Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Asbestos yn y Cartref

Gwaredu asbestos a’r hyn y dylech ei wneud os ydych yn credu y gallai fod asbestos yn eich cartref.

Ble ydych chi’n debygol o ddod o hyd i asbestos?

Mae’r lleoliadau cyffredin yn cynnwys:-

 • Sment asbestos ar doeau garejis a siediau
 • Sment asbestos ym mhaneli wal siediau neu garejis
 • Cwteri a pheipiau glaw sment asbestos
 • Byrddau inswleiddio, estyll bondoeau, paneli llanw a pharwydydd
  sment asbestos
 • Sment asbestos ar ochrau paneli bath
 • Tanciau dŵr oer sment asbestos.
 • Systemau twymo aer cynnes wedi’u hinswleiddio ag asbestos

Os ydych yn rhentu eich cartref efallai y bydd gan eich landlord wybodaeth berthnasol am leoliad asbestos yn yr adeilad.

Mae cartrefi a godwyd cyn y 1990au yn fwy tebygol o gynnwys asbestos na chartrefi mwy modern.

Oriel o ddeunyddiau sy’n cynnwys asbestos

Beth ddylech ei wneud os oes gennych asbestos yn eich cartref?

Y rheol gyffredinol yw ei bod wastad yn well gadael llonydd i asbestos. Mae fel arfer yn ddiogel oni bai ei fod yn cael ei ddifrodi neu fod rhywun yn ymyrryd ag ef.

Peintiwch ddeunyddiau dan do â phaent sy’n gwrthsefyll alcali megis emwlsiwn PVA a pheidiwch byth â sandio, drilio na llifio deunyddiau asbestos.

Ceisiwch gyngor bob amser cyn meddwl am waredu asbestos a dilynwch y rheolau sylfaenol isod os byddwch yn gwneud gwaith gwaredu.

Peidiwch â cheisio gwaredu ynysyddion, gorchuddion trochion nac ardaloedd mawr o fwrdd inswleiddio asbestos eich hun gan mai dim ond contractwr trwyddedig sy’n gallu gwaredu’r deunyddiau hyn yn ddiogel.

Weithiau bydd angen cymryd sampl, er enghraifft i ganfod pa fath o asbestos ydyw. Fel arfer dylid gadael hyn i gontractwr arbenigol.

Gwaredu gwastraff asbestos

Gall deiliaid tai waredu sment asbestos yn safleoedd amwynder dinesig Llandudwg a Brynmenyn. Bydd arnoch angen nodyn tipio priodol cyn y cewch fynediad i’r safle â gwastraff asbestos. Ffoniwch 01656 643443 i gael y manylion.

Pethau y dylech ac na ddylech eu gwneud gydag asbestos

Peidiwch â mynd i banig os ydych yn credu bod asbestos yn eich cartref – fel arfer dim ond os yw rhywun yn ymyrryd ag ef y mae’n broblem.

 • Sicrhewch eich bod yn trin asbestos â pharch.
 • Peidiwch â drilio, llifio nac ymyrryd â deunyddiau sy’n cynnwys asbestos.
 • Ceisiwch gyngor os ydych yn meddwl bod gennych broblem gydag asbestos yn eich cartref.
Last Updated: 19/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud