Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Deddf Tai 2004

Deddf Tai 2004 – Arweiniad i Drwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

Cyflwyniad

Mae Deddf Tai 2004 yn cyflwyno trwyddedau ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth. Mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol drwyddedu Tai Amlfeddiannaeth mwy, â risg uwch, a fydd i ddechrau’n cynnwys y rheiny â thri llawr a mwy sydd ag o leiaf bum person yn byw ynddynt a’r rheiny wedi’u rhannu’n fwy nag un aelwyd. Bydd Cynghorau hefyd yn atebol am drwyddedu mathau dynodedig eraill o Dai Amlfeddiannaeth dan ddarpariaethau trwyddedu ychwanegol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfranogi mewn Cynllun Achredu Landlordiaid ar gyfer Cymru gyfan.

Diffiniad o Dŷ Amlfeddiannaeth

Mae Deddf Tai 2004 yn cyflwyno diffiniad newydd o Dŷ Amlfeddiannaeth (HMO). Mae Tŷ Amlfeddiannaeth yn golygu adeilad (neu ran o adeilad, megis fflat), sydd;

 • Â mwy nag un aelwyd yn byw ynddo a lle mae mwy nag un aelwyd yn rhannu, neu’n byw heb, amwynder, megis ystafell ymolchi, toiled neu gyfleusterau coginio.
 • Â mwy nag un aelwyd yn byw ynddo a hwnnw’n adeilad wedi’i addasu, ond nid yn gyfan gwbl yn fflatiau hunangynhaliol (pa un a yw rhai amwynderau’n cael eu rhannu neu’n eisiau ai peidio).
 • Wedi’i droi’n fflatiau hunangynhaliol, ond heb fod yn cyrraedd fel safon isaf, ofynion Rheoliadau Adeiladu 1991, a bod o leiaf draean o’r fflatiau wedi’u meddiannu dan denantiaethau byrion.

Gall fod mwy nag un aelwyd yn byw yn yr adeilad:

 • Fel eu hunig neu brif fan preswylio.
 • Fel lloches i bobl sy’n dianc rhag trais yn y cartref.
 • A hwythau’n fyfyrwyr yn ystod y tymor.
 • At ddibenion eraill a ragnodir gan y Llywodraeth.

Nid yw pobl yn perthyn i’r un aelwyd oni bai eu bod yn aelodau o’r un teulu neu fod perthynas ragnodedig rhyngddynt a honno’n cael ei diffinio gan reoliadau. Mae aelwyd yn cyfeirio at y canlynol:

 • Teuluoedd (gan gynnwys pobl sengl, cyplau a chyplau o’r un rhyw.)
 • Perthnasoedd eraill, megis maethu, gofalwyr a staff domestig.

Pam fod Angen Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth?

Yn aml mae gan Dai Amlfeddiannaeth mwy, megis fflatiau ag un ystafell a thai a rennir, safonau ffisegol a rheoli is nag anheddau eraill a rentir yn breifat. Mae’r bobl sy’n byw mewn Tai Amlfeddiannaeth ymhlith yr aelodau mwyaf agored i niwed a difreintiedig yn y gymdeithas. Gan mai Tai Amlfeddiannaeth yw’r unig ddewis o ran tai i nifer o bobl, mae’r Llywodraeth yn cydnabod ei bod yn hollbwysig eu bod yn cael eu rheoleiddio’n briodol.

Mae eu trwyddedu wedi’i fwriadu i sicrhau:

 • Bod landlordiaid Tai Amlfeddiannaeth yn “bobl addas a phriodol”, neu’n cyflogi rheolwyr sydd.
 • Bod pob Tŷ Amlfeddiannaeth yn addas ar gyfer preswyliad gan y nifer o bobl a ganiateir dan y drwydded
 • Bod safon rheoli’r Tŷ Amlfeddiannaeth yn ddigonol.
 • Y gellir adnabod Tai Amlfeddiannaeth risg-uchel a’u targedu ar gyfer gwelliant.

Pan fo landlordiaid yn gwrthod cwrdd â’r meini prawf hyn gall y Cyngor ymyrryd a rheoli’r eiddo er mwyn sicrhau’r canlynol:

 • Y gellir amddiffyn tenantiaid agored i niwed.
 • Nad yw Tai Amlfeddiannaeth yn orlawn.

Pa Dai Amlfeddiannaeth y Mae Angen Eu Trwyddedu?

Mae trwyddedu gorfodol (sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith) ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yn effeithio ar eiddo sydd:

 • Â thri llawr neu fwy ac
 • Â phum person neu fwy mewn mwy nag un aelwyd ac
 • Ag aelwydydd sy’n rhannu amwynderau megis ystafelloedd ymolchi, toiledau a chyfleusterau coginio.

Y Broses Drwyddedu

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n berchen ar neu’n rheoli Tŷ Amlfeddiannaeth y mae’n rhaid ei drwyddedu wneud cais i’r Cyngor am drwydded. Mae’n rhaid i’r Cyngor roi trwydded os yw wedi’i argyhoeddi fel a ganlyn:

 • Bod y Tŷ Amlfeddiannaeth yn rhesymol addas ar gyfer preswyliad gan y nifer o bobl a ganiateir dan y drwydded.
 • Bod y deiliad trwydded arfaethedig yn berson addas a phriodol.
 • Mai’r deiliad trwydded arfaethedig yw’r person mwyaf priodol i ddal y drwydded.
 • Bod y rheolwr arfaethedig, os oes un, yn “berson addas a phriodol”.
 • Bod y trefniadau rheoli arfaethedig yn foddhaol.
 • Bod y person sy’n gysylltiedig â rheoli’r Tŷ Amlfeddiannaeth yn gymwys.
 • Bod y strwythurau ariannol ar gyfer ei reoli’n addas.

Ystyr “Person Addas a Phriodol”

Bydd y Cyngor yn cynnal gwiriadau i sicrhau bod y person sy’n ymgeisio am y drwydded yn berson addas a phriodol. Wrth benderfynu a yw rhywun yn berson addas a phriodol mae’n rhaid i’r Cyngor ystyried y canlynol:

 • Unrhyw gollfarnau blaenorol sy’n ymwneud â thrais, troseddau rhywiol, cyffuriau a thwyll.
 • A yw’r deiliad trwydded arfaethedig wedi torri unrhyw ddeddfau mewn perthynas â materion tai neu faterion rhwng landlord a thenant.
 • A gafwyd y person yn euog o gamwahaniaethu.
 • A yw’r person wedi rheoli Tai Amlfeddiannaeth yn flaenorol a’r rheiny wedi torri unrhyw god ymarfer cymeradwy.

Mae’n beth doeth i’r landlord neu’r rheolwr fod yn aelod o gorff a gydnabyddir yn broffesiynol, neu gymdeithas landlordiaid gymeradwy sy’n perthyn i Ffederasiwn Cenedlaethol y Landlordiaid Preswyl.

Y Drwydded

Bydd y drwydded yn nodi’r uchafswm o bobl a gaiff fyw yn y Tŷ Amlfeddiannaeth. Bydd hefyd yn cynnwys amodau mewn perthynas â’r canlynol, sy’n berthnasol i bob trwydded:

 • Mae’n rhaid darparu tystysgrif diogelwch nwy gyfredol ddilys, a gaiff ei hadnewyddu bob blwyddyn.
 • Mae’n rhaid bod yr holl ddyfeisiau trydanol a dodrefn yn cael eu cadw mewn cyflwr diogel.
 • Mae’n rhaid bod yr holl larymau mwg wedi’u lleoli a’u gosod yn gywir.
 • Mae’n rhaid bod gan bob preswyliwr ddatganiad ysgrifenedig o’r amodau ar gyfer preswylio yn yr eiddo, er enghraifft, cytundeb tenantiaeth.

Gall Cynghorau hefyd ychwanegu’r amodau canlynol:

 • Cyfyngiadau neu waharddiadau ar ddefnyddio rhannau o’r Tŷ Amlfeddiannaeth gan breswylwyr.
 • Gofyniad bod cyflwr yr eiddo, ei gynnwys, megis dodrefn a’r holl gyfleusterau ac amwynderau, yr ystafell ymolchi a thoiledau er enghraifft, mewn cyflwr da ac yn gweithio’n iawn.
 • Gofyniad i wneud gwaith neu atgyweiriadau penodol o fewn cyfnod penodol.
 • Gofyniad bod y person sy’n gyfrifol yn mynychu cwrs hyfforddi cymeradwy.

Hyd y Drwydded

Bydd trwydded fel arfer yn para am uchafswm o bum mlynedd, er y gall fod am gyfnod byrrach.

Cost y Drwydded

Bydd yn rhaid i landlordiaid dalu ffi i gwrdd â chostau gweinyddol y broses o roi trwydded. Nid yw’r ffi wedi cael ei chytuno eto ond mae’n debygol o fod tua £450 am drwydded 5 mlynedd (£350 am y drwydded, yn ddyledus ar gyfer pob eiddo - £100 am bob “Asesiad Person Addas a Phriodol”, un tâl i bob landlord os caiff y ceisiadau ar gyfer eu holl safleoedd trwyddedadwy eu cyflwyno ar yr un pryd).

Y Trefniadau os Gwrthodir Trwydded

Mae gan y Cyngor bwerau i wrthod trwydded, os nad yw eiddo’n cwrdd â’r amodau a nodir uchod ac os nad yw’r landlord neu’r rheolwr yn berson addas a phriodol. Os bydd landlord yn methu â gwella Tŷ Amlfeddiannaeth er mwyn cyrraedd y safon sy’n ofynnol, neu’n methu â chwrdd â’r meini prawf ar gyfer person addas a phriodol, gall y Cyngor roi Gorchymyn Rheoli Interim (IMO), sy’n caniatáu iddo gamu i mewn a rheoli’r eiddo. Mae’r perchennog yn cadw ei hawliau fel perchennog. Gall y gorchymyn hwn bara am flwyddyn nes y gellir gwneud trefniadau addas ar gyfer rheoli’r eiddo’n barhaol. Os daw’r Gorchymyn Rheoli Interim i ben a bod dim gwelliant wedi bod, yna gall y Cyngor roi Gorchymyn Rheoli Terfynol. Gall hwn bara hyd at bum mlynedd a gellir ei adnewyddu.

Hawliau Apelio

Gall y landlord apelio os yw’r Cyngor yn penderfynu:

 • Gwrthod trwydded.
 • Rhoi trwydded ynghyd ag amodau.
 • Tynnu trwydded yn ôl.
 • Amrywio trwydded.
 • Gwrthod amrywio trwydded.

Mae’n rhaid cyflwyno’r apêl i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl, fel arfer o fewn 28 diwrnod.

Eithriad Dros Dro Rhag Trwyddedu

Os yw landlord neu berson sy’n rheoli eiddo’n bwriadu rhoi’r gorau i’w weithredu fel Tŷ Amlfeddiannaeth neu’n gostwng nifer y preswylwyr ac yn gallu rhoi tystiolaeth glir o hyn, yna gall wneud cais am Hysbysiad Eithrio Dros Dro. Mae hwn yn para am uchafswm o dri mis ac yn sicrhau nad oes angen i eiddo sydd wrthi’n cael ei droi’n Dŷ Amlfeddiannaeth fod wedi’i drwyddedu. Os na chaiff y sefyllfa ei datrys, yna gellir rhoi ail Hysbysiad Eithrio Dros Dro. Pan ddaw hwn i ben mae’n rhaid i’r eiddo gael ei drwyddedu, dod dan Orchymyn Rheoli Interim, neu beidio â bod yn Dŷ Amlfeddiannaeth.

Cosbau

Mae’n drosedd i’r landlord neu’r person sy’n rheoli’r eiddo wneud y canlynol:

 • Methu ag ymgeisio am drwydded ar gyfer eiddo trwyddedadwy neu;
 • Caniatáu i fwy o bobl fyw yn yr eiddo nag a ganiateir dan y drwydded.

Gorchmynion Ad-dalu Rhent

Gall tenant sy’n byw mewn eiddo a ddylai fod wedi’i drwyddedu, ond nad oedd wedi’i drwyddedu, wneud cais i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl i adhawlio unrhyw rent y mae wedi’i dalu yn ystod y cyfnod didrwydded (hyd at uchafswm o 12 mis). Gall Cynghorau hefyd adhawlio unrhyw fudd-dal tai a dalwyd yn ystod y cyfnod y bu’r eiddo heb drwydded.

Cychwyn y Drefn Drwyddedu

Mae’r Llywodraeth wedi dynodi y bydd y drefn drwyddedu’n cael ei chyflwyno o fis Gorffennaf 2006.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd

Last Updated: 29/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud