Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sustainable Development

Y Newid yn yr Hinsawdd a Phenllanw’r Cyflenwad Olew

Y newid yn yr hinsawdd – Mae ein hinsawdd yn newid, yn bennaf oherwydd y cynnydd mewn nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir gan bobl ac sy’n amsugno gwres o’r haul yn yr atmosffer gan beri i lai ohono ddianc i’r gofod. Mae hyn yn achosi newidiadau yn ein hinsawdd sy’n cynnwys codiadau yn nhymheredd yr aer a chefnforoedd yn fyd-eang, lefelau’r môr yn codi’n fyd-eang a newidiadau mewn patrymau glawio a gwynt.

Penllanw’r cyflenwad olew – Mae ein cymdeithas yn ddibynnol iawn ar gyflenwad helaeth o olew rhad. Mae cryn ddadlau ynghylch pryd y bydd ‘penllanw’r cyflenwad olew’ yn digwydd (pan fydd cyfanswm yr olew a gynhyrchir ledled y byd yn cyrraedd penllanw ac yn dechrau gostwng yn barhaol). Yr hyn sy’n eglur fodd bynnag yw bod olew’n danwydd anadnewyddadwy ac y bydd cyflenwadau’n prinhau ac, yn y pen draw, yn dod i ben.

Er mwyn lleihau i’r eithaf yr effaith y bydd y newidiadau hyn yn ei chael mae’n bwysig ein bod yn dechrau defnyddio ein hadnoddau’n fwy doeth, yn gostwng ein hallyriadau carbon ac yn dod yn gymdeithas nad yw’n ddibynnol ar olew.

Sut y mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn ymateb i fygythiad y Newid yn yr Hinsawdd a Phenllanw’r Cyflenwad Olew?

Strategaeth a Chynllun Gweithredu ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd a Phenllanw’r Cyflenwad Olew

Fe lofnododd y Cyngor Ymrwymiad Newid yn yr Hinsawdd Cymru yn 2005 ac fe luniodd Strategaeth a Chynllun Gweithredu ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd ym mis Ebrill 2010 fel ffordd o gydnabod a mynd i’r afael â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd a phenllanw’r cyflenwad olew.

Cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cynaliadwy i gael gweld y ddogfen lawn.

Proffil o Effeithiau’r Hinsawdd yn Lleol (LCLIP)

Fe ymgymerwyd â gwaith i greu Proffil o Effeithiau’r Hinsawdd yn Lleol yn ddiweddar i ystyried effaith digwyddiadau diweddar o ran y tywydd a’r hinsawdd, sut yr ymdriniwyd â’r digwyddiadau hyn a pha gostau a gafwyd. Rydym yn gobeithio y bydd y prosiect hwn yn rhoi dealltwriaeth am y ffordd y mae’r digwyddiadau hyn yn effeithio ar wasanaethau’r Cyngor a bywydau pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Codi Ymwybyddiaeth

Cynhelir digwyddiadau a gweithdai trwy gydol y flwyddyn i godi ymwybyddiaeth ymhlith staff, uwch swyddogion a Chynghorwyr am effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a phenllanw’r cyflenwad olew.

Ble allaf gael mwy o wybodaeth?

Last Updated: 25/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud