrifol am wneud y gwaith atgyweirio yma.

Lleithder anwedd

Mae hyn yn deillio o leithder yn anweddu ar arwynebau yn y tŷ. Mae’r lleithder yn codi o darddleoedd yn y cartref megis dillad yn sychu a gwresogyddion paraffîn. Gellir ei ganfod fel arfer pan welir llwydni du neu wyrdd ar waliau, dillad a dodrefn. Diffyg awyru a gwresogi digonol i oresgyn y lefelau lleithder yw achos y broblem fel arfer. Bydd cynyddu mesurau awyru (agor ffenestri, gosod gwyntyllau awyru mewn ystafelloedd ymolchi a cheginau), mwy o wresogi a gostwng lefelau lleithder fel arfer yn datrys y broblem. Gellir gostwng lefelau lleithder trwy sicrhau bod yr aer o beiriannau sychu dillad yn cael ei chwythu tuag at allan, trwy beidio â defnyddio gwresogyddion nwy potel neu baraffîn heb ffliw a pheidio â sychu dillad ar reiddiaduron. Gellir defnyddio dadleithyddion hefyd i ostwng lefelau lleithder yn yr eiddo.

Os ydych chi’n rhentu eich eiddo a bod lleithder ynddo, dylech hysbysu eich landlord neu asiant ynghylch hyn a gofyn iddynt ymchwilio i unrhyw broblemau a’u hatgyweirio. Os bydd eich landlord yn gwrthod ymdrin â’r broblem dylech gysylltu ag Adran Gwarchod y Cyhoedd i gael cyngor a chymorth pellach.

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud