Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tudalennau'r Cyngor ar y we

Mae’r dull o achredu landlordiaid yn newid yng Nghymru. Mae cyfreithiau newydd yn cael eu cyflwyno yn hydref 2015 a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid preifat gofrestru, ac i landlordiaid preifat neu eu hasiantwyr gael trwydded i weithredu. Rhaid dilyn hyfforddiant priodol cyn cael trwydded. Bydd rhaid i unigolyn neu fusnes wneud cais am un drwydded ar gyfer eu holl eiddo ar rent yng Nghymru.

Cyn hir bydd Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Caerdydd ar ran y bartneriaeth awdurdodau lleol, yn newid. Mae Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfraith newydd o hydref eleni ymlaen, gan osod rhwymedigaethau cyfreithiol newydd ar landlordiaid preifat ac asiantwyr sy'n gweithredu yng Nghymru.

Bydd y cynllun cofrestru a thrwyddedu newydd yn cael ei gyflawni drwy Rhentu Doeth Cymru. Os ydych yn gosod llety ar rent yn yr ardal hon, bydd rhaid i landlordiaid preifat ac asiantwyr gofrestru a chael trwydded gan Rhentu Doeth Cymru. 

Rhaid i chi barhau i wneud cais am drwyddedau eiddo unigol ar gyfer  tai amlfeddiannaeth o'r awdurdod hwn (link to page).

Beth ddylwn i wneud nawr?

Os nad ydych eisoes wedi cwblhau hyfforddiant Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru, gallwch wneud hynny nawr. Bydd hynny'n eich helpu gan na fydd gennych lawer mwy i'w wneud  wedyn i gael trwydded pan fydd y Ddeddf newydd yn dod i rym.

Rwy'n gosod eiddo ar rent, ond dydw i ddim am gael hyfforddiant a thrwydded.  Ydy hyn yn bosibl?

Os ydych yn gosod eiddo ar rent, rhaid i chi gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru yn ôl y gyfraith, ond bydd hyn yn broses gyflym y gallwch ei dilyn ar-lein. Fel rhan o'r broses gofrestru, bydd rhaid i chi ddatgan pwy sy'n gwneud y gwaith o osod a rheoli'r eiddo. Os ydych yn cyflogi asiant i wneud y gwaith hwn ar eich rhan, rhaid i chi sicrhau eu bod yn drwyddedig i wneud hynny.

Bydd landlordiaid ac asiantwyr yn cael blwyddyn o ddyddiad cyflwyno'r cynllun i gydymffurfio gyda'r gofynion newydd, erbyn hydref 2016. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd landlordiaid ac asiantwyr sy'n gweithredu y tu allan i'r system yn cael eu cosbi gan y Cyngor lleol. 

Cadw llygad ar y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gweithredu'r gyfraith newydd:

I gael rhagor o wybodaeth am y gyfraith newydd a fydd yn berthnasol i bob landlord preifat ac asiant yng Nghymru, ewch i'r wefan www.rhentudoeth.llyw.cymru i danysgrifio i gael y newyddion diweddaraf.

Archebu hyfforddiant yn arwain at hydref 2015 a chyflwyno'r ddeddfwriaeth newydd.

Ewch i wefan Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru:

www.landlordiaidcymru.org.uk (agor mewn ffenestr newydd)

neu cysylltwch â gweinyddwr y cynllun:

Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru
d./o
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

Last Updated: 09/10/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud