Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Datgladdiadau

Mae datgladdu corff person ymadawedig ar y cyfan yn ddigwyddiad prin a gall fod yn drawmatig i’r teulu dan sylw. Gallant gymryd amser hir i’w trefnu ac maent fel arfer yn ddrud. Fel rheol, i ddatgladdu gweddillion claddedig ac amlosgedig mae gofyn cael Trwydded gan y Swyddfa Gartref.

Rhesymau dros Ddatgladdiadau

Gall datgladdiadau ddigwydd am nifer o resymau, gan gynnwys:

 • Symud o’r bedd gwreiddiol i lain teuluol a gaffaelwyd maes o law yn yr un fynwent neu mewn mynwent arall
 • Dychwelyd y person ymadawedig i wlad dramor i gael ei gladdu ynghyd ag aelod arall/aelodau eraill o’r teulu
 • Trosglwyddo o un fynwent sydd i fod i gael ei datblygu i un arall
 • Gorchmynion llys sy’n ei gwneud yn ofynnol cynnal archwiliad fforensig pellach

Gofynion

Fodd bynnag, mae’n drosedd datgladdu gweddillion dynol heb yn gyntaf gael y caniatâd cyfreithiol angenrheidiol.

 • Mae’n rhaid cael trwydded gan y Swyddfa Gartref. Bydd trwyddedau datgladdu hefyd yn cynnwys rhai amodau penodol y mae’n rhaid ymlynu wrthynt
 • Os yw’r person wedi’i gladdu ar dir Cysegredig, mae’n rhaid cael caniatâd gan yr eglwys hefyd
 • Mae’n rhaid bod Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn bresennol pan fo corff yn cael ei ddatgladdu i sicrhau nad oes bygythiad i iechyd y cyhoedd

Gwedduster a Diogelwch

Bydd Swyddog Iechyd yr Amgylchedd o Adran Gwarchod y Cyhoedd yn bresennol yn ystod unrhyw ddatgladdiad ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn goruchwylio’r digwyddiad i sicrhau bod y person ymadawedig yn cael ei barchu trwy’r adeg ac y diogelir iechyd y cyhoedd. Bydd y Swyddog hefyd yn sicrhau:

 • Bod y bedd cywir yn cael ei agor
 • Bod y datgladdiad yn cychwyn mor gynnar â phosib yn y bore i sicrhau cymaint o breifatrwydd â phosib
 • Bod y llain yn cael ei sgrinio fel y bo’n briodol er mwyn preifatrwydd
 • Bod Iechyd a Diogelwch yr holl weithwyr yn cael eu cynnal e.e. dillad diogelwch gan gynnwys mygydau a menig, goleuadau tasg a’r holl offer arall sy’n angenrheidiol
 • Bod pawb sy’n bresennol yn dangos parch dyladwy i’r person ymadawedig ac i feddi cyfagos
 • Bod y plât enw ar y gasged yn cyfateb i’r un ar y drwydded
 • Bod y gasged newydd wedi cael ei chymeradwyo gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd
 • Bod yr holl weddillion dynol a’r holl eitemau sydd yn y gasged yn cael eu gosod yn y gasged newydd
 • Bod y gasged newydd wedi’i selio’n briodol
 • Bod ardal y datgladdiad yn cael ei diheintio’n briodol
 • Bod trefniadau boddhaol ar waith ar gyfer trosglwyddo’r gweddillion ymlaen

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 13/06/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud