Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trais ac Ymosodedd yn y Gweithle

Gall cyflogeion sydd o bosib yn ymdrin yn uniongyrchol â’r cyhoedd yn eu gweithle wynebu ymddygiad ymosodol neu dreisgar; gall hyn gynnwys cam-drin geiriol, trais corfforol ac/neu fygythiadau a dychrynu.

Cafwyd dros 34,000 o ymosodiadau difrifol yng Nghymru a Lloegr yn 2011 a achosodd i ddioddefwyr fynd i’r ysbyty oherwydd eu hanafiadau. Ar nosweithiau Gwener a Sadwrn mae 70% o’r holl drais yn digwydd o fewn ac o amgylch safleoedd sydd â thrwydded ar gyfer gwerthu ac yfed alcohol ar y safle. Yn 2011, amcangyfrifir bod 7000 o ymosodiadau a arweiniodd at ymweliad â’r ysbyty wedi digwydd y tu mewn i safle trwyddedig. Yn ystod oriau brig, mae bron i dri ym mhob pedwar achos o dderbyn pobl i unedau Damweiniau ac Achosion Brys yn gysylltiedig ag alcohol gyda’r mwyafrif o anafiadau sy’n gysylltiedig â thrais yn deillio o weithgareddau yn economi hwyr y nos.

Mae gostwng trais yn y gweithle o bwys i gyflogwyr a chyflogeion. Gall trais arwain at forâl gwael ymhlith y staff a delwedd wael i’r sefydliad, gan ei gwneud yn anodd recriwtio a chadw staff. Gall arwain at straen sy’n gysylltiedig â gwaith, perfformiad gwael, costau ychwanegol oherwydd absenoldeb, premiymau yswiriant uwch a thaliadau iawndal.

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a.y.b. 1974 i sicrhau, hyd y bo’n rhesymol bosib, iechyd, diogelwch a lles eu cyflogeion yn y gwaith. Mae nifer o ffyrdd y gall cyflogwyr leihau’r tebygolrwydd o drais ac ymosodedd yn eu gweithle, sy’n cynnwys ystyried yr amgylchedd gwaith, arferion gweithio, hyfforddiant, opsiynau cyfreithiol sydd ar gael a gweithio mewn partneriaeth.

Dan Reoliadau Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999, mae’n rhaid i gyflogwyr asesu’r risgiau i weithwyr ac unrhyw bobl eraill y gall eu gwaith neu fusnes effeithio arnynt. Dylai’r holl gyflogwyr gynnal archwiliad cyffredinol systematig o effaith eu hymgymeriad, eu gweithgareddau gwaith a chyflwr y safle. Dylai’r rheiny sy’n cyflogi pum cyflogai neu fwy gofnodi canfyddiadau arwyddocaol yr asesiad risg hwnnw. Dylai’r asesiad gynnwys y risgiau i’r rheiny a allai fod yn agored i drais.

Mae Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 1999 yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl gyflogwyr a ‘phobl gyfrifol’ eraill sydd â rheolaeth ar gyflogeion a safleoedd gwaith hysbysu’r awdurdod gorfodi perthnasol ynghylch damweiniau, clefydau galwedigaethol a digwyddiadau peryglus penodol yn y gweithle. Mae hyn yn cynnwys gweithredoedd treisgar tuag at staff. Dim ond anafiadau corfforol sy’n deillio o weithredoedd treisgar a ddioddefwyd gan bobl yn y gwaith sydd wedi’u cynnwys; nid yw’r gofyniad i hysbysu’n ymestyn i gam-drin geiriol.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch sut y gallwch reoli trais sy’n gysylltiedig â gwaith yn eich gweithle, gallwch lawrlwytho taflen yn rhad ac am ddim o wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn http://www.hse.gov.uk/pubns/indg423.pdf

Last Updated: 29/04/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud