Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Asesiadau Risg

Dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl, mae gan ymatebwyr Categori Un ddyletswydd i asesu’r risg y gallai argyfyngau’n digwydd yn, neu effeithio ar eu hardal ddaearyddol. Yn unol â’r Ddeddf, mae hyn yn golygu adnabod peryglon a fyddai’n golygu, pe baent yn effeithio ar gymuned, y byddai effaith y digwyddiad mor fawr nes byddai ymatebwyr Categori Un yn ei chael yn eithriadol o anodd parhau â’u rolau arferol.

Mae Fforwm Lleol Cymru Gydnerth De Cymru (SWLRF) wedi datblygu Cofrestr Risgiau Cymunedol sy’n nodi peryglon sylweddol yn Ne Cymru ac yn asesu pa mor debygol ydyw y bydd pob perygl yn digwydd ar raddfa benodol. Mae’r asesiad hwn yn rhoi sgôr risg i bob perygl, fel ei bod yn bosib priodoli risg isel, canolig, uchel neu uchel iawn i beryglon.

Mae’r holl broses yn helpu ymatebwyr Categori Un a Dau i benderfynu a oes unrhyw gamau gweithredu’n ofynnol i leihau’r risg a achosir gan y peryglon ac mae’n helpu i lywio prosesau cynllunio at argyfwng. Dilynwch y ddolen hon i fwrw golwg ar Gofrestr Risgiau Cymunedol De Cymru.

Yn dilyn cyhoeddi Cofrestr Risgiau Cymunedol Fforwm Lleol Cymru Gydnerth De Cymru mae’r Cyngor wedi datblygu Cofrestr Risgiau Cymunedol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Mae’r ddogfen yn dilyn canllawiau cenedlaethol o ran sut y dylid asesu risgiau ac mae’n nodi’r gwaith a gwblhawyd gan grŵp Risgiau SWLRF ond yn darparu enghreifftiau o beryglon a risgiau posib ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Lle y bo’n briodol, caiff y mesuriadau o beryglon eu lleihau’n gymesur â chyd-destun y Fwrdeistref Sirol.

 

Last Updated: 28/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud