Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cymorth i Ddysgwyr

Class_answering

Yma i helpu

Pan fyddwch yn cofrestru ar gwrs Dysgu Oedolion yn y Gymuned, rydym eisiau i chi gyrraedd eich llawn botensial, llwyddo, a chael profiad pleserus o ddysgu fel oedolyn. Rydym yn deall y gallai fod angen help a chefnogaeth arnoch ar adegau, ac rydym ni yma i helpu.

Pan fo pethau’n mynd o chwith, byddwn yn gwneud popeth a allwn i’w datrys!

Ni waeth pa mor galed y byddwn yn ymdrechu, bydd pethau’n mynd o chwith o bryd i’w gilydd. Os oes unrhyw broblemau, dylech eu trafod â’ch tiwtor yn gyntaf. Os nad yw hynny’n briodol, dylech gysylltu â darparwr eich cwrs.

Cael trafferth aros ar eich cwrs?

Rydym yn deall y gall sawl ffactor ei gwneud hi’n anodd i chi fynd i ddosbarthiadau a chadw at derfynau amser. Os ydych chi’n teimlo y gallai fod yn rhaid i chi ystyried rhoi’r gorau i’r cwrs yr ydych wedi cofrestru arno, siaradwch â’ch tiwtor neu cysylltwch ag un o’n timau cymorth – rydym ni i gyd yma i helpu!

Cymorth ac arweiniad

Ym mywyd pob dysgwr, o unrhyw oedran, mae angen rhywfaint o gyngor a chymorth ychwanegol weithiau...efallai i helpu i ddatrys problem nad yw’n diflannu neu i gael cyngor er mwyn gwneud y penderfyniad gorau trosoch eich hun. Rydym hefyd yn deall y gallai rhai dysgwyr fod ag anawsterau personol yr hoffent eu trafod yn gyfrinachol â staff sydd wedi cael hyfforddiant arbennig. Os yw hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch, a gofynnwch a allwn ni helpu.

Sgiliau sylfaenol

Os ydych chi’n cofrestru ac yn teimlo eich bod yn cael trafferth oherwydd bod gennych chi broblem gyda darllen, ysgrifennu neu wneud gwaith rhifau, gallwn eich helpu. Mae llawer o bobl yn y sefyllfa hon, a gallech weld bod dysgu yn llawer mwy pleserus os ydych yn gofyn am help i ddatrys rhai problemau llythrennedd a rhifedd sylfaenol.

Yr iaith Gymraeg

Os ydych chi’n ystyried cofrestru ar gwrs ac os hoffech chi ddysgu siarad Cymraeg neu wella eich sgiliau yn y Gymraeg, gallwn ni helpu. Pa un a ydych am wella eich gobeithion o gael gwaith, helpu eich plant â’u gwaith ysgol, sgwrsio â ffrindiau a pherthnasau sy’n siarad Cymraeg, neu ddim ond cael hwyl, cysylltwch.

Cymorth arbenigol i fyfyrwyr

Os ydych chi’n ystyried cofrestru ar gwrs a bod gennych anabledd neu ofynion ychwanegol, gallai cymorth a chyngor fod ar gael i sicrhau eich bod yn gallu cyflawni eich llawn botensial. Gallai hyn gynnwys technoleg gynorthwyol ar gyfer nam ar y golwg neu’r clyw, cymorth dyslecsia ac ati. Os oes gennych chi broblem o ran symud o gwmpas, gallwn edrych ar wahanol ffyrdd o ddatrys problemau mynediad.

Last Updated: 22/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud