Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dermatitis Cyswllt sy’n gysylltiedig â Gwaith

Beth yw Dermatitis?

Cyflwr llidiog ar y croen yw dermatitis. Yr arwyddion nodweddiadol o ddermatitis yw croen sych, cosi, cochni, chwyddiadau, chwysigod, croen yn hollti, fflawio a gwaedu. Mewn achosion difrifol gall effeithio ar yr ewinedd.

Gall y symptomau amrywio o ran difrifoldeb ond nid yw dermatitis yn heintus felly ni ellir ei drosglwyddo o un person i’r llall.

Mae dau fath o ddermatitis cyswllt: dermatitis cyswllt llidiog a dermatitis cyswllt alergaidd.

Gall dermatitis cyswllt llidiog ailgynnau ar ôl cyswllt ar ambell achlysur â chemegau cryf megis cannu. Yn fwy cyffredin mae’n datblygu’n raddol trwy waith gwlyb neu weithio â chemegau ysgafnach megis siampŵ.

Gall dermatitis cyswllt alergaidd ddatblygu’n gyflym ar ôl cyswllt ar ychydig o achlysuron yn unig â sylwedd megis siampŵau neu liwiau. Weithiau gall gymryd misoedd neu flynyddoedd hyd yn oed i’r alergedd ddatblygu. Unwaith yr ydych yn alergaidd rydych yn alergaidd am oes a gall hyn ddigwydd unrhyw bryd, hyd yn oed os nad ydych wedi profi problemau’n flaenorol yn eich gyrfa.

Gyda dermatitis cyswllt alergaidd, mae’n ddigon posib bod y pethau y gallwch ddod yn alergaidd iddynt yn y gwaith hefyd yn bethau yr ydych yn eu defnyddio gartref – fel eich siampŵ, neu sylweddau glanhau’r cartref. Felly os byddwch yn dod yn alergaidd i rywbeth oherwydd gwaith, mae’n ddigon posib iddo effeithio ar bob agwedd ar eich bywyd.

Sut mae cyswllt yn digwydd?

Gall sylwedd achosol ddod i gysylltiad â’r croen yn y ffyrdd canlynol:

 • Trochi’r dwylo mewn cemegau a dŵr (e.e. golchi neu roi siampŵ mewn gwallt â dwylo noeth); 

 • Trin offer wedi’u halogi’n uniongyrchol (e.e. trin offer sydd wedi’u halogi â hylif gweithio metel) neu gadachau wedi’u trochi mewn cemegyn glanhau; 

 • Cyffwrdd ag wynebau halogedig megis meinciau gwaith, offer, dillad a chynwysyddion; 

 • Tasgiadau (e.e. wrth gymysgu neu drafod hylif neu gemegau ar ffurf powdr); 

 • Dyddodiad o’r awyr (e.e. wrth sandio ewinedd neu loriau wedi’u gorchuddio ag epocsi); 

 • Caiff dermatitis sy’n gysylltiedig â gwaith ei wneud yn waeth o ganlyniad i gyswllt yn y gweithle â sylweddau ffisegol, cemegol (gan gynnwys gwaith gwlyb) neu fiolegol; 

 • Mae gwaith gwlyb yn golygu gwaith lle mae’r dwylo’n wlyb am gyfnodau sylweddol yn ystod y dydd, fel canllaw mae hyn yn golygu mwy na dwy awr y dydd neu olchi’r dwylo rhwng ugain a deugain o weithiau bob dydd.

Pan geir cwynion neu adroddiadau am ddermatitis mae angen rhoi sylw iddynt ac mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i roi gwybod am achosion o ddermatitis sy’n gysylltiedig â gwaith dan RIDDOR (Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 1995)

Mesurau Rheoli syml

 • Gwisgwch fenig untro (Mae rhai finyl neu nitril ag wyneb llyfn a llawes 300mm yn addas) wrth ddefnyddio cynhyrchion trin gwallt (e.e. siampŵau, cannu, llifynnau) ac ar gyfer gwaith â dwylo mewn dŵr;

 • Lleithio – Rhowch hufen dwylo amddiffynnol cyn dechrau gwaith a phob tro y byddwch yn golchi eich dwylo. Gall gadael i’r croen fynd yn rhy sych arwain at ddermatitis;

 • Sychwch eich dwylo’n drylwyr ar ôl eu golchi gan ddefnyddio tywel cotwm meddal neu dywel papur;

 • Gwaredwch fenig untro bob tro y byddwch yn eu diosg;

 • Gwiriwch eich croen yn rheolaidd am unrhyw arwyddion o groen sych a chroen yn hollti, sy’n arwyddion cynnar o ddermatitis, ac os yw’n angenrheidiol ceisiwch gyngor meddygol;

 • Newidiwch ddeunydd mwy peryglus am ddewis arall mwy diogel.

Beth sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith?

Mae’n ofynnol i gyflogwyr gymryd mesurau digonol i reoli cyswllt â deunyddiau yn y gweithle sy’n achosi afiechydon megis dermatitis. Mae angen i gyflogwyr a chyflogeion gydymffurfio â Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002 (fel y’u diwygiwyd) (COSHH). Mae’r Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr asesu risgiau, darparu mesurau rheoli digonol, sicrhau bod y mesurau rheoli’n cael eu defnyddio a’u cynnal, darparu gwybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant, ac mewn achosion priodol, goruchwyliaeth iechyd.

Gallwch gael cyngor ac arweiniad cyffredinol gan Adran Gwarchod y Cyhoedd, neu fel arall gallwch fynd at www.hse.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.  

 

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud