Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dyletswydd Gofal

Mae Adran 34 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn gosod dyletswydd gofal cyfreithiol ar unrhyw un – gan gynnwys cynhyrchwyr, cludwyr a gwaredwyr gwastraff i sicrhau:

  • Na waredir gwastraff yn anghyfreithlon, nac ymdrinnir â gwastraff heb drwydded, mewn modd sy’n torri trwydded neu mewn modd sy’n achosi llygredd neu niwed
  • Nad yw gwastraff yn mynd y tu hwnt i reolaeth unigolyn
  • Bod gwastraff dim ond yn cael ei drosglwyddo i rywun awdurdodedig megis awdurdod lleol, cludwr cofrestredig neu waredwr trwyddedig

Cludwyr neu Froceriaid Gwastraff

Dan y ddeddfwriaeth ‘Dyletswydd Gofal’, mae’n rhaid i bob busnes, waeth ba mor fach ydyw, sy’n cario gwastraff ar y draffordd gyhoeddus, neu sy’n trefnu cludo gwastraff gan eraill, fod wedi cofrestru gydag Adnoddau Naturiol Cymru.

Dyletswydd Gofal ar gyfer Busnesau

Os ydych yn fusnes, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn derbyn Nodyn Trosglwyddo Gwastraff Dyletswydd Gofal gan y cludwr gwastraff cofrestredig sy’n gwaredu eich gwastraff.

Beth yw’r cosbau?

Mae torri’r ddyletswydd gofal yn drosedd, gyda chostau o hyd at £5000 yn dilyn euogfarn ddiannod mewn Llys Ynadon.

Dyletswydd Gofal ar gyfer Deiliaid Tai

Mae Rheoliadau Gwastraff (Dyletswydd Gofal o ran Gwastraff Cartref) (Cymru a Lloegr) 2005 yn gosod dyletswydd gofal ar ddeiliaid tai i gymryd mesurau cyfrifol i sicrhau bod eu gwastraff cartref a gynhyrchir ar eu heiddo dim ond yn cael ei drosglwyddo i rywun awdurdodedig. Gallai hyn effeithio arnoch os ydych, er enghraifft, wedi cyflogi adeiladwyr, garddwyr neu fasnachwyr metel sgrap i fynd â deunyddiau i ffwrdd o’ch tŷ. Os yw’r deunyddiau hyn yn cael eu tipio’n anghyfreithlon, bellach gallwch chi gael eich dal yn gyfrifol a chael dirwy o hyd at £5,000 os cewch eich bod yn euog mewn Llys Ynadon.

Sut gallaf wneud yn siŵr bod fy ngwastraff yn cael ei waredu’n gywir?

Gofynnwch i’ch contractwr os yw’n gludwr gwastraff cofrestredig a gofynnwch am ei rif cludwr gwastraff. Gallwch hefyd gynnal gwiriad yn y fan a’r lle ar wefan Adnoddau Naturiol Cymru neu drwy gysylltu â nhw yn uniongyrchol. Os nad yw eich contractwr wedi’i gofrestru, dylech wrthod ei wasanaeth a gofyn iddo chwilio am gyngor gan Adnoddau Naturiol Cymru.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os ydych yn dymuno rhoi gwybod am wastraff yn diflannu o leoliadau diwydiannol neu fasnachol, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cymdogaeth. 

Cysylltu â ni

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig

Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn                (01656) 643643
E-bost             publicprotection@bridgend.gov.uk

Last Updated: 06/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud