Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ffermydd/Cyswllt ag Anifeiliaid (HOOF)

Er y gall ymweliad â fferm agored fod yn hwyl ac yn addysgiadol i blant, mae’n bwysig cofio bod anifeiliaid fferm yn cario bacteria, gan gynnwys E.coli 0157. Mae’r bacteriwm yma’n byw ym mherfedd nifer o anifeiliaid, gan gynnwys gwartheg, defaid a geifr. Os yw plentyn, neu oedolyn, yn dod i gysylltiad ag E.coli, gall y tocsinau y mae’n eu cynhyrchu achosi afiechyd, gan gynnwys dolur rhydd a chyfog neu hyd yn oed methiant yr arenau.

Gall pobl gael eu heintio trwy nifer o ddulliau sy’n cynnwys bwyta bwydydd wedi’u halogi, cyswllt uniongyrchol ag anifeiliaid, cyswllt â charthion anifeiliaid e.e. dod i gysylltiad â charthion wedi’u halogi, a lledu o berson i berson .  

Er bod risg y bydd pobl yn cael eu heintio wrth ymweld â fferm agored, gellir rheoli’r risg hwnnw trwy gymryd rhagofalon syml. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Golchi eich dwylo’n drylwyr â sebon a dŵr cynnes yn syth ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid, eu ffensys neu  welyau;
  • Bwyta, yfed ac/neu ysmygu mewn ardaloedd dynodedig dim ond ar ôl golchi eich dwylo’n drylwyr â sebon a dŵr cynnes;
  • Gwaredu unrhyw fwyd neu ddiod sydd wedi syrthio i’r llawr;
  • Sicrhau bod plant yn cael eu goruchwylio’n fanwl a gwneud yn siŵr eu bod yn golchi eu dwylo’n drylwyr;
  • Sicrhau nad yw plant yn rhoi eu hwynebau’n agos at yr anifeiliaid; ac
  • Osgoi rhoi bysedd mewn cegau a dwylo ar wynebau wrth gerdded o amgylch y fferm.

Cyn gadael y fferm, gwiriwch fod esgidiau ac olwynion cadeiriau gwthio mor rhydd â phosib o fwd a baw anifeiliaid. Lle y bo’n bosib, glanhewch esgidiau ac olwynion cadeiriau gwthio yn drylwyr cyn gadael y fferm ac, os yn bosib, newidiwch i esgidiau eraill. Sicrhewch fod pawb yn golchi eu dwylo’n drylwyr â sebon a dŵr ar ôl diosg a glanhau esgidiau.

Yn dilyn eich ymweliad â fferm agored, os byddwch chi neu unrhyw un yn eich grŵp yn teimlo’n anhwylus gyda salwch a dolur rhydd o fewn 14 niwrnod i’r ymweliad, dylech gysylltu â’ch meddyg teulu. Mae’n bwysig eich bod yn parhau â hylendid personol da pan ydych yn teimlo’n anhwylus. Ni ddylai plant dan bump fynychu’r feithrinfa/ysgol/lleoliad gofal plant grŵp nes eu bod wedi bod heb salwch a dolur rhydd am ddau ddiwrnod llawn. Dylai rhieni drafod eu sefyllfa gyda’u gweithiwr iechyd proffesiynol cyn i’w plentyn ddychwelyd i’r feithrinfa neu’r ysgol, gan ei bod yn ofynnol cynnal profion i gadarnhau ei bod yn ddiogel iddynt ddychwelyd. Dylai unrhyw rai sy’n amau y gall fod E.coli 0157 arnynt hwy neu eu plentyn gysylltu â’u meddyg teulu neu’r gwasanaeth y tu allan i oriau arferol cyn gynted â phosib.

Ceir mwy o wybodaeth ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn: www.publichealthwales.wales.nhs.uk/ neu ar wefan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd: www.hpa.org.uk

Tractor

Last Updated: 18/09/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud