Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Iechyd a Diogelwch yn y gweithle

Mae tîm iechyd a diogelwch yn Cyngor yn gweithio yn adain fasnachol Adran Gwarchod y Cyhoedd ac yn cyflawni rôl orfodi hollbwysig o ran sicrhau y cynhelir safonau iechyd a diogelwch addas mewn gweithleoedd yn y fwrdeistref sirol.

Y brif ddeddfwriaeth mewn perthynas ag iechyd a diogelwch yw Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle a.y.b. 1974 (HASAWA74). Caiff y cyfrifoldebau am orfodi’r ddeddf eu rhannu rhwng corff sy’n rhan o’r llywodraeth ganolog, sef yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac awdurdodau lleol. Caiff y cyfrifoldebau gorfodi eu dyrannu ar sail y ‘prif weithgaredd’ a gyflawnir ym mhob safle y mae’r ddeddf yn berthnasol iddo.

Ar hyn o bryd mae tua 2,500 o weithleoedd yn y fwrdeistref sirol y mae’r tîm yn gyfrifol amdanynt. Mae’r tîm iechyd a diogelwch yn cydweithio’n agos gyda busnesau i sicrhau bod cyflogwyr yn ymwybodol o’u hymrwymiadau cyfreithiol a bod busnesau o’r fath yn cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol a orfodir arnynt.

Caiff y safonau iechyd a diogelwch yn y gweithleoedd hyn eu cyrraedd trwy’r canlynol:

 • Arolygu gweithleoedd a gweithgareddau gwaith
 • Ymchwilio i gwynion sy’n gysylltiedig â’r gweithle
 • Ymchwilio i ddamweiniau yn y gweithle

Arolygu gweithleoedd a gweithgareddau gwaith

Pa mor aml?

Mae pob safle y mae’r awdurdod yn gyfrifol amdano’n cael arolygiad yn ôl amlder a bennir gan y peryglon sy’n gysylltiedig â’r gweithgaredd gwaith a’r peryglon y mae’r rhain yn eu cyflwyno i gyflogwyr, cyflogeion ac aelodau o’r cyhoedd.

Am beth maent yn chwilio?

Canolbwyntir ar bum testun y rhoddir blaenoriaeth iddynt yn ystod yr arolygiad, ac mae’r rhain yn destunau y mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi’u nodi fel y materion sydd fwyaf tebygol o ladd pobl, anafu pobl a gwneud pobl yn sâl:

 • cwympo o fannau uchel
 • llithro a baglu
 • anhwylderau cyhyrysgerbydol
 • cludiant yn y gweithle
 • straen yn y gweithle

ynghyd ag unrhyw faterion eraill y daw’n amlwg yn syth y gallent achosi anaf difrifol neu afiechyd .

Bydd unrhyw broblem a ganfyddir yn cael ei thrafod gyda’r busnes dan sylw a chan ddibynnu ar yr hyn a ganfyddir ar adeg yr arolygiad rhoddir cyngor ysgrifenedig, llythyrau rhybuddiol neu fe gymerir gamau gorfodi.

Pa bwerau sydd ganddynt?

Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a.y.b. 1974 yn rhoi amryw bwerau gorfodi i arolygwyr.

Hysbysiad Gwella – Lle mae arolygwr o’r farn bod rhywun yn mynd yn groes i un neu fwy o’r darpariaethau statudol perthnasol a restrir yn Atodlen 1 y ddeddf, neu lle mae wedi torri un neu fwy o’r amodau hynny dan amgylchiadau sy’n ei gwneud yn debygol y bydd y tramgwyddo’n parhau neu’n digwydd eto. Mae’r hysbysiad yn nodi’r manylion a barn yr arolygwr ac yn ei gwneud yn ofynnol cywiro’r materion a nodir o fewn cyfnod penodol. Mae peidio â chydymffurfio â Hysbysiad Gwella’n drosedd.

Hysbysiad Gwahardd – Mae hyn yn berthnasol i unrhyw weithgareddau sy’n cael eu cyflawni neu sydd ar fin cael eu cyflawni gan neu dan reolaeth unrhyw berson ac sy’n cynnwys neu a fydd yn cynnwys risg o anaf personol difrifol. Mae’r hysbysiad yn nodi’r materion a berodd i’r arolygwr ffurfio’i farn ac mae’n rhoi cyfarwyddyd i’r person i beidio â chyflawni’r gweithgareddau a nodir. Gall hysbysiad o’r fath ddod i rym yn syth os yw’r risg yn un sydd ar ddigwydd. Mae peidio â chydymffurfio â Hysbysiad Gwahardd yn drosedd.

Caiff apeliadau yn erbyn Hysbysiadau Gwella a Gwahardd eu cyfeirio fel arfer at dribiwnlysoedd diwydiannol. Yn dilyn penderfynu ar ei ddyfarniad bydd y tribiwnlys yn anfon penderfyniadau ysgrifenedig sy’n rhwymo pob parti. Gellir apelio wrth yr Uchel Lys ar fater cyfreithiol.

Yn ychwanegol at yr uchod mae nifer o droseddau dan y ddeddf sy’n cynnwys:

 • methiant i gydymffurfio â’r dyletswyddau cyffredinol dan Adran 2 i 7 y Ddeddf
 • torri rheoliadau iechyd a diogelwch
 • tramgwyddau sy’n ymwneud ag ymchwiliadau statudol
 • rhwystro arolygwr;
 • gwrthod datgelu gwybodaeth;
 • camddefnyddio neu ddatgelu ar gam wybodaeth a gafwyd dan rym statudol;
 • gwneud datganiadau anwir, cofnodion anwir mewn cofrestrau a ffugio dogfennau

Ymchwiliadau i gwynion sy’n gysylltiedig a’r gweithle a darparu cyngor

Ar gyfartaledd mae adran gwarchod y cyhoedd yn derbyn oddeutu 450 o gwynion a cheisiadau am gyngor oddi wrth aelodau o'r cyhoedd ynghylch materion sy'n ymwneud â'r gweithle. Gall cwynion o’r fath ymwneud â methiant gan gyflogwr i ddarparu cyfleusterau arbennig megis dillad diogelwch neu doiledau, neu ag amodau gwaith cyffredinol, a gall y ceisiadau am gyngor ymwneud â hawliau yn y gweithle.

Yn dilyn derbyn cwyn bydd arolygwr yn mynd ati’n brydlon i gychwyn ymchwiliad iddi ac yn gwneud penderfyniad proffesiynol cytbwys ynghylch cychwyn camau gorfodi neu beidio. Mae’r pwerau gorfodi wedi’u rhestru uchod.

Gellir rhoi cyngor neu wybodaeth yn gyfrinachol os oes angen.

Ymchwilio i ddamweiniau yn y gweithle

Dan Reoliadau Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 1995 (RIDDOR) mae dyletswydd ar yr holl gyflogwyr a 'phersonau cyfrifol' eraill sydd â rheolaeth ar gyflogeion a safleoedd gwaith i hysbysu'r awdurdod gorfodi perthnasol ynghylch damweiniau, clefydau galwedigaethol a digwyddiadau peryglus penodol, yn rhai angheuol ac fel arall, sy'n digwydd yn y gweithle. Mae'n rhaid hysbysu ynghylch y canlynol :-

 • Marwolaethau;
 • Anafiadau mawr (gan gynnwys aelodau o'r cyhoedd yn cael eu cludo i'r ysbyty);
 • Anafiadau sy'n para am yn hwy na 7 niwrnod;
 • Anafiadau i bobl nad ydynt yn y gwaith;
 • Clefydau galwedigaethol;
 • Digwyddiadau peryglus/digwyddiadau trwch blewyn peryglus; a
 • Gweithredoedd treisgar tuag at staff.

Mae'n rhaid i'r hysbysiad gael ei wneud gan y cyflogwr trwy hysbysu naill ai ar-lein, dros y ffôn neu drwy'r post. Gellir hysbysu ynghylch digwyddiadau ar-lein trwy fynd at y dudalen we  www.hse.gov.uk/riddor a chwblhau'r ffurflen hysbysu ar-lein briodol. Mae'n ofynnol hysbysu ar unwaith ynghylch y digwyddiadau mwyaf difrifol, h.y. marwolaeth. Fe hysbyswyd Adran Gwarchod y Cyhoedd ynghylch 331 o ddamweiniau rhwng Ebrill 2010 a Mawrth 2013.

Testunau Iechyd a Diogelwch

Manylion cyswllt

Y Tîm Iechyd a Diogelwch
Adran Gwarchod y Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB
Ffôn: (01656) 643643
E-bost: publicprotection@bridgend.gov.uk

Last Updated: 09/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud