Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cryptosporidiwm a phyllau nofio

Parasit protosoau yw Cryptosporidiwm (neu crypto) sy’n achosi gastro-enteritis acíwt sy’n aml yn gallu para hyd at ddwy wythnos. Mae Cryptosporidiwm yn byw ym mherfeddion pobl lle maent yn ffynnu ac yn lluosogi. Yn ystod eu cylch oes, caiff “sborau” cwsg eu ffurfio sy’n gweithredu fel cragen amddiffynnol. Y sborau hyn (a adwaenir fel oocystau) yw’r mecanweithiau ar gyfer trosglwyddo o un person i’r llall. Y prif symptomau yw dolur rhydd dyfrllyd, poen yn yr abdomen, gwres a chwydu. Mae haint yn digwydd yn gyffredin trwy amlyncu dŵr yfed halogedig, dŵr pwll hamdden a phwll nofio neu gyswllt â pherson sydd wedi’i heintio.

Ers 2001, pyllau nofio yw’r lleoliad mwyaf cyffredin ar gyfer achosion o glefyd perfeddol heintus sy’n byw mewn dŵr yng Nghymru a Lloegr, a Cryptosporidiwm yw’r prif achos. Mae Cryptosporidiwm yn achosi problemau arbennig i byllau nofio gan fod yr oocystau yn gwrthsefyll lefelau clorin arferol a ddefnyddir i ddiheintio pyllau. Gall oocystau oroesi am fisoedd mewn amgylcheddau llaith gyda thymheredd amgylchynol a byddant felly’n goroesi mewn dŵr pwll ac yn achosi risg o haint oni bai eu bod yn cael eu gwaredu. Mae Cryptosporidiwm yn heintus tu hwnt ac mae ymchwil yn dynodi y gall oroesi mewn pwll nofio am dros 10 niwrnod.

Os caiff yr oocystau hyn eu cyflwyno i’r pwll trwy ddamwain ymgarthol gan unigolion sydd wedi’u heintio, yr unig ddull ar gyfer gwaredu’r oocystau hyn yw trwy hidlo optimaidd. Mae hidlo’n dibynnu ar gylchrediad da gan ddŵr y pwll a dylid ei wneud trwy roi dosau mân o geulydd/clystyrydd.

Er gwaethaf y mesurau hyn, bydd trochwyr sy’n agos at yr halogiad ymgarthol gan rywun sydd wedi’i heintio â Cryptosporidiwm, yn dal mewn perygl os byddant yn amlyncu dŵr y pwll. Mae fideo ar gael ar YouTube sy’n esbonio’r risgiau hyn ac yn cynghori trochwyr ynghylch mesurau y gallant eu cymryd i leihau’r siawns o gael eu heintio.

Mae Tîm Gorfodi Iechyd a Diogelwch Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd rhan mewn prosiect Cymru-gyfan ar reoli Cryptosporidiwm yn effeithiol mewn pyllau nofio.

Nod y prosiect yw:

  • Codi ymwybyddiaeth o Cryptosporidiwm ymhlith defnyddwyr dŵr pyllau;
  • Codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithredwyr pyllau o’r mesurau rheoli sy’n ofynnol i leihau ymlediad Cryptosporidiwm;
  • Asesu’r modd y rheolir Cryptosporidiwm mewn pyllau nofio ledled Cymru; a hefyd
  • Casglu gwybodaeth am gyfleusterau nofio y gellir eu defnyddio os ceir achos o glefyd heintus.

 Swimming Pool

Last Updated: 10/10/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud