Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Gall ymdrin â marwolaeth fod yn brofiad brawychus. Mae cyngor cyffredinol ar gael gan eich Canolfan Byd Gwaith leol sydd wedi llunio’r daflen gynghori ‘Beth i’w wneud ar ôl marwolaeth’. Os ydych yn methu â fforddio talu am angladd efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Taliad o’r Gronfa Gymdeithasol i gynorthwyo gyda’r costau. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn a gwneud cais yn eich Canolfan Byd Gwaith leol. 

Mae Adain Gwarchod y Cyhoedd yn gyfrifol am drefnu angladd unrhyw berson sydd wedi marw mewn lleoliad heblaw ysbyty a lle’r ymddengys nad oes asiantaeth arall na phersonau eraill yn gwneud trefniadau addas ar gyfer gwaredu’r corff.

Gofynion Cyfreithiol

Mae gan y Cyngor ddyletswydd dan adran 46 Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 i “beri i gorff unrhyw berson sydd wedi marw neu a ganfuwyd yn farw gael eu gladdu neu ei amlosgi” ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a lle’r ymddengys “nad oes trefniadau addas ar gyfer gwaredu’r corff wedi cael neu yn cael eu gwneud”.

Mae gan y Cyngor hawl i adfer costau’r angladd o ystâd y person ymadawedig, ar ffurf dyled sifil y mae’n rhaid ei had-dalu o fewn 3 blynedd.

Eithriadau

Nid yw’r ddarpariaeth uchod yn berthnasol i unrhyw un sy’n marw yn yr ysbyty, neu mewn ambiwlans ar y ffordd i’r ysbyty. Dan yr amgylchiadau hyn, gorwedd y cyfrifoldeb gyda’r Awdurdod Iechyd.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd


 

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud