Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tai Amlfeddiannaeth

Caiff tŷ ei gyfrif yn Dŷ Amlfeddiannaeth yn yr achosion canlynol:

Os oes o leiaf 3 thenant yn byw yno, a hwythau wedi’u rhannu’n fwy nag 1 aelwyd* a’u bod yn rhannu toiled, ystafell ymolchi neu gyfleusterau cegin.

neu

Os yw’n adeilad wedi’i addasu sy’n cynnwys fflatiau hunangynhaliol nad ydynt yn cyrraedd Safonau Rheoliadau Adeiladu 1991, a bod llai na dwy ran o dair o’r fflatiau hunangynhaliol mewn perchen-feddiannaeth.

*Mae aelwyd yn cynnwys naill ai person sengl neu aelodau o’r un teulu sy’n byw gyda’i gilydd. Mae’n cynnwys pobl sy’n briod neu’n byw gyda’i gilydd a phobl mewn perthnasoedd o’r un rhyw.

Mae’n rhaid i wahanol Dai Amlfeddiannaeth gyrraedd gwahanol safonau mewn perthynas â chyfleusterau, rheoli a diogelwch tân. Weithiau gall fod yn anodd adnabod y safonau cywir ar gyfer eich eiddo. Fe’ch cynghorir i gysylltu ag Adran Gwarchod y Cyhoedd i gadarnhau pa safonau sy’n berthnasol i’ch eiddo chi cyn gwneud unrhyw waith. Caiff rhai safonau sylfaenol eu hamlinellu isod-

Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Mae Trwydded Eiddo’n ofynnol ar gyfer rhai Tai Amlfeddiannaeth.  Os oes 3 llawr neu fwy yn eich eiddo (mae hyn yn cynnwys isloriau ac atigau) a bod 5 neu fwy o feddianwyr ynddo (sydd wedi’u rhannu’n fwy nag un aelwyd) bydd yn ofynnol i chi gael Trwydded Eiddo.

Mae methiant i fod â Thrwydded Eiddo ar gyfer y mathau hyn o eiddo’n drosedd dan Ddeddf Tai 2004 a gall arwain at ddirwy o hyd at £20,000.

Pecyn Ymgeisio am Drwydded Eiddo ar gyfer Tŷ Amlfeddiannaeth:

Last Updated: 30/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud