Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llygredd atmosfferig – ansawdd aer

Ansawdd aer

Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng ein hiechyd a’n lles ac ansawdd yr aer yr ydym yn ei anadlu. Mae Tîm Rheoli Llygredd Adran Gwarchod y Cyhoedd yn gyfrifol am reoleiddio allyriadau i’r atmosffer o rai diwydiannau penodol a monitro ansawdd aer amgylchynol yn yr awyr agored. Gellir ymdrin â materion sy’n ymwneud â llygredd atmosfferig mewn amryw ffyrdd gan ddibynnu ar natur a tharddle’r broblem.

Mae Rhan IV Deddf yr Amgylchedd 1995 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol fynd ati bob hyn a hyn i adolygu ansawdd aer cyfredol ac ansawdd aer tebygol yn y dyfodol yn ei ardal ac mae Rheoliadau Ansawdd Aer (Cymru) 2000 a Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio) (Cymru) 2002 yn rhagnodi amcanion o ran ansawdd aer y mae’n rhaid eu cyflawni erbyn 2005. Mae’r broses o adolygu ac asesu ansawdd aer yn un o gonglfeini’r gyfundrefn ar gyfer rheoli ansawdd yr aer yn lleol.

Y Tîm Rheoli Llygredd sy’n gyfrifol am adolygu ac asesu ansawdd yr aer ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac, yn unol â’r canllawiau sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth, mae wedi mabwysiadu dull fesul cam ar gyfer gwneud y gwaith. Mae’r adroddiadau canlynol wedi cael eu cynhyrchu hyd yma

 

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 12/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud