Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Deddf Rhyddid Gwydobaeth 2000

Data Agored

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i gyhoeddi symiau cynyddol o’i ddata er mwyn annog bod yn agored a hybu tryloywder. Nid oes rhaid i chi ofyn i ni am ganiatâd i ailddefnyddio ein data, ond mae’n rhaid i chi dderbyn telerau’r Drwydded Llywodraeth Agored:

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg/version/3/

Mae dogfen ganllaw wedi cael ei chyhoeddi gan yr Archifau Cenedlaethol:

https://nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/ogl-user-guidance.pdf

Beth yw’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth?

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI) yn rhoi’r hawl i unrhyw un ofyn i awdurdod cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys Adrannau’r Llywodraeth, am unrhyw wybodaerth gofnodedig a gedwir ganddo.

Ceir rhestr o’r cyrff y mae’r Ddeddf yn berthnasol iddynt ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf hon yn rhoi mwy o fynediad i bob un ohonom at wybodaeth am y modd y caiff penderfyniadau’u gwneud ac am y modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu datblygu a’u darparu.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn cyd-fynd â’r Ddeddf Diogelu Data, sy’n caniatáu i bobl gael mynediad at wybodaeth amdanynt hwy eu hunain (e.e. cofnodion personél, neu wybodaeth a gedwir gan asiantaethau archwilio credyd) a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Sut mae gofyn am yr wybodaeth?

Mae gan bob awdurdod cyhoeddus y mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol iddo Gynllun Cyhoeddi. Mae’r cynllun yn rhestru’r wybodaeth y bydd awdurdod cyhoeddus (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) yn sicrhau ei bod ar gael fel rhan o’r drefn arferol a ble y gellir dod o hyd i’r wybodaeth gan gynnwys cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn uniongyrchol yr adrannau perthnasol.

Gwiriwch y cynllun i weld a yw’r wybodaeth y mae arnoch chi ei heisiau wedi cael ei chyhoeddi’n barod. Os felly, byddwn yn cyfeirio ati fel “Busnes Fel Arfer” a gallwch dderbyn yr wybodaeth o’r lle a nodir yn y cynllun.

Os nad yw’r wybodaeth wedi’i chynnwys yn y cynllun cyhoeddi yna bydd angen i chi wneud cais am wybodaeth.

Mae’n rhaid i bob cais am wybodaeth gael ei gyflwyno’n ysgrifenedig (e.e. llythyr, ffacs, e-bost) i’r foi@bridgend.gov.uk, Y Swyddfa Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol, Pen-y-bont ar Ogwr, Lefel 2, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Mae’n rhaid i chi nodi’n eglur pa wybodaeth yr ydych yn gofyn amdani gan roi eich enw a’ch cyfeiriad. Nid oes angen i chi ddweud pam fod arnoch eisiau’r wybodaeth.

Gweld ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ddiweddar ac ymatebion

Pa fath o wybodaeth allaf ofyn amdani?

Gallwch ofyn am gael unrhyw wybodaeth gofnodedig. Gallai fod ar ffurf negeseuon e-bost, llyfrau nodiadau, fideos neu dapiau.

Pryd fyddaf yn derbyn yr wybodaeth?

Yn y rhan fwyaf o achosion mae’n rhaid i’r Cyngor ymateb i’ch cais o fewn 20 diwrnod gwaith i’w dderbyn ac, os nad yw’n gallu gwneud hynny, bydd yn egluro pam ac yn rhoi gwybod i chi pryd y byddwch yn derbyn ymateb.

A ellir gwrthod fy nghais?

Bydd y Cyngor yn darparu’r wybodaeth ar eich cyfer oni bai fod rheswm da dros beidio â gwneud hynny (e.e. os oes a wnelo’ch cais â manylion personol rhywun arall). Mae’r eithriadau wedi’u rhestru yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae’n rhaid i’r Cyngor roi rheswm i chi dros wrthod eich cais. Os nad ydych yn cael y rheswm yn argyhoeddiadol, gallwch ofyn i’r Cyngor ailystyried ei benderfyniad, ac os bydd yn dal i wrthod y cais gallwch ofyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth adolygu’r penderfyniad hwnnw.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gorff annibynnol sy’n gorfodi’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. I gael mwy o wybodaeth, ewch at wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Ym mha fformat y gallaf ofyn am gael yr wybodaeth?

Gallwch ddweud ym mha fformat y byddai’n well gennych dderbyn yr wybodaeth (e.e. ar bapur neu’n electronig). Dylech drafod y fformatau hyn gyda’r adran unigol. Mewn rhai achosion, e.e. i bobl ag anableddau, efallai y bydd hawl i fformat penodol; eto, dylech drafod gyda’r adran berthnasol.

Faint fydd yn ei gostio i wneud cais?

Gellir darparu llawer o wybodaeth yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, weithiau bydd yn rhaid i chi dalu ffi, naill ai i gwrdd â chostau gweinyddol neu i dalu am gostau llungopïo neu bostio, neu oherwydd cost dod o hyd i’r wybodaeth a’i darparu. Cewch wybod ymlaen llaw os bydd rhaid talu ffi.

Last Updated: 01/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud