Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweiniad ar Reoliadau Allyriadau Toddyddion 2004

Sychlanhau

Cyflwyniad

Bu i Reoliadau Allyriadau Toddyddion (Cymru a Lloegr) 2004 (“Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion”) gyflwyno terfynau o ran defnyddio toddyddion ac allyriadau toddyddion sy’n deillio o weithgareddau nad oeddent yn cael eu rheoleiddio’n flaenorol dan y Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd, e.e. sychlanhau.

Mae hyn yn golygu bod gweithgareddau/gosodiadau sychlanhau bellach wedi’u rhagnodi ar gyfer rheolaeth Atal a Rheoli Llygredd gan Awdurdodau Lleol dan Adran 7 yn Atodlen 1 o Reoliadau Atal a Rheoli Llygredd 2000, fel y’u diwygiwyd.

Felly os ydych yn weithredwr gosodiad/gweithgaredd sychlanhau bydd arnoch angen trwydded i weithredu/parhau i weithredu. Yn yr achos hwn dylech gyfeirio’n ôl at y brif dudalen i gael arweiniad ar wneud cais.

Cyn eich bod yn cyflwyno cais i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dylech gael copi o’r nodyn cyfarwyddyd perthnasol ar gyfer gweithgareddau sychlanhau. Mae nodyn cyfarwyddyd PG6/46/(04) ar gael oddi ar wefan DEFRA.

Graddfa Amser ar gyfer Cyflawni

Bydd ar bob gosodiad sychlanhau newydd angen trwydded cyn bod gweithrediadau’n cychwyn.

Mae’n rhaid i osodiadau sychlanhau presennol, h.y. y rheiny a oedd yn weithredol cyn 1 Ebrill 2001, wneud cais am drwydded erbyn 31 Hydref 2006.

Y dyddiad ar gyfer cydymffurfio â gofynion Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion/Y Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd yw 31 Hydref 2007.

Manylion y Gofynion yn Fras

Mae gofynion y Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd yn berthnasol i unrhyw osodiad/gweithgaredd sychlanhau sy’n defnyddio toddyddion organig, yn enwedig percloroethylen (PER), toddydd hydrocarbon (HCS) a sliocsan.

Yng nghyd-destun y Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd, mae’r “broses” neu’r “gweithgaredd” yn cynnwys y broses gyfan o dderbyn y deunyddiau crai i ddanfon y cynhyrchion gorffenedig, gan gynnwys trin, trafod a storio’r holl ddeunyddiau a gwastraff mewn perthynas â’r cynhyrchion.

Bydd rheolaethau’n berthnasol i’r holl ollyngiadau cyfansoddion organig anweddol i bob cyfrwng o weithgareddau sychlanhau sy’n defnyddio toddyddion organig, ac eithrio gwaredu staeniau a sbotiau yn y diwydiannau tecstilau a gweithgynhyrchu dillad.

Yn fyr, mae’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl osodiadau sychlanhau gael eu gweithredu yn y fath fodd fel nad oes mwy nag 20 gram o doddydd am bob cilogram o gynnyrch a gaiff ei lanhau a’i sychu’n cael ei allyrru yn ôl y mesuriadau blynyddol. Roedd yr 20 gram yn cynnwys pob toddydd organig a ddefnyddir yn y gosodiad e.e. toddydd sychlanhau, sylweddau diddosi a sylweddau glanhau sbotiau. Bydd yn ofynnol i’r corff rheoleiddio wirio bod y gosodiad yn cydymffurfio â’r gofyniad hwn yn y gyfarwyddeb gan ddefnyddio’r ffurflen a gyflwynwyd gan y gweithredydd i ddangos ei fod yn cydymffurfio.

I gael mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â Rheoliadau’r Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion a sychlanhau’n benodol cysylltwch ag:

Adran Gwarchod y Cyhoedd
Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: (01656) 643260
Ffacs: (01656) 643285

publicprotection@bridgend.gov.uk

Last Updated: 06/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud