Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diogelu Data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rheoleiddio gweithgareddau prosesu data sy’n ymwneud ag unigolion, gan gynnwys cael, dal, defnyddio neu ddatgelu gwybodaeth o’r fath. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i gofrestru dan Ddeddf Diogelu Data 1998 sy’n caniatáu i’r Cyngor ddal a phrosesu data personol.

I sicrhau bod y Cyngor yn ymdrin â data personol yn gyfreithlon ac yn briodol mae’n rhaid iddo gydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data ac yn arbennig yr Egwyddorion Diogelu Data.

Mae’r Cyngor yn cefnogi ac yn ymlynu wrth yr Egwyddorion Diogelu Data sy’n ei gwneud yn ofynnol bod data personol:

  Yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon ac yn arbennig nad yw’n cael ei brosesu oni bai y cydymffurfir â rhai amodau penodol

 • Dylid ei gasglu at un neu fwy o ddibenion penodedig a chyfreithlon ac ni ddylid ei brosesu ymhellach mewn unrhyw fodd sy’n anghydnaws â’r diben hwnnw neu’r dibenion hynny.
 • Dylai fod yn ddigonol, yn berthnasol ac ni ddylai fod yn ormodol mewn perthynas â’r diben neu’r dibenion y caiff ei brosesu ar ei gyfer neu eu cyfer.
 • Dylai fod yn gywir a phan fo hynny’n angenrheidiol dylid ei ddiweddaru.
 • Ni ddylid ei gadw am yn hwy nag sy’n angenrheidiol ar gyfer y diben hwnnw neu’r dibenion hynny
 • Dylai gael ei brosesu yn unol â hawliau Gwrthrych y Data dan y Ddeddf
 • Dylid cymryd mesurau technegol a sefydliadol priodol yn erbyn gweithredoedd i brosesu data personol heb awdurdod neu’n anghyfreithlon ac yn erbyn gweithredoedd lle mae data personol yn cael ei golli neu ei ddifa neu ei ddifrodi yn ddamweiniol.
 • Ni ddylai gael ei drosglwyddo i wlad na thiriogaeth y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop oni bai fod y wlad neu’r diriogaeth honno’n sicrhau lefel ddigonol o ddiogelwch i hawliau a rhyddid gwrthrychau data mewn perthynas â phrosesu data personol.

Beth yw fy hawliau dan y Ddeddf?

 • Cael eich hysbysu gan y Cyngor a yw eich data’n cael ei brosesu
 • Gwneud cais gwrthrych am wybodaeth
 • Gofyn i ni gywiro data anghywir
 • Gofyn i’r Cyngor beidio â defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer marchnata uniongyrchol na gwneud penderfyniadau amdanoch yn seiliedig ar brosesu’r data’n awtomatig
 • Gofyn i’r Cyngor beidio â defnyddio eich data os yw’n debygol o achosi niwed neu drallod i chi
 • Gofyn am iawndal am niwed neu straen a achoswyd gan fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai gofynion dan y Ddeddf

Pam ydych chi’n cadw gwybodaeth bersonol?

Mae’r Cyngor yn cynnig ystod eang o wasanaethau i’w gwsmeriaid a chleientiaid. Mae angen i ni gael a defnyddio gwybodaeth bersonol fel ein bod yn gallu cyflenwi’r gwasanaethau y mae ar bobl eu hangen ac i gadw cofnod o’r gwasanaethau hynny.

A oes angen fy nghydsyniad ar y Cyngor i ddefnyddio fy ngwybodaeth?

Yn y rhan fwyaf o achosion ni fyddwn yn datgelu data personol heb eich cydsyniad chi. Fodd bynnag, mae sefyllfaoedd lle na fyddai’n ofynnol cael cydsyniad, megis:

 • Mae’n ofynnol i’r Cyngor ddarparu’r wybodaeth yn ôl y gyfraith neu ar orchymyn Llys
 • Mae angen yr wybodaeth i atal neu ddatrys trosedd
 • Mae’r Cyngor dan orfodaeth gyfreithiol i gyhoeddi’r wybodaeth
 • Mae datgelu’r wybodaeth yn hanfodol er budd yr unigolyn dan sylw
 • Mae’n angenrheidiol datgelu’r wybodaeth i ddiogelu buddiannau’r cyhoedd

Gan ddibynnu ar y diben y gwnaethom ei chasglu ar ei gyfer yn wreiddiol a’r defnydd a fydd yn cael ei wneud ohoni, gall gwybodaeth bersonol gael ei rhannu gydag adrannau eraill yn y Cyngor a sefydliadau a chyrff cyhoeddus eraill. Mewn achosion o’r fath, dim ond yr wybodaeth leiaf sy’n angenrheidiol i’w galluogi i roi gwasanaeth i chi fydd yn cael ei darparu.

Sut ydw i’n gofyn am gael gweld fy ngwybodaeth?

Mae’n rhaid i chi ysgrifennu at y Swyddog Gwybodaeth, Y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddiol, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB neu anfon neges e-bost i foi@bridgend.gov.uk.  Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r Ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth sydd ar gael trwy ddilyn y ddolen ganlynol: mae’r ffurflen cais gwrthrych am wybodaeth ar gael yma

Anfonir ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth fel arfer o fewn 40 niwrnod calendr. Efallai y bydd yn ofynnol i chi brofi pwy ydych a darparu unrhyw wybodaeth y mae ei hangen i ddod o hyd i’r wybodaeth.

Beth ddylwn i ei wneud os yw fy nata’n anghywir?

Dylech ysgrifennu at y Swyddog Gwybodaeth (yn y cyfeiriad uchod) gan ddweud wrthym pa ddata sy’n anghywir. Mae’n rhaid i ni ymateb i chi o fewn 21 diwrnod.

Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf yn fodlon bod fy nata wedi cael ei drin yn unol â’r Ddeddf?

Mae’r Cyngor yn ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion yr ydym yn eu cael am hyn yn wirioneddol o ddifrif.

Os ydych yn anfodlon ar y ffordd y mae’r data wedi cael ei drin, cysylltwch â’n Swyddog Cwynion yn y Cyngor. Gallwch hefyd gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Am faint o amser fyddwch chi’n cadw fy nata personol?

Mae’r cyfnod o amser y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol yn dibynnu ar y diben y mae’n cael ei phrosesu ar ei gyfer. Mae’r Cyngor yn ymlynu wrth yr Egwyddor Diogelu Data na ddylid cadw data personol am yn hwy nag sy’n angenrheidiol.

Ceir mwy o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

http://www.ico.org.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr - Polisi ar Ddiogelu Data.

Last Updated: 13/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud