Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sustainable Development

Economi leol gynaliadwy

Oherwydd effaith y newid yn yr hinsawdd a’r ansicrwydd ynghylch adnoddau naturiol rydym yn wynebu dyfodol ansicr. Mae angen i ni felly sicrhau ein bod yn gallu ymaddasu ac ymateb i’r newidiadau a allai effeithio ar ein cymunedau. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn gallu prynu’r bwyd a’r cynhyrchion y mae arnom eu hangen.

Un ffordd o wneud hyn yw rhoi cymorth i ddatblygu sgiliau lleol a hybu’r arfer o ddefnyddio ein hadnoddau a’n cynnyrch lleol. Mae angen i ni hefyd sicrhau ein bod yn arfogi ein busnesau â’r ymwybyddiaeth, yr wybodaeth a’r offer i ‘ffynnu’n wyrdd’, i ostwng eu hallyriadau CO2 ac i ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithlon.

Sut mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn hybu economi leol gynaliadwy?

Strategaeth Caffael Cynaliadwy

Mae’r Cyngor bellach wedi mabwysiadu Strategaeth Caffael Cynaliadwy, sy’n nodi’r cyfleoedd i gynyddu gwerth am arian i’r eithaf, gan wireddu cyfleoedd i gefnogi trefniadau cyflenwi lleol, manteision cymunedol, ystyriaethau amgylcheddol a masnach deg a chaffael moesegol. 

I gael gweld copi o’r strategaeth cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cynaliadwy.

Prosiect Cadwyn Gyflenwi’r Ddraig Werdd

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i raglen effeithlonrwydd ynni gyda 10 o’i gyflenwyr. Mae aelodau o’r Tîm Datblygu Economaidd yn rhoi cymorth i gyflenwyr wneud gwelliannau amgylcheddol a chael gostyngiad o 5% yn yr ynni a ddefnyddir ganddynt.  

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.

Prosiectau Bwyd Lleol

Mae nifer o wahanol brosiectau’n cael eu cydgysylltu gan reach, y Rhaglen Datblygu Gwledig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae’r prosiectau hyn wedi’u bwriadu i gryfhau’r economi leol a gwneud y gorau o’n hadnoddau a’n cynnyrch naturiol. Mae’r prosiectau’n cynnwys Bocs Bwyd Go Iawn, cysylltu bwyd lleol â defnyddwyr lleol, a’r Cyfeiriadur Bwyd Lleol sy’n rhoi cyhoeddusrwydd i gynhyrchwyr lleol.

Cliciwch yma i weld gwefan reach a darllen mwy am y prosiectau.

Last Updated: 25/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud