Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adeiladau sy’n Agored i Fynediad Heb Awdurdod

Mae gan y Cyngor bwerau dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 Adrannau 29-32 i ymdrin ag adeiladau nad ydynt wedi’u diogelu’n ddigonol rhag mynediad heb awdurdod (fel arfer eiddo lle mae drysau a ffenestri ar lefel y llawr wedi cael eu tynnu allan) neu lle mae’r adeiladau’n debygol o achosi perygl i iechyd y cyhoedd (lle gallai llechi neu wydr wedi torri syrthio ar aelodau o’r cyhoedd sy’n mynd heibio). Nid yw’r pwerau ond yn berthnasol i adeiladau sy’n wag neu lle mae’r deiliad yn absennol dros dro.

Mae’r weithdrefn a ddefnyddir yn golygu bod hysbysiad cyfreithiol o fwriad i wneud gwaith yn cael ei gyflwyno i berchennog yr adeilad gan ofyn i’r perchennog wneud gwaith penodol (naill ai i atal mynediad heb awdurdod neu i atal yr adeilad rhag achosi perygl i iechyd y cyhoedd) o fewn cyfnod penodol sydd o leiaf 48 awr o’r amser y cyflwynir yr hysbysiad neu fel arall bydd y Cyngor yn gwneud y gwaith ac yn ailgodi tâl ar y perchennog. Fodd bynnag, lle mae gofyn gwneud gwaith i adeilad ar unwaith i’w atal rhag achosi perygl i iechyd y cyhoedd gall y Cyngor wneud gwaith heb gyflwyno hysbysiad o fwriad.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 13/06/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud