Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Asbestos yn y Gweithle

Tra bod rhwymedigaethau i’w cael dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a.y.b.1974, mae Rheoliadau Rheoli Asbestos 2012 yn gosod cyfrifoldebau ar berchenogion a deiliaid mangreoedd annomestig i ganfod unrhyw asbestos sy’n bresennol a rheoli’r risg y mae’n ei achosi.

Mae’r diffiniad o fangreoedd annomestig yn cynnwys yr holl adeiladau masnachol, cyhoeddus a diwydiannol (gan gynnwys mangreoedd/safleoedd gwag a thir halogedig), rhannau cyffredin mewn mangreoedd domestig gan gynnwys datblygiadau tai a blociau o fflatiau yn y sectorau ‘rhentu’ a ‘pherchentyaeth’. Bydd rhannau cyffredin yn cynnwys atigau, grisiau, coridorau, iardiau, tai allan ac ati.

Oriel o ddeunyddiau sy’n cynnwys asbestos

Pwy sydd â’r ddyletswydd i reoli?

Fel arfer bydd y ddyletswydd i reoli’n dod i ran unrhyw un sydd â’r cyfrifioldeb cytundebol am gynnal a chadw neu atgyweirio eiddo annomestig. Fodd bynnag os nad oes cyfrifoldeb yna’r sawl sydd â’r safle dan ei reolaeth fydd y person sydd â’r ddyletswydd i reoli.

Pa gyfrifoldebau mae’r ddyletswydd i reoli’n eu creu?

Mae’n rhaid i ddeiliad y ddyletswydd

 • Gymryd camau rhesymol i ganfod a oes deunyddiau sy’n cynnwys asbestos mewn mangre annomestig, faint ohonynt sydd, ble maen nhw a pha gyflwr y maent ynddo

 • Tybio bod deunyddiau’n cynnwys asbestos oni bai fod tystiolaeth gref nad ydynt yn ei gynnwys

 • Cynhyrchu cofnod o leoliad a chyflwr y deunyddiau sy’n cynnwys asbestos – neu ddeunyddiau y tybir eu bod yn cynnwys asbestos

 • Asesu’r risg y gallai unrhyw un ddod i gysylltiad â ffibrau o unrhyw ddeunyddiau a ganfuwyd

 • Paratoi cynllun sy’n nodi sut y bydd y risgiau o’r deunyddiau hyn yn cael eu rheoli

 • Cymryd y camau angenrheidiol i weithredu’r cynllun

 • Mynd ati’n gyfnodol i adolygu a monitro’r cynllun a’r trefniadau i weithredu arno fel bod y cynllun yn parhau i fod yn berthnasol a chyfoes; a

 • Darparu gwybodaeth am leoliad a chyflwr y deunyddiau ar gyfer unrhyw un sy’n atebol am weithio arnynt neu ymyrryd â hwy

Mae’n ofynnol hefyd i unrhyw un gydweithredu i’r graddau sy’n angenrheidiol i alluogi deiliad y ddyletswydd i gydymffurfio â’r gofynion uchod.

Sut all Deiliaid y Ddyletswydd gydymffurfio?

Mae tair prif gam:

 • Canfod a yw’r safle’n cynnwys asbestos ac, os ydyw, ble mae a pha gyflwr y mae ynddo. Os oes unrhyw amheuaeth, mae’n rhaid tybio bod deunyddiau’n cynnwys asbestos
 • Asesu’r risg

 • Llunio cynllun i reoli’r risg hwnnw a gweithredu arno

Mae rhai egwyddorion sylfaenol i’w cofio:

 • Dim ond os ymyrrir ag ef y mae asbestos yn beryglus. Os caiff ei reoli a’i gynnwys yn ddiogel, nid yw’n achosi perygl i iechyd

 • Peidiwch â gwaredu asbestos yn ddiangen – gall ei waredu fod yn fwy peryglus na’i adael yn ei le a’i reoli’n unig

 • Nid yw’r un risg yn gysylltiedig â phob deunydd asbestos. Mae’r mesurau y mae angen eu cymryd i reoli’r risgiau o ddeunyddiau megis deunydd inswleiddio peipiau’n wahanol i’r rheiny y mae’u hangen mewn perthynas â sment asbestos

Peidiwch â thybio bod angen i chi ddefnyddio arbenigwr ym mhob achos ar gyfer arolwg.

Cofiwch fod a wnelo’r ddyletswydd i reoli â chyflwyno camau ymarferol i ddiogelu gweithwyr cynnal a chadw ac eraill rhag y risg posib o ddod i gysylltiad â ffibrau asbestos. Nid oes a wnelo â gwaredu’r holl asbestos.

Gallwch gael cyngor ac arweiniad cyffredinol oddi wrth Adran Gwarchod y Cyhoedd

Neu

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Rhan 1
Adeiladau’r Llywodraeth
Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5SH
Ffôn: 029 20 263000

 

Last Updated: 23/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud