Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adran Gwarchod y Cyhoedd

Rôl Adran Gwarchod y Cyhoedd yw sicrhau amgylchedd diogel, pleserus a chynaliadwy i drigolion ac ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r rôl hon yn cyfrannu’n sylweddol at amcanion corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sef:

1. Gwella ansawdd bywyd i bawb.
2. Gofalu am ein hamgylchedd.
3. Bod â chymunedau diogelach.
4. Creu bwrdeistref sirol iachach.

Mae’r Adran yn gweithredu ar lefel strategol a gweithredol i hybu a gwarchod iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd trwy ddarparu cyngor, cynhorthwy a gweithgarwch rheoleiddio’n unol â pholisi cenedlaethol a lleol. Rydym hefyd yn ymrwymedig i hybu amgylchedd masnachu teg, diogel a chyfiawn trwy annog arferion busnes da a gwarchod defnyddwyr.

Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Arferol gan Adran Gwarchod y Cyhoedd

Cliciwch y canlynol i gael crynodeb manwl o’r gwaith ym maes Iechyd yr Amgylchedd neu Safonau Masnach, neu i gael mwy o wybodaeth neu gyngor Cysylltwch â Ni.

Iechyd yr Amgylchedd

Mae’r swyddogaeth Iechyd yr Amgylchedd a gyflawnir gan Adran Gwarchod y Cyhoedd yn darparu ystod eang iawn o wasanaethau, gan gynnwys Rheoli Llygredd, Tai’r Sector Preifat ac Iechyd y Cyhoedd .

Rydym yn dîm ymroddedig o Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Swyddogion Technegol a’n rôl ni yw sicrhau y diogelir iechyd a lles trigolion ac ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu’n cynnwys y canlynol:

   

Safonau Masnach

Nod y gwasanaeth yw sicrhau y masnachir yn deg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel bod defnyddwyr yn gallu prynu nwyddau a gwasanaethau gyda hyder, gan wybod eu bod yn ddiogel, yn cael eu gwerthu am y pris cywir ac wedi’u disgrifio’n gywir. Yn yr un modd, gall masnachwyr a busnesau weithredu heb ofn eu bod yn wynebu cystadleuaeth annheg o du’r rheiny sy’n gweithredu y tu allan i’r gyfraith.

Mae’r Gwasanaeth Safonau Masnach yn gyfrifol am orfodi dros gant o Ddeddfau Seneddol a mil o reoliadau cysylltiedig a Chyfarwyddebau Ewropeaidd. Mae’r gwasanaeth yn amcanu at roi help a chynhorthwy i ddefnyddwyr a busnesau lleol. Caiff cynhyrchion eu prynu er mwyn eu profi a’u dadansoddi a rhoddir cyngor i fusnesau lleol ynghylch sut i gydymffurfio â deddfwriaeth a orfodir gan y gwasanaeth.

Yn ogystal, mae’r Tîm Safonau Masnach yn cynnal arolygon o gynhyrchion ac arferion masnachu penodol. Pan fydd yn canfod achosion o dorri deddfwriaeth droseddol, mae’r gwasanaeth yn cynnal ymchwiliadau a all arwain at erlyn y busnesau dan sylw.

Last Updated: 29/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud