Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth yw asbestos?

Asbestos yw’r enw cyffredin ar unrhyw fath o blith amrywiaeth o ddeunyddiau silicad sy’n ffibrog o ran eu strwythur ac sy’n gallu gwrthsefyll asid a thân yn well na deunyddiau eraill.

Ceir tri phrif fath o asbestos yn y DU ac maent yn cynnwys crosidolid (glas), amosid (brown) a chrysotil (gwyn).

Oherwydd ei rinweddau, arferid defnyddio asbestos yn helaeth ar gyfer pob math o eitemau megis paneli nenfwd, deunydd gwrthsefyll tân, plaster addurnol, inswleiddio ac ynysyddion peipiau a hyd yn oed blancedi tân. Fodd bynnag, gall mewnanadlu ffibrau asbestos achosi canlyniadau difrifol sy’n peryglu bywyd y person. Gall y ffibrau bychain bach dreiddio’n ddwfn i mewn i’r corff gan achosi canser yr ysgyfaint a’r llwnc a chyflyrau megis Asbestosis a Mesothelioma.

Er bod cyfyngiadau ar ddefnyddio asbestos wedi’u cyflwyno ym 1969, gan arwain yn y pen draw at wahardd pobl rhag ei ddefnyddio yn y DU, oherwydd y defnydd helaeth cyn hynny nid yw hyn wedi cael gwared ar y risg o gysylltiad. Amcangyfrifir fod oddeutu 3000 – 4000 o bobl yn marw bob blwyddyn o gyflyrau sy’n gysylltiedig ag asbestos.

Gan nad yw asbestos yn achosi risg i iechyd oni bai y caiff ei ddifrodi neu fod rhywun yn ymyrryd ag ef a bod y ffibrau a ryddheir yn cael eu mewnanadlu, y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf yw Trydanwyr, Plymwyr, Saer Coed, Gosodwyr Larymau, Peintwyr ac Addurnwyr – yn fyr, unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant Adeiladu.

Gallwch gael mwy o gyngor ac arweiniad cyffredinol ar asbestos oddi wrth Adran Gwarchod y Cyhoedd

Neu

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Rhan 1
Adeiladau’r Llywodraeth
Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5SH

Ffôn: 029 20 263000

Last Updated: 23/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud