Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sustainable Development

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Mae a wnelo ADCDF â’r canlynol -

  • Deall y materion byd-eang sy’n effeithio ar ein planed fel y gallwn gydweithio i’w datrys.
  • Gwerthfawrogi a pharchu amrywiaeth ryfeddol y blaned gan gynnwys ein pobl, diwylliannau, bywyd gwyllt a chynefinoedd.
  • Dysgu sut y gall ein dewisiadau a’n penderfyniadau beunyddiol gael effaith ar fywydau pobl eraill, yn ogystal ag ar y blaned.

Sut mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi ADCDF?

  • Grŵp Gorchwyl ADCDF – mae’r grŵp yma’n cynnwys cynrychiolwyr o bob sector ym myd addysg a’i nod yw datblygu ADCDF yn effeithiol ledled y sir trwy Strategaeth a Chynllun Gweithredu ADCDF Pen-y-bont ar Ogwr.
  • Partneriaeth Addysg Amgylcheddol a Chynaliadwyedd (BEES) Pen-y-bont ar Ogwr – mae’r bartneriaeth hon yn dwyn ynghyd swyddogion o’r Cyngor a mudiadau/sefydliadau sy’n cefnogi ADCDF i rannu gwybodaeth, rhoi diweddariadau ar eu gwaith a chyfrannu at brosiectau.
  • Hyfforddiant – mae gweithdai ar themâu penodol yn annog y rheiny sy’n gysylltiedig ag addysg ffurfiol neu anffurfiol megis athrawon, llywodraethwyr a gweithwyr ieuenctid i ymwneud ag ADCDF.
  • Adnoddau – mae gwefan BEES yn cynnwys adnoddau addysgu yn ogystal â nifer o ddogfennau eraill i roi cymorth i athrawon ac eraill gyflwyno ADCDF. Mae pecynnau cymorth a deunyddiau eraill wedi cael eu creu hefyd a’u dosbarthu i ysgolion.
  • Digwyddiadau – mae prosiectau a digwyddiadau rhyngweithiol yn annog plant a phobl ifanc i ymwneud â materion amgylcheddol, cynaliadwyedd a byd-eang.
  • Cynlluniau a Gwobrau ADCDF – mae rhaglenni megis Eco Sgolion, Ysgolion Masnach Deg, Y Wobr Ysgolion Rhyngwladol ac Ysgolion Coedwig yn cael eu cefnogi trwy grwpiau rhwydwaith, digwyddiadau hyfforddi ac ymweliadau ag ysgolion.

Ble allaf gael mwy o wybodaeth am ADCDF?

Last Updated: 25/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud