Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tipio Anghyfreithlon ar Dir

 

Tipio anghyfreithlon yw gadael gwastraff ar dir heb ganiatâd, ac mae’n dramgwydd troseddol.

 

Gall unrhyw un a geir yn euog o dipio anghyfreithlon wynebu dirwy o hyd at £50,000 a hyd at 6 mis yn y carchar neu hyd at bum mlynedd os gadewir gwastraff peryglus (e.e. gwastraff gwenwynig, asbestos, ac ati), pe baech yn eich cael yn euog mewn Llys Ynadon. Os byddwch yn cael eich dyfarnu’n euog mewn Llys y Goron, mae dirwyon yn ddiderfyn a gallwch wynebu dedfryd o hyd at 5 mlynedd yn y carchar.

 

Y mae hefyd yn anghyfreithlon i berchennog neu feddiannydd tir ganiatáu i rywun adael sbwriel ar dir sy’n eiddo iddyn nhw eu hunain, os nad oes ganddynt drwydded rheoli gwastraff neu esemptiad ar gyfer y tir hwnnw.

 

Mae’n rhaid i ddeiliaid tai gymryd gofal ychwanegol wrth gyflogi masnachwyr neu gontractwyr i gael gwared ar unrhyw wastraff o’u heiddo, gan fod y deiliad tŷ yn atebol i ddirwy o £5,000 os nad yw eu sbwriel yn cael ei drosglwyddo i weithredwr gwastraff cyfreithiol a’i fod yn cael ei dipio’n anghyfreithlon.

 

Sut allwn ni atal tipio anghyfreithlon?

 

Defnyddio cludwr gwastraff cofrestredig i gael gwared ar wastraff, neu os ydych chi’n defnyddio cwmni preifat mae’n bwysig gofyn am yr wybodaeth ganlynol:

 

  • Gofynnwch am gael gweld eu hardystiad – mae’n rhaid iddynt fod yn gludwr gwastraff cofrestredig neu wedi’u hesemptio cyn gallu mynd â’ch gwastraff. Gellir gwirio dilysiad cludwr gwastraff ar-lein gan ddefnyddio gwefan Adnoddau Naturiol Cymru neu gallwch gysylltu â nhw dros y ffôn.
  •  Gofynnwch i ble y maent yn bwriadu mynd â’r gwastraff – dylai fod yn cael ei waredu mewn safle awdurdodedig yn unig. Gofynnwch hefyd am dystiolaeth ddogfennol i ddangos ym mhle maent wedi cael gwared ar eich gwastraff.

 

Os ydych yn fusnes, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn derbyn Nodyn Trosglwyddo Gwastraff Dyletswydd Gofal gan y cludwr gwastraff cofrestredig sy’n gwaredu eich gwastraff.

 

Beth os wyf yn gweld sbwriel yn cael ei dipio’n anghyfreithlon?

Os ydych yn gweld sbwriel yn cael ei dipio’n anghyfreithlon, byddai’n ddefnyddiol cael yr wybodaeth ganlynol:

 

  •  Lleoliad y digwyddiad.
  •   Dyddiad, diwrnod ac amser y tipio anghyfreithlon.
  •  Disgrifiad o’r hyn a dipiwyd a faint ohono.
  • Beth a ddigwyddodd – faint o bobl a oedd yno, sut fyddech chi yn eu disgrifio, beth wnaethon nhw, a oeddynt yn defnyddio cerbyd?

Gofynnir i dystion wneud datganiad ac efallai bydd gofyn iddyn nhw ymddangos yn y llys. Peidiwch â mynd at unrhyw un yr ydych yn eu gweld yn tipio’n anghyfreithlon oherwydd gallant fod yn dreisgar.

 

Beth os na welais sbwriel yn cael ei dipio’n anghyfreithlon?

 

Pan fo sbwriel yn casglu ar dir preifat ac nad oes tystiolaeth yn dangos pwy dipiodd y deunydd, gellir cymryd camau gweithredu yn erbyn perchennog neu feddiannydd y tir dan yr amgylchiadau canlynol:

 

  • Os caniataodd neu achosodd y perchennog neu’r meddiannydd i’r sbwriel gael ei adael ar y tir yn fwriadol.
  • Os yw’r deunydd yn debygol o ddenu neu lochesu fermin neu os yw’n niweidiol i iechyd.

Ni fydd y Cyngor fel arfer yn ymchwilio i gwynion anhysbys neu anghydfodau rhwng cymdogion pan fo canghennau coed sy’n crogi dros wal cymydog wedi’u rhoi yn ôl ar dir perchennog y goeden.

 

Sut gall y cyhoedd roi gwybod am dipio anghyfreithlon?

 

Os ydych chi eisiau rhoi gwybod am achos o dipio anghyfreithlon, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cymdogaeth.

Cysylltu â ni

 

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig

Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

 

Ffôn                (01656) 643643
E-bost             publicprotection@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 22/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud