Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diogelwch Nwy yn y Gweithle

Mae nifer o weithleoedd yn defnyddio nwy fel eu prif fath o danwydd i wresogi’r adeilad a choginio bwyd. Ar y cyfan mae nwy yn danwydd diogel, ond mae’n rhaid i’r holl ddyfeisiau a systemau gwresogi nwy gael eu cadw mewn cyflwr gweithiol da a’u gwirio o safbwynt diogelwch i atal risg o anaf personol.

Dan Reoliadau Diogelwch Nwy (Gosod a Defnyddio) 1998, gosodir dyletswyddau penodol ar ddefnyddwyr, gosodwyr a chyflenwyr nwy ac ar landlordiaid. Dylai arolygiadau diogelwch nwy gael eu cynnal o leiaf bob 12 mis gan berson cymwys sydd wedi’i g/chofrestru dan y cynllun Cofrestr Diogelwch Nwy.

Y Gofrestr Diogelwch Nwy yw’r gofrestr swyddogol ar gyfer diogelwch nwy; mae wedi disodli cofrestriad CORGI. Y Gofrestr Diogelwch Nwy yw’r rhestr swyddogol o beirianwyr nwy sydd wedi’u cofrestru i weithio’n gyfreithlon ac yn ddiogel ar yr holl ddyfeisiau nwy.

Mewn gweithleoedd, mae’n rhaid bod y peiriannydd Diogelwch Nwy wedi’i g/chofrestru i wneud gwaith mewn adeiladau masnachol. Unwaith y byddwch wedi dewis peiriannydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’i g/cherdyn adnabod cyn iddo/iddi ddechrau unrhyw waith yn eich adeilad.

Ar du blaen y cerdyn dylech wirio:

  • Y ffotograff;
  • Y dyddiad ‘yn ddilys o’ a’r dyddiad y daw i ben;
  • Rhif y drwydded; a hefyd
  • Yr hologram diogelwch.

Ar gefn y cerdyn dylech wirio:

  • Bod y peiriannydd yn gymwys i wneud y gwaith nwy yr ydych am iddo/iddi ei wneud e.e. pibellau, cwcer, boeler nwy, system gwresogi canolog sy’n defnyddio dŵr ac ati; a hefyd
  • Bod ei g/chymwysterau’n gyfoes.

I ddod o hyd i beiriannydd sydd ar y Gofrestr Diogelwch Nwy, ewch at y wefan www.gassaferegister.co.uk ac i gael mwy o wybodaeth am ddyfeisiau nwy, gallwch lawrlwytho taflen yn rhad ac am ddim o wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn http://www.hse.gov.uk/pubns/indg238.pdf

Gas Safety

Last Updated: 23/09/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud