Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A yw fy eiddo yn Dŷ Amlfeddiannaeth?

Bydd yn Dŷ Amlfeddiannaeth os yw'n un o'r canlynol: 

 1. Tŷ a rennir lle mae pobl sy’n perthyn i fwy nag un teulu* ac sy’n rhannu un neu fwy o gyfleusterau** yn byw. 
 2. Tŷ mewn fflatiau lle mae pobl sy’n perthyn i fwy nag un teulu* ac sy’n rhannu un neu fwy o gyfleusterau** yn byw. 
 3. Fflat unigol lle mae pobl sy’n perthyn i fwy nag un teulu* ac sy’n rhannu un neu fwy o gyfleusterau** yn byw. 
 4. Adeilad o fflatiau hunangynhaliol nad ydynt yn cyrraedd safonau Rheoliadau Adeiladu 1991.

 Esemptiadau: 

 • Os mai dim ond dau o bobl sy’n byw ynddo.
 • Os mai’r perchennog (a’i d/theulu os oes un) ac un neu ddau o letywyr sy’n byw ynddo.
 • Os mai cymuned grefyddol sy’n byw ynddo.
 • Os yw mai rhywle arall yw prif breswylfa’r meddianwyr***.
 • Os mai corff cyhoeddus yw’r perchennog neu’r rheolwr.
 • Os mai sefydliad addysgol yw’r perchennog neu’r rheolwr.
 • Adeilad o fflatiau hunangynhaliol os yw dwy ran o dair neu fwy o’r fflatiau mewn perchen-feddiannaeth.
 • Os yw’r eiddo’n rhan o westy (oni bai fod ‘Datganiad Tŷ Amlfeddiannaeth’ wedi cael ei wneud).

Mae'n rhaid bod gan rai o'r tai amlfeddiannaeth hyn drwydded - pa rai? 

Mae’n rhaid bod gan Dŷ Amlfeddiannaeth drwydded os yw pob un o’r amodau canlynol yn berthnasol: 

 1. Os yw’n Dŷ Amlfeddiannaeth (gweler y diffiniad o Dŷ Amlfeddiannaeth uchod) a hefyd
 2. Os yw’n cynnwys tri llawr neu fwy (gan gynnwys isloriau) ac atigau a hefyd
 3. Os oes pum person neu fwy yn byw ynddo.

 Esemptiadau: 

 • Os yw’r holl eiddo mewn fflatiau hunangynhaliol.
 • Os yw’r islawr yn cael ei ddefnyddio’n fasnachol ac mai dim ond dau lawr preswyl sydd uwchben. 

(*Teulu – gŵr, gwraig, rhywun sy’n cyd-fyw, plentyn, llysblentyn, plentyn maeth, mam-gu neu dad-cu, brawd, hanner brawd, chwaer, hanner chwaer, modryb, ewythr, nith, nai, cefnder.

** Cyfleusterau – amwynderau sylfaenol: tŷ bach; basn ymolchi, cawod, bath; cyfleusterau coginio.

***Ystyrir bod llety a ddefnyddir gan fyfyrwyr llawn-amser tra’u bod yn astudio yn brif breswylfa iddynt.)

 

 

Last Updated: 30/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud