Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai

Fe gyflwynodd Deddf Tai 2004 ffordd newydd o asesu iechyd a diogelwch o fewn adeiladau preswyl. Mae adeiladau bellach yn cael eu harchwilio a’u hasesu gan ddefnyddio’r System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai. Defnyddir y system i adnabod unrhyw beryglon o fewn cartref a chynnal asesiad i ganfod a yw’r peryglon hynny’n achosi risg i iechyd a diogelwch unrhyw feddianwyr. Lle mae peryglon sylweddol yn bresennol bydd yr Adran fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i landlord yr adeiladau ar rent gwblhau atgyweiriadau i leihau’r peryglon hynny i lefel dderbyniol.

HHSRS: Y System Asesu

Nid yw asesiad y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai wedi’i fwriadu i osod safon, ond yn hytrach i gynhyrchu gwybodaeth wrthrychol er mwyn gwneud a llywio penderfyniadau ynghylch gorfodi. Mae’r canllawiau ar gyfer archwiliadau ac asesiadau (y Canllawiau Gweithredol) yn seiliedig i raddau helaeth ar y canllawiau yn fersiwn 2, gyda rhai newidiadau cosmetig.

Mae HHSRS yn asesu naw ar hugain o gategorïau o beryglon mewn tai, gan gynnwys ffactorau na chawsant eu cynnwys neu na chawsant sylw digonol yn y safon addasrwydd tai. Mae’n rhoi sgôr i bob perygl. Nid yw’n rhoi un sgôr i’r annedd gyfan neu, yn achos tai amlfeddiannaeth, i’r adeilad cyfan. Caiff y sgôr a roddir i berygl ei fynegi trwy sgôr rhifol sy’n perthyn i fand. Mae 10 band. Mae sgorau ym Mandiau A i C yn beryglon Categori 1. Mae sgorau ym Mandiau D i J yn beryglon Categori 2.

Y peryglon y gellir eu hasesu yw’r rheiny sy’n gysylltiedig â, neu’n deillio o’r canlynol:

Gofynion Ffisiolegol

 

Diogelu Rhag Damweiniau

     

Lleithder a thwf llwydni

 

Cwympiadau sy’n gysylltiedig â baddonau

Oerfel gormodol

 

Cwympo ar wynebau gwastad

Gwres gormodol

 

Cwympo ar a.y.b.

Asbestos (a Ffibrau Mwynol a Gynhyrchwyd)

 

Cwympo rhwng lefelau

Bioladdwyr

 

Peryglon trydanol

Carbon monocsid a chynhyrchion hylosgi tanwydd

 

Tân

Plwm

 

Fflamau, arwynebau poeth

Ymbelydredd

 

Gwrthdrawiadau a chaethiwo

Nwy tanwydd heb ei hylosgi

 

Ffrwydradau

Cyfansoddion Organig Anweddol

 

Safle a gweithiadwyedd amwynderau

   

Dymchwel strwythurol ac elfennau diffygiol

     

Gofynion Seicolegol

 

Diogelu Rhag Heintiau

     

Gorlenwi a lle

 

Hylendid domestig, plâu a sbwriel

Mynediad gan ymwthwyr

 

Diogelwch bwyd

Goleuadau

 

Hylendid personol, glanweithdra a draenio

Sŵn

 

Cyflenwad dŵr at ddiben domestig

     

Mae’r asesiad HHSRS yn seiliedig ar y risg i’r preswyliwr a allai fod y mwyaf agored i’r perygl hwnnw. Er enghraifft, mae grisiau’n fwy o risg i bobl oedrannus, felly wrth asesu peryglon sy’n ymwneud â grisiau, ystyrir mai nhw yw’r bobl sydd fwyaf agored i’r perygl. Mae babanod a phlant bach yn ogystal â’r henoed yn dueddol o ddioddef yn sgîl tymereddau isel. Mae annedd sy’n ddiogel i’r rheiny sydd fwyaf agored i berygl yn ddiogel i bawb.

HHSRS: Gorfodi

Bydd camau gweithredu gan awdurdodau’n seiliedig ar ystyriaeth ac iddi dri cham:

  • Y sgôr a roddwyd i’r perygl dan asesiad HHSRS;
  • A oes gan yr awdurdod ddyletswydd neu bŵer i weithredu, a bennir gan bresenoldeb perygl sydd uwchlaw neu islaw trothwy a ragnodir gan Reoliadau (Peryglon Categori 1 a Chategori 2); a
  • Barn yr awdurdod ynghylch y dull gweithredu mwyaf priodol ar gyfer ymdrin â’r perygl.

Mae’r Ddeddf yn cynnwys dewisiadau gorfodi newydd sydd ar gael i awdurdodau lleol. Yr awdurdod sydd i benderfynu ynghylch y dull gweithredu priodol, gan ystyried y canllawiau statudol ar orfodi.

Mae’r dulliau gweithredu sydd ar gael i awdurdodau pan fo ganddynt naill ai ddyletswydd neu bŵer i weithredu fel a ganlyn:

  • cyflwyno hysbysiad gwella sy’n ei gwneud yn ofynnol gwneud gwaith gwella;
  • cyhoeddi gorchymyn gwahardd, sy’n cau annedd gyfan neu ran o annedd neu’n cyfyngu ar nifer y preswylwyr a ganiateir;
  • atal y mathau hyn o hysbysiadau;
  • cymryd camau brys;
  • cyflwyno hysbysiad ymwybyddiaeth o berygl;
  • cyhoeddi gorchymyn dymchwel *
  • datgan ardal glirio *

(* ddim ar gael yn achos Peryglon Categori 2)

Mae’r sgôr a roddir i berygl mewn asesiad HHSRS yn seiliedig ar y preswyliwr a allai fod y mwyaf agored i’r perygl. Ond bydd awdurdodau’n gallu ystyried pa mor agored i’r perygl yw’r preswyliwr gwirioneddol wrth benderfynu ar y dull gweithredu gorau.

Mae’r Ddeddf yn cadw’r pwerau sydd ar gael i awdurdodau weithredu yn herwydd pallu (gwneud gwaith ar ran y perchennog) ac erlyn perchenogion am beidio â chydymffurfio. Mae hefyd yn eu galluogi i godi tâl ac adfer costau am gamau gorfodi.

Landlordiaid ac Asiantau Rheoli – Canllawiau a Dolenni Defnyddiol

Cafodd y canllawiau canlynol, Guidance for Landlords and Property Related Professionals (PDF), eu paratoi gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Mae’r wybodaeth ganlynol, Thinking about renting out your home? (PDF), wedi cael ei pharatoi i’ch helpu i ddeall y cyfrifoldebau sy’n rhan o ddod yn landlord preifat. Nid yw wedi’i bwriadu i fod yn grynodeb cynhwysfawr o ddeddfwriaeth berthnasol a gall y bydd angen i chi geisio cyngor cyfreithiol annibynnol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfranogi mewn Cynllun Achredu Landlordiaid ar gyfer Cymru gyfan.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 25/06/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud