Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sustainable Development

Lleihau ein heffaith

In recent years we have all become more aware of how our actions impact on the environment including how we travel, what we buy and how we use energy and resources.

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym ni i gyd wedi dod yn fwy ymwybodol o’r ffordd y mae ein gweithredoedd yn effeithio ar yr amgylchedd gan gynnwys sut yr ydym yn teithio, yr hyn yr ydym yn ei brynu a sut yr ydym yn defnyddio ynni ac adnoddau. Gall y gweithredoedd syml hyn greu canlyniadau i’r amgylchedd ac felly i bobl. Er mwyn i ni greu byd iachach, hapusach, mwy cynaliadwy, mae angen i unigolion a mudiadau/sefydliadau newid eu hymddygiad a’u harferion i leihau eu hôl troed carbon i’r eithaf.

Sut y mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn lleihau ei effaith ar yr amgylchedd?

Polisi Amgylcheddol

I gael gweld y polisi cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cynaliadwy Green Dragon

Y Ddraig Werdd

Mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd yn defnyddio Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd i wella’i ôl troed amgylcheddol. Mae’r Cyngor wedi cyflawni Lefel 5, y dyfarniad uchaf yn y cynllun, ac mae hefyd wedi cyflawni’r Safon Brydeinig ar gyfer Systemau Rheolaeth Amgylcheddol.Impact Screening Toolkit

Pecyn Cymorth Sgrinio Effeithiau

Mae’r Pecyn Cymorth Sgrinio Effeithiau wedi’i fwriadu i helpu swyddogion y Cyngor gyda’u prosesau penderfynu wrth ddatblygu mentrau pwysig. Mae’r pecyn cymorth yn nodi sut i roi ystyriaeth i faterion datblygu cynaliadwy, iechyd a lles, cydraddoldebau a diogelwch cymunedol wrth gynllunio a chyflawni prosiectau mawr.

Swyddfeydd Gwyrdd

Mae’r rhaglen Swyddfeydd Gwyrdd sy’n cael ei chyflwyno’n raddol ym mhob rhan o’r Cyngor ar hyn o bryd wedi’i bwriadu i annog staff i ymwneud â materion megis y Newid yn yr Hinsawdd a defnyddio adnoddau naturiol. Fel rhan o’r cynllun hwn caiff Hyrwyddwyr Swyddfeydd Gwyrdd eu henwebu ac maent yn gweithio gydag aelodau eraill o staff i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Ble allaf gael mwy o wybodaeth?

Last Updated: 25/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud