Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (HMO) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

NODIADAU CYFARWYDDYD I GYD-FYND Â
FFURFLEN GAIS I DRWYDDEDU TŶ AMLFEDDIANNAETH

 wneud cais am drwydded ar gyfer Tŷ Amlfeddiannaeth ewch at y Ffurflen Gais i Drwyddedu Tŷ Amlfeddiannaeth dan Ddeddf Tai 2004 i argraffu’r ffurflen, neu fel arall cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd ar (01656) 643260.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfranogi mewn Cynllun Achredu Landlordiaid ar gyfer Cymru gyfan.

Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr

NODIADAU CYFARWYDDYD I GYD-FYND Â FFURFLEN GAIS I DRWYDDEDU TŶ AMLFEDDIANNETH

Cyn cyflwyno cais am drwydded ar gyfer Tŷ Amlfeddiannaeth (HMO), sicrhewch eich bod wedi darllen y nodiadau cyfarwyddyd canlynol. Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch ynghylch y Cynllun Trwyddedu neu’r safonau perthnasol, cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd ar (01656) 643260.

Yn y nodiadau hyn, mae “y Ddeddf” yn golygu Deddf Tai 2004, oni nodir yn wahanol, mae’r holl gyfeiriadau at adrannau ac ati’n gyfeiriadau at adrannau yn y Ddeddf. Mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn cyflwyno cynllun gorfodol i drwyddedu Tai Amlfeddiannaeth â 3 llawr neu fwy a 5 neu fwy o bobl yn byw ynddynt.

Ystyr Tŷ Amlfeddiannaeth

Caiff Tŷ Amlfeddiannaeth ei ddiffinio gan adrannau 254 i 259 y Ddeddf ac mae’n berthnasol i ystod eang o fathau o dai a’r rheiny’n cynnwys:

 • Adeilad neu ran o adeilad, sy’n cynnwys un neu fwy o unedau llety nad ydynt yn cynnwys fflat neu fflatiau hunangynhaliol;
 • Llety lle nad yw’r bobl yn perthyn i un aelwyd;
 • Lle mae dwy neu fwy o’r aelwydydd sy’n byw yn y llety’n rhannu un amwynder sylfaenol neu fwy neu lle maent i gyd heb un amwynder sylfaenol neu fwy;
 • Adeiladau sydd wedi cael eu troi’n fflatiau hunangynhaliol os yw mwy nag un rhan o dair o’r fflatiau wedi’u gosod i denantiaid ac os nad yw’r addasiad yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu 1991 neu Reoliadau Adeiladu dilynol.

Cwblhau’r Ffurflen Gais

Sylwer mai’r unig amgylchiadau pan fo angen cwblhau rhan 2 o’r ffurflen yw os yw asiant neu ryw berson arall yn cael ei gyflogi neu os gofynnir iddynt reoli’r eiddo ar ran y perchennog.

Rhan 1 - Amgaeadau

Mae’n rhaid anfon y canlynol gyda’r cais hwn:

 • Cofnod Diogelwch Nwy’r Landlord (os oes gosodiad nwy yn yr eiddo).
 • Adroddiad Archwilio Cyfnodol ar gyfer y Gosodiad Trydanol.
 • Y ffi briodol (£450 ar hyn o bryd am drwydded 5 mlynedd).

Bydd y cais yn anghyflawn heb yr amgaeadau hyn.

Dylech hefyd gyflenwi’r canlynol os ydynt yn eich meddiant:

 • Tystysgrif profi cyfnodol neu gomisiynu ar gyfer y system darganfod tân a’r system larymau tân.

Y drwydded – manylion y deiliad

Adran 1

Caiff Tŷ Amlfeddiannaeth (HMO) ei ddiffinio yn y Ddeddf ac mae’n cynnwys tai lle mae’r preswylwyr yn bobl nad ydynt yn perthyn ond sy’n rhannu cyfleusterau. Mae trwyddedu gorfodol yn berthnasol i Dŷ Amlfeddiannaeth os oes iddo dri llawr neu fwy, os oes pump neu fwy o bobl yn byw ynddo, a bod y bobl hynny’n byw mewn 2 aelwyd neu fwy. Mae aelwyd fel arfer yn golygu aelodau o’r un teulu sy’n perthyn i’w gilydd at ddibenion y Ddeddf. Mae’n bosib mai’r ymgeisydd yw’r deiliad trwydded arfaethedig neu mai rhywun arall ydyw ond mae’n rhaid i’r ddau ohonynt lofnodi’r ffurflen gais.

Mae angen i ddeiliad y drwydded fod y sawl a all awdurdodi, trefnu a thalu am atgyweiriadau hanfodol. Mae’n rhaid iddo hefyd fod ar gael i denantiaid os bydd cwestiynau neu broblemau’n codi mewn perthynas â’r eiddo. Mae’n rhaid bod gan y deiliad hefyd y moddion i’w datrys lle y bo’n rhesymol ymarferol a hynny i safonau sy’n ofynnol yn ôl y Deddfau.

Landlord yr eiddo fydd deiliad arfaethedig y drwydded yn aml neu fe all fod yn rheolwr y caiff y rhent ei dalu iddo ac sydd wedi’i awdurdodi gan y perchennog i reoli’r eiddo’n effeithiol. Ar y cyfan hwn fydd y person sydd â rheolaeth ar yr eiddo. Efallai y bydd angen i ddeiliad trwydded arfaethedig benodi asiant rheoli i reoli’r eiddo a dal y drwydded os ystyrir nad yw’r deiliad arfaethedig yn berson addas a phriodol. Dylai deiliad y drwydded hefyd feddu ar yr awdurdod i awdurdodi a thalu am waith neu atgyweiriadau, gan y bydd yn atebol am unrhyw achosion o dorri amodau’r drwydded.

Lle mae asiantau rheoli’n gweithredu ar ran y landlord, eto byddai angen i berson cyfrifol gael ei enwebu fel deiliad y drwydded.

Mae’n rhaid i sefydliadau sy’n landlordiaid enwebu person priodol i fod yn ddeiliad y drwydded. Bydd y person hwn yn gyfrifol am sicrhau na cheir achosion o dorri amodau’r drwydded a dylai felly ddal swydd gyfrifol yn y cwmni (e.e. ysgrifennydd y cwmni). Gan na ellir trosglwyddo trwydded i berson arall o fewn cwmni, mae’n beth doeth i’r person enwebedig fod mewn swydd barhaol. Fel arall, os cyflogir rheolwr, gallai’r person hwnnw fod yn ddeiliad y drwydded.

Adran 1.2

Rhowch enwau a chyfeiriadau unrhyw un â budd cyfreithiol yn yr eiddo megis rhydd-ddeiliaid, deiliaid prydlesi â phrydles dros 3 blynedd a darparwr morgais. Mae angen yr wybodaeth hon i sicrhau mai’r deiliad trwydded arfaethedig yw’r person mwyaf priodol i ddal y drwydded.

Adran 1.3

Mae’r tabl canlynol yn rhoi canllaw o ran pwy yw’r person mwyaf priodol i fod yn ddeiliad y drwydded.

Landlord (perchennog)

Rheolwr

Deiliad y drwydded

Cyfrifoldeb llwyr am reoli.

Dim

Landlord

Mae’n derbyn y rhent, yn rheoli’r eiddo ac yn trefnu gwaith cynnal a chadw.

Mae’n ymdrin â materion sy’n ymwneud â thenantiaethau’n unig

Landlord

DS Mae angen i’r ddau fod yn ‘bobl addas a phriodol’.

Mae’n derbyn y rhent gan y rheolwr.

Mae’n ymdrin â materion sy’n ymwneud â thenantiaethau, gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ac mae ganddo’r gallu i awdurdodi gwaith a gwneud taliadau sy’n gysylltiedig â rheoli’r eiddo.

Y naill neu’r llall

DS Mae angen i’r ddau fod yn ‘bobl addas a phriodol’ os mai’r landlord yw deiliad y drwydded, fel arall dim ond y rheolwr.

Fel yr uchod, ond yn byw dramor.

Mae’n ymdrin â materion sy’n ymwneud â thenantiaethau, gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ac mae ganddo’r gallu i awdurdodi gwaith a gwneud taliadau sy’n gysylltiedig â rheoli’r eiddo.

Rheolwr

Y Person sydd â Rheolaeth

Adran 1.7

Os mai’r person a gynigir fel deiliad y drwydded yn adrannau 1.4 neu 1.5 yw’r sawl sydd â rheolaeth hefyd yna nid oes angen cwblhau’r adran hon.

Os nad y deiliad trwydded arfaethedig yw’r person sydd â rheolaeth, rhowch fanylion y sawl sydd â rheolaeth yn adran 1.7.2. Eglurwch y rheswm pam nad y deiliad trwydded arfaethedig yw’r sawl sydd â rheolaeth yn adran 1.7.1.

A oes rhaid i’n hasiant rheoli fod yn “berson addas a phriodol"?

Os ydych yn defnyddio gwasanaeth asiant trwy drefniant “gosod yn unig” neu “dod o hyd i denant yn unig” yna ni fydd angen manylion arnom fel arfer i ddynodi a ydynt yn addas a phriodol. Nid oes angen cwblhau Rhan 2 o’r cais (“Y Rheolwr”).

Fodd bynnag, lle’r ydych yn rhoi caniatâd i asiant neu berson arall reoli’r eiddo ar eich rhan o ddydd i ddydd yna bydd arnom angen cael ein hargyhoeddi ei fod yn “addas a phriodol” ac mae’n rhaid cwblhau rhan 2 o’r cais.

Os yw eich asiant neu reolwr yn gwneud unrhyw un o’r canlynol mae’n rhaid iddo gwblhau Rhan 2 o’r cais.

 • Casglu rhent
 • Gweithredu fel y prif gyswllt ar gyfer atgyweiriadau
 • Trefnu bod biliau’n cael eu talu
 • Terfynu ac adnewyddu tenantiaethau

Lle mae’r cyfrifoldeb o ddydd i ddydd am reoli’r eiddo wedi cael ei drosglwyddo i berson arall yna mae’n rhaid i’r Cyngor fod wedi’i argyhoeddi ei fod yn “addas a phriodol” ac yn gymwys. Mae’n rhaid cwblhau Rhan 2 o’r cais.

Y Rheolwr

Adran 2.6 Cymhwysedd i Reoli

Mae’n rhaid bod y Cyngor wedi’i argyhoeddi bod y rheolwr arfaethedig yn gymwys. Daw hyn i fod yn arbennig o bwysig lle mae’r rheolwr a benodwyd hefyd yn gweithredu fel deiliad y drwydded gan y bydd y rheolwr hwnnw’n cymryd cyfrifoldeb am holl amodau’r drwydded.

Bydd y Cyngor yn ystyried yr atebion i gwestiynau 2.6.1 i 2.6.7, sydd wedi’u bwriadu’n benodol ar gyfer asiantau rheoli proffesiynol, ar y cyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddarperir yn 2.6.8 ac yn barnu a yw’r rheolwr arfaethedig yn gymwys ac a yw’r strwythurau rheoli a chyllid yn foddhaol.

Efallai y bydd y rheolwr, yn adran 2.6.8, yn dymuno rhoi manylion lefel y profiad neu’r arbenigedd y mae wedi’i ennill wrth wneud ei waith.

Person Addas a Phriodol

Adran 3

Mae’n rhaid bod y Cyngor wedi’i argyhoeddi bod y deiliad trwydded arfaethedig a’r rheolwr a enwir yn Rhan 2 o’r cais yn bobl addas a phriodol. Dylai deiliad y drwydded a’r rheolwr ill dau gwblhau’r adran hon a naill ai dynodi nad yw’r un o’r materion a restrir yn y ffurflen gais yn berthnasol neu nodi’r materion perthnasol. Dylai’r rheolwr arfaethedig restru unrhyw faterion perthnasol yn adran 3.2 a’r rheolwr yn adran 3.3.

Lle mae’r deiliad trwydded arfaethedig neu’r rheolwr yn gwmni, yna dylai troseddau neu faterion eraill sydd i’w priodoli i’r cwmni a phob un o’i gyfarwyddwyr gael eu rhestru, yn ogystal â’r rheiny y gellir eu priodoli i’r sawl a fydd yn dal y drwydded.

Os rhoddir manylion trosedd neu fater perthnasol arall, mae’n rhaid i’r person perthnasol lofnodi ar bwys y cofnod.

Adran 3.4 ac Adran 3.5 Tai Amlfeddiannaeth Eraill

Mae’n rhaid i’r Cyngor yn gyfreithiol ofyn am fanylion Tai Amlfeddiannaeth eraill y rhoddwyd neu y gwrthodwyd trwyddedau ar eu cyfer.

Gwybodaeth am yr Eiddo

Adran 4

Efallai y bydd neu na fydd gofyn cael caniatâd cynllunio mewn perthynas â’ch Tŷ Amlfeddiannaeth. Os nad ydych yn siŵr a oes gofyn cael caniatâd neu gymeradwyaeth ar gyfer yr eiddo yr ydych yn ceisio’i drwyddedu, cysylltwch ag Adran Gynllunio’r Cyngor. Lle cafwyd caniatâd neu gymeradwyaeth yn barod, amgaewch gopi gyda’ch cais os gwelwch yn dda.

Adran 4.4

Caiff tai a rennir eu diffinio fel tai y mae pobl o grŵp diffiniedig yn byw ynddynt e.e. myfyrwyr neu grŵp o oedolion sengl ifanc. Mae’r preswylwyr i gyd yn cael defnydd neilltuedig o ystafell wely ond byddent yn rhannu cyfleusterau eraill gan gynnwys lle byw cymunol.

Adran 4.5

Caiff hostelau, tai llety a llety gwely a brecwast eu diffinio fel tai sy’n darparu llety ar gyfer pobl sydd heb fan preswylio parhaol arall, yn wahanol i westai sy’n darparu llety ar gyfer ymwelwyr dros dro ag ardal. Byddai’r categori hwn yn cynnwys sefydliadau a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i gartrefu teuluoedd digartref tra’u bod yn disgwyl am leoliad parhaol a sefydliadau tebyg sy’n darparu llety ar gyfer pobl a fyddai fel arall yn ddigartref. Byddai hefyd yn cynnwys gwestai dilys a ddefnyddir at y fath ddibenion, hyd yn oed yn achlysurol, a gwestai sy’n cartrefu cymysgedd o aelwydydd digartref ac ymwelwyr.

Adran 4.6

Dylid cyfrif llawr yn llety preswyl os caiff ei ddefnyddio’n gyfan gwbl neu’n rhannol fel lle byw, neu os yw wedi cael ei adeiladu, ei drosi neu ei addasu i’w ddefnyddio’n gyfan gwbl neu’n rhannol fel lle byw. Wrth gyfrifo nifer y lloriau dylid cyfrif safleoedd busnes pa un a ydynt islaw neu uwchlaw’r llety preswyl, heblaw pan fo’r safle busnes wedi’i leoli yn yr islawr.

Adran 4.15 Mae llawer o’r wybodaeth yma’n ofynnol yn gyfreithiol ac mae’n hunanesboniadol.

Mae Adran 4.15 yn gofyn am wybodaeth am nifer yr aelwydydd. Yn y bôn, os nad yw pobl yn aelodau o’r un teulu yna ni fyddant yn aelodau o’r un aelwyd. Er enghraifft, bydd myfyrwyr nad ydynt yn perthyn yn aelwydydd ar wahân, er gwaethaf unrhyw denantiaeth gyffredin neu unrhyw fyw cymunol.

Caiff pobl eu hystyried yn rhan o’r un teulu (ac felly’n rhan o’r un aelwyd):

 • Os ydynt yn briod neu’n cyd-fyw fel gŵr a gwraig, neu os ydynt mewn perthynas gyfatebol yn achos pobl o’r un rhyw;
 • Os ydynt yn berthnasau i’w gilydd, sy’n cynnwys rhiant, tad-cu neu fam-gu, plentyn, ŵyr neu wyres, brawd, chwaer, ewythr, modryb, nai, nith neu gefnder neu gyfnither.
 • Caiff plant maeth eu hystyried yn aelodau o’r un aelwyd, ac felly hefyd staff domestig, cynorthwywyr personol a gofalwyr.

Adran 4.18 ac Adran 4.19 Trefniadau ar gyfer diogelwch nwy a thrydan

Dan Reoliadau Diogelwch Nwy (Gosod a Defnyddio) 1998 mae’n rhaid bod y landlord yn cael archwiliad diogelwch nwy blynyddol o’r holl ddyfeisiau nwy a hynny gan osodwr nwy sydd wedi’i gofrestru â CORGI.

Argymhellir archwiliad rheolaidd a phriodol o’r gosodiad gwifrau trydan er mwyn sicrhau nad yw iechyd a diogelwch eich tenantiaid yn cael eu peryglu. Mae’n ofynnol i’r landlord ddatgan bod dyfeisiau trydanol a ddarperir gan y landlord yn ddiogel. Argymhellir fod hyn yn cael ei wneud gan drydanwr cymwys. Gweler atodiad 1 i gael gwybod pwy sy’n drydanwr cymwys.

Ni fydd tystysgrif diogelwch trydan yn un o’r gofynion ar gyfer trwyddedu, ond mae’r rheoliadau rheoli tai amlfeddiannaeth yn datgan bod rhaid i’r rheolwr sicrhau bod pob gosodiad trydanol sefydlog yn cael ei archwilio a’i brofi fan bellaf bob pum mlynedd gan berson sy’n gymwys i gynnal archwiliadau a phrofion o’r fath, a chael tystysgrif gan y person sy’n gwneud y prawf, a honno’n nodi canlyniad y prawf, a chyflwyno’r dystysgrif i’r awdurdod tai lleol o fewn 7 niwrnod i dderbyn cais ysgrifenedig amdani gan yr awdurdod hwnnw.

Trefniadau ar gyfer diogelwch tân

Mae’n rhaid bod gan bob Tŷ Amlfeddiannaeth ragofalon tân priodol gan gynnwys darpariaethau ar gyfer:

 • Canfod tân a rhoi rhybudd os ceir tân;
 • Dianc o’r adeilad;
 • Ymladd tân.

Adran 4.20

Os oes system larymau mwg rhyng-gysylltiedig neu synwyryddion mwg unigol ar y prif gyflenwad neu synwyryddion mwg batri wedi cael eu gosod yn eich tŷ, dylai’r system gael ei gwirio a’i thrin o leiaf unwaith bob blwyddyn naill ai gan gontractwr arbenigol neu drydanwr cymwys fel a nodir yn atodiad 1.

Adran 4.26

Mae’n rhaid i’r holl ddodrefn wedi’u clustogi a ddarperir mewn llety ar rent gydymffurfio â Rheoliadau Dodrefn a Deunyddiau Dodrefnu (Diogelwch Tân) (Diwygio) 1993. Mae hyn yn golygu bod rhaid i’r holl ddefnyddiau fod wedi llwyddo mewn profion fflamadwyedd. Os yw eich dodrefn yn cydymffurfio dylai fod label parhaol ar y leinin yn rhoi’r manylion fel y bo’n briodol.

Datganiadau

Adran 5

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i rai pobl benodol â budd cyfreithiol yn y safle eich bod wedi gwneud cais. Mae’r rhan hon o’r cais yn rhestru’r bobl y mae’n rhaid eu hysbysu a’r wybodaeth y mae’n rhaid i chi ei throsglwyddo.

Mae’n rhaid i chi restru a rhoi manylion pob un o’r bobl yr ydych wedi’u hysbysu ynghylch y cais yn y fan yma.

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd, y deiliad trwydded arfaethedig a’r rheolwr arfaethedig ill tri lofnodi datganiad i ddangos bod yr wybodaeth a gynhwysir yn y cais, hyd y gwyddant, yn gywir.

Atodiad 1

Pryd mae Trydanwr yn Gymwys?

Rhan 1

Mae hyn at ddibenion gwirio a yw’r Adroddiadau Archwilio Cyfnodol ar gyfer Gosodiadau Trydanol Domestig, a gyflwynir at ddibenion Trwyddedu, wedi cael eu cwblhau gan drydanwr cymwys.

Bydd y trydanwr yn cael ei ystyried yn berson cymwys:

Os yw’n aelod o sefydliad trydanwyr cydnabyddedig, megis:

 • NICEIC - Bydd y trydanwr yn cael ei alw’n Gontractwr Cymeradwy.
 • ECA - Bydd y trydanwr yn cael ei alw’n Aelod Cofrestredig.
 • NABIT - Bydd y trydanwr yn cael ei alw’n Archwiliwr Trydanol Cymeradwy.

Rhan 2

Dan Ddogfen Gymeradwy P Rheoliadau Adeiladu 2000, os yw’n aelod o gynllun hunan-ardystio pobl gymwys, sy’n cynnwys gwaith gosod trydanol mewn anheddau, megis:

     
 

BRE Certification Limited

Mae’r cynllun hwn, a weithredir gyda chefnogaeth Cymdeithas y Contractwyr Trydanol a Sefydliad y Peirianwyr Trydanol, wedi’i fwriadu’n bennaf ar gyfer y rheiny y mae eu prif fusnes yn waith peirianneg drydanol a’r rheiny sy’n dymuno gallu hunan-ardystio pob math o waith trydan mewn anheddau.

 

Y Sefydliad Safonau Prydeinig

Mae’r cynllun hwn, a fydd yn cael ei adnabod fel y Cynllun Nod Barcud ar gyfer gwaith gosod trydanol, wedi’i fwriadu’n bennaf ar gyfer y rheiny y mae eu prif fusnes yn waith contractio trydanol a’r rheiny sy’n dymuno gallu hunan-ardystio pob math o waith trydan mewn anheddau.

 

ELECSA Limited

Mae’r cynllun hwn, a weithredir gyda chefnogaeth Bwrdd Cytundeb Prydain, wedi’i fwriadu’n bennaf ar gyfer y rheiny y mae eu prif fusnes yn waith contractio trydanol a’r rheiny sy’n dymuno gallu hunan-ardystio pob math o waith trydan mewn anheddau.

 

NAPIT Certification Limited

Mae’r cynllun hwn wedi’i fwriadu’n bennaf ar gyfer y rheiny y mae eu prif fusnes yn waith contractio trydanol a bydd yn caniatáu i’w aelodau hunan-ardystio pob math o waith trydan mewn anheddau.

 

NICEIC Certification Services Limited

Mae’r cynllun hwn, a adwaenir fel y Cynllun Gosodwyr Domestig, wedi’i fwriadu ar gyfer y rheiny sy’n dymuno gallu hunan-ardystio pob math o waith trydanol mewn anheddau, naill ai fel contractwr trydanol neu fel rhan o weithgarwch sy’n ymwneud â chrefft ategol.

Rhan 3

Os yw’n gallu dangos copi o’i gymwysterau gwreiddiol a thystiolaeth o’i brofiad, megis:

 • City & Guilds 2360 Rhan 1 a 2 ac NVQ lefel 3.

 • City & Guilds 2360 Rhan 1 a 2 ac wedi bod yn gweithio ym myd diwydiant am y 5 mlynedd ddiwethaf.

 • City & Guilds 2381. (Cafodd hwn ei sefydlu fel cwrs “gloywi” i hysbysu trydanwyr a gwblhaodd 2360 Rhan 1 a 2 beth amser yn ôl, ynghylch newidiadau i BS 7671. Nid yw meddu ar y dystysgrif hon yn unig yn awgrymu cymhwysedd).

 • Bydd City & Guilds 2351, ar y cyd ag NVQ lefel 3 yn awgrymu cymhwysedd. (Nid yw’r cymhwyster hwn ar y maes llafur addysgu mwyach).

 • City & Guilds 2330. Mae hwn yn gymhwyster lefel 2 a 3. Pan gaiff ei gyfuno ag NVQ lefel 3 bydd yn awgrymu cymhwysedd. (Bydd y cymhwyster hwn yn disodli City & Guilds 2360 a 2351 ac ni fydd yr ymgeiswyr cyntaf yn graddio tan 2008).

 • Bydd City & Guilds 2391 ynghyd â 5 mlynedd o brofiad ymarferol yn awgrymu cymhwysedd, yn y broses archwilio a phrofi.

Dylid nodi bod Rheoliad 16 yn Rheoliadau Trydan yn y Gwaith 1989 yn ei gwneud yn ofynnol i berson cymwys feddu ar wybodaeth dechnegol a phrofiad. Y sawl sy’n gweithio sy’n gyfrifol yn gyfreithiol, a chyn hynny ni fydd meddu ar dystysgrifau ond yn awgrymu cymhwysedd posib/tebygol. Pe bai unrhyw beth yn mynd o’i le yn y system drydanol, nid y corff archwilio fyddai’n cael ei erlyn (NICEIC/NAPIT a.y.b.) ond yn hytrach y person ac/neu’r cwmni a fu’n gweithio ar y system drydanol fyddai’n gorfod cyfiawnhau’r penderfyniadau a wnaed ganddo/ganddynt.

I wneud cais i drwyddedu Tŷ Amlfeddiannaeth, ewch at y Ffurflen Gais i Drwyddedu Tŷ Amlfeddiannaeth dan Ddeddf Tai 2004 i argraffu’r ffurflen, neu fel arall cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd ar (01656) 643260.

 

Last Updated: 01/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud