Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Parhad Busnes

Dychmygwch...rydych yn cyrraedd eich gweithle un bore i ganfod na chewch chi fynd i mewn i'r adeilad...

Faint o sefydliadau sydd wedi meddwl sut y byddent yn parhau i weithredu pe ceid trychineb naturiol megis tân neu lifogydd? Beth am ganlyniadau anghydfod mawr mewn perthynas â chludiant neu fethiant mewn systemau telathrebu? Os bydd y gwaethaf yn digwydd ac os amherir ar ddarparu gwasanaethau hanfodol, beth bynnag fo'r effaith, bydd yn rhaid gwneud rhai penderfyniadau anodd a'u gwneud yn gyflym.

Building Fire

Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, mae'n gwneud synnwyr cynllunio a pharatoi eich busnes ar gyfer yr annisgwyl. Bydd datblygu Cynllun Parhad Busnes yn eich helpu i reoli eich risgiau er mwyn sicrhau bod eich sefydliad, ar bob adeg, yn gallu parhau i weithredu ar lefel isel o leiaf. Bydd hyn yn eich galluogi i ddal i weithredu yn ystod a'r tu hwnt i argyfwng.

Damaged Buiding

Mae 3 rheswm da pam y dylech CHI fod â chynllun

  • Mae 80% o'r busnesau yr effeithir arnynt gan ddigwyddiad mawr yn cau o fewn 18 mis.
  • Mae 90% o'r busnesau sy'n colli data o ganlyniad i drychineb yn cael eu gorfodi i gau o fewn 2 flynedd.
  • Tarfwyd ar 58% o fusnesau'r DU gan Fedi'r 11eg, effeithiwyd yn ddifrifol ar 1 ym mhob 8.

 

I bwy y mae'r cyngor hwn?

Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i holl Berchenogion, Rheolwyr a Chyflogeion busnesau bychain a chanolig yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn wyneb heriau arferol busnes o ddydd i ddydd, mae'n bosib bod eich staff eisoes yn gweithio bron hyd eithaf eu gallu. Gallai ymddangos yn ormodol paratoi cynllun ar gyfer yr annisgwyl, ond ystyriwch sut y byddai eich busnes yn gweithredu pe bai rhywbeth yn digwydd i darfu arno heddiw...
Taflen - a yw eich busnes yn barod?

Damaged Office

 

Beth yw Rheoli Parhad Busnes?

Mae Rheoli Parhad Busnes yn broses y gellir ei chymhwyso i unrhyw fusnes, boed yn fach neu'n fawr, sy'n helpu i reoli'r risgiau sy'n bygwth ei allu i oroesi. Yr amcan yw adnabod peryglon a allai effeithio ar swyddogaethau neu weithgareddau hanfodol a sicrhau y gellir lleihau'r rhain neu ymateb iddynt mewn ffordd effeithiol.

Mae'n darparu fframwaith ar gyfer gwella gwydnwch eich sefydliad pan fo digwyddiad yn amharu arno ac mae'n hwyluso'r broses o adfer gwasanaethau allweddol tra'i bod ar yr un pryd yn cynnal y gallu i ateb gofynion a osodir ar y busnes.
Cyflwyniad ar Barhad Busnes

Adnabod Eich Busnes

Er mwyn datblygu Cynllun Parhad Busnes mae angen i chi fod â dealltwriaeth drylwyr am eich busnes. Mae hyn yn cynnwys gwybod beth yw swyddogaethau hanfodol eich busnes, effaith unrhyw achos o darfu ar y swyddogaethau hynny a'r flaenoriaeth ar gyfer adfer y swyddogaethau hynny. Yr enw ar y broses hon yw Dadansoddiad o'r Effaith ar y Busnes.

Ewch Ati i Asesu'r Risgiau

Mae risg yn golygu'r tebygolrwydd y bydd rhywbeth yn digwydd a fydd yn effeithio ar eich busnes. Caiff hyn ei ystyried fel arfer yn nhermau effaith perygl a'r tebygolrwydd y bydd perygl yn effeithio ar eich busnes. Bydd gwybod beth yw eich risgiau'n eich galluogi i flaenoriaethu'r gweithgareddau lleihau risgiau.

Gallwch ymdrin â risgiau mewn nifer o ffyrdd -

  • Derbyn y risg a 'byw gydag ef'
  • Derbyn y risg ond 'ei reoli'
  • Derbyn y risg ond datblygu cynlluniau i ymdrin ag ef
  • Cymryd mesurau i leihau'r risg

Enghreifftiau o Risgiau i fusnesau

BYGYTHIADAU

GWENDID

EFFAITH AR Y BUSNES

Firysau cyfrifiadurol

Ydych chi'n diweddaru eich meddalwedd atal firws yn rheolaidd

Yr hyn a allai ddigwydd: Gallech golli cofnodion cleientiaid a throsglwyddo'r firws i'ch cwsmeriaid. Mae hyn yn gwastraffu amser, arian ac yn niweidio eich enw da fel busnes dibynadwy.

Amharu ar y gadwyn gyflenwi

Ydych chi'n gwirio a oes gan eich cyflenwyr eu cynlluniau parhad eu hunain

Yr hyn a allai ddigwydd: Mae cyflenwr hanfodol yn methu â darparu gwasanaethau hanfodol ar eich cyfer. Rydych chi'n colli gwerth pythefnos o fusnes o ganlyniad.

Yr hyn y dylech ei gynnwys yn eich Cynllun Parhad Busnes

Dylai eich Cynllun gynnwys gwybodaeth megis eich gwasanaethau hanfodol, personél hanfodol ac amseroedd adfer. Mae Gwasanaethau Hanfodol yn cynnwys pethau megis gwasanaethau i gwsmeriaid, prosesau cynhyrchu, archebu cyflenwadau, rheoli'r gyflogres a.y.b. Dylai hefyd gynnwys cyfarwyddiadau ynghylch yr hyn y dylid ei wneud, a'r hyn na ddylid ei wneud, ar adeg argyfwng. Gallai gwybodaeth ddefnyddiol arall gynnwys gwybodaeth ar gyfer galw staff allan, sut i gael mynediad at ddata allweddol, manylion cyflenwyr, adeiladau eraill y gellir symud iddynt a.y.b.

Sicrhewch fod eich Cynllun yn syml, yn hawdd i'w ddeall ac yn gadarn. Mae'n rhaid iddo gynnwys diffiniad eglur o rolau a chyfrifoldebau pawb a bod yn gyfoes - gallai hefyd fod yn ddefnyddiol gwneud trefniadau ar gyfer ymdrin â phobl yr effeithir arnynt o bosib ond nad ydynt yn gyflogeion (e.e. cwsmeriaid, cleientiaid, contractwyr ac ymwelwyr.)
Cynllun Parhad Busnes

Faint o amser fydd yn ei gymryd i greu cynllun parhad busnes?

Bydd hyn yn dibynnu'n llwyr ar faint a chymhlethdod eich busnes. Ar y cyfan, po leiaf yw'r busnes, po rwyddaf y dylai fod i lunio cyfres syml o drefniadau sy'n nodi'r hyn y dylid ei wneud. Ni fydd unrhyw un yn adnabod eich busnes gystal â chi - chi yw'r arbenigwr ar yr hyn yr ydych yn ei wneud a'r ffordd yr ydych yn ei wneud.

Cofiwch - mae Parhad Busnes yn broses barhaus, a bydd angen i'ch Cynllun gael ei brofi, ei addasu a'i ddiweddaru'n gyson er mwyn sicrhau ei fod yn gadarn ac yn effeithiol. Mae a wnelo â meddwl ymlaen llaw er mwyn sicrhau nad yw sefyllfa sy'n argyfwng i rywun arall yn troi'n drychineb i chi...

Gwefannau defnyddiol ar gyfer cael mwy o wybodaeth

Y Sefydliad Parhad Busnes (www.thebci.org)

Cyswllt Busnes (www.businesslink.gov.uk)

Pecyn Cymorth Rheoli Parhad Busnes

(Mae'r Ysgrifenyddiaeth Argyfyngau Sifil Posibl wedi datblygu, mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid, pecyn cymorth parhad busnes i helpu'r sector masnachol a gwirfoddol i roi proses Rheoli Parhad Busnes ar waith.)

Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau

 

Last Updated: 02/04/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud