Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Polisi Facebook Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Menter Llywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg a’i nod yw cefnogi teuluoedd sydd â phlant dan 4 oed yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Tîm aml-asiantaeth o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw tîm Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd tudalen Facebook Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr yn galluogi tîm Dechrau’n Deg i gyfathrebu â theuluoedd ledled y fwrdeistref sirol, a byddwn yn defnyddio’r dudalen hon i ymgysylltu â chi ynglŷn â newyddion, gweithgareddau a digwyddiadau perthnasol yn ymwneud â Dechrau’n Deg.

Rydym wedi datblygu’r polisi hwn i egluro sut y byddwn yn rheoli’r cyfrif hwn ac i roi cyngor i’r rhai sy’n dymuno siarad â ni trwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth yn y polisi hwn o bryd i’w gilydd a rhown wybod i chi trwy gyfrwng diweddariad statws ar Facebook pan fyddwn yn gwneud hynny. Byddwn hefyd yn eich atgoffa ynglŷn  â’r polisi pan fyddwn yn cyrraedd cerrig milltir penodol o ran nifer y bobl sydd wedi ein hoffi ar Facebook e.e. 100, 200 ac ati, neu pe byddem yn credu bod angen cyngor mwy diweddar arnoch.

Rheolir y cyfrif hwn gan aelodau o dîm canolog Dechrau’n Deg. Mae’r holl sylwadau ac ymatebion yn dod oddi wrth y tîm ac ni ddylid eu dehongli fel ymatebion/ negeseuon personol oddi wrth unigolion. 

Byddwn yn ceisio ateb cwestiynau ac ymholiadau sy’n ymddangos ar ein tudalen yn gyflym. Pe byddai angen, mae’n bosibl y byddwn yn eich cyfeirio at wefan briodol i gael mwy o wybodaeth, neu eich atgyfeirio i rywle arall.

Mae ein cyfrif Facebook yn cael ei fonitro yn ystod oriau swyddfa yn bennaf, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Byddwn yn ateb y tu allan i’r oriau hynny os gallwn ni, a’n nod yw ateb cwestiynau a anfonir gyda’r nos neu yn ystod y penwythnos cyn gynted â phosibl. Ni allwn addo ateb pob sylw y byddwn yn ei dderbyn - yn enwedig ar adegau prysur. Os yw eich ymholiad yn bwysig, angen sylw ar frys, yn fanwl neu’n cynnwys manylion personol, rydym yn eich cynghori i gysylltu â thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhannu a phostio

O bryd i’w gilydd byddwn yn rhannu gwybodaeth pobl eraill ar ein tudalen Facebook sy’n berthnasol i’n gwaith fel gwasanaeth awdurdod lleol e.e. newyddion neu ddigwyddiadau gan ein partneriaid, neu eraill sydd â gwybodaeth y gallwn ei drosglwyddo er budd plant Dechrau’n Deg a’u teuluoedd. Byddwn hefyd yn ceisio cynnig cefnogaeth i ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol weithiau.

Byddwn weithiau yn ail-bostio neu rannu gwybodaeth o gyfrif nad yw’n gyfrif  tîm Dechrau’n Deg na’i bartneriaid. Gwnawn hyn oherwydd ein bod yn credu y bydd y wybodaeth o ddiddordeb i deuluoedd Dechrau’n Deg ac nid yw’n golygu ein bod yn cymeradwyo’r cyfrif. 

Peidiwch da chi â digio os byddwch yn gofyn i ni ail-bostio rhywbeth a ninnau ddim yn gwneud hynny: gan fod ein sefydliad yn un y mae pobl yn ymddiried ynddo, gellid dehongli unrhyw rannu gwybodaeth fel cymeradwyaeth o farn, unigolyn neu sefydliad penodol, ac mae’n bwysig ein bod yn aros yn ddiduedd er mwyn diogelu enw da’r cyngor.

Cymedroli

Mae gan y rhan fwyaf o gymunedau ar-lein eu rheolau a’u canllawiau eu hunain a byddwn bob amser yn cadw atynt.

Byddwn yn dibynnu ar y gweithdrefnau diogelu ac ymyrraeth sydd eisoes ar waith ar wefan y cyfrwng cymdeithasol ei hun pan fo hynny’n bosibl  (e.e. yn erbyn cynnwys anghyfreithlon, niweidiol neu sarhaus), er enghraifft trwy roi baner ar sylwadau neu roi gwybod iddynt am unrhyw achosion o ymddwyn yn groes i delerau ac amodau’r wefan.

Mae gennym hefyd ein rheolau ein hunain.

Rydym yn cadw’r hawl i ddileu neu i ofyn am ddileu unrhyw gyfraniad sydd, yn ein tyb ni, yn torri rheolau’r gymuned berthnasol, neu unrhyw un o’r canllawiau canlynol:

  • byddwch yn gwrtais, yn chwaethus ac yn berthnasol;
  • peidiwch â phostio negeseuon sy’n anghyfreithlon, yn enllibus, yn erlid, yn sarhaus, yn ddifenwol, yn ymosodol, yn ddifrïol, yn fygythiol, yn niweidiol, yn anweddus, yn gableddus, yn rhywiol o ran eu cynnwys nac yn hiliol;
  • peidiwch â rhegi;
  • peidiwch â gwneud sylwadau gwleidyddol na defnyddio tudalen Facebook Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer dadl wleidyddol;
  • peidiwch â phostio cynnwys a godwyd o rywle arall, pan nad y chi yw perchennog yr hawlfraint;
  • peidiwch â phostio'r un neges, neu rai tebyg iawn i’w gilydd, fwy nag unwaith (a adnabyddir fel "spam");
  • peidiwch â chyhoeddi eich gwybodaeth bersonol eich hun, na gwybodaeth bersonol unrhyw un arall, e.e. manylion cyswllt;
  • peidiwch â hysbysebu gwasanaethau na chynhyrchion masnachol;
  • peidiwch ag esgus bod yn rhywun arall.

Yn anffodus, fel cam olaf, weithiau bydd angen i ni wahardd (‘blocio’) defnyddwyr Facebook  a gwneud cwyn amdanynt i Facebook os ydynt yn gyson yn gwrthod dilyn y canllawiau hyn ac/neu nad ydynt yn ymateb i gais i ddileu postiadau sy’n berthnasol i’r categorïau uchod.

Enllib

Cymerwch ofal i beidio â gwneud datganiadau enllibus os gwelwch yn dda. Yn ôl y gyfraith datganiad enllibus yw un sy’n niweidio enw da unigolyn neu sefydliad yng ngolwg unigolyn rhesymol. Mae cyhoeddi datganiad o’r fath yn golygu y gallwch chi a ninnau fynd i helbul difrifol. Byddwn felly yn dileu neu yn gofyn i chi ddileu unrhyw ddatganiad y gellid ei ystyried yn enllibus.

Last Updated: 25/06/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud