Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Materion Cyfredol

Mae’r adran hon yn rhoi ichi grynodeb o faterion mewn perthynas â chynllunio at argyfwng a allai effeithio arnoch chi.

Llifogydd

Mae llifogydd yn digwydd yn naturiol ac ni ellir eu hosgoi’n llwyr. Mae gorlifdiroedd afonydd ac ardaloedd arfordirol ar dir isel yn wynebu risg uwch nag ardaloedd eraill. Bydd newidiadau yn yr hinsawdd, megis stormydd mwy difrifol a hafau a gaeafau gwlypach yn cynyddu’r risg hwnnw.

Gall llifogydd gael eu hachosi gan afonydd sydd wedi torri eu glannau, cwlfertau/ draeniau’n gorlifo am fod swm y dŵr y tu hwnt i gynhwysedd y system ddraenio neu lifogydd glawog pan fo swm y dŵr ar ei ben ei hun yn achosi llifogydd dŵr wyneb (y math hwn o lifogydd yw achos mwyaf cyffredin fflachlifoedd).

Yn hanesyddol mae Abercynffig, Pen-coed a Maesteg wedi dioddef llifogydd ond er bod y llifogydd yn ddinistriol i’r teuluoedd yr effeithir arnynt, cyfyngir ar faint y llifogydd posib gan dopograffeg y fwrdeistref sirol.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am adnabod ardaloedd lle mae risg o gael llifogydd a phennu maint uchaf posib digwyddiad llifogydd. Os ydych yn byw ar orlifdir byddai Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cysylltu â chi i ofyn a ydych yn dymuno cael eich hysbysu’n awtomatig os yw’r ardal yr ydych yn byw ynddi mewn perygl o gael llifogydd. I gael mwy o wybodaeth am system Cyfoeth naturiol Cymru i rybuddio ynghylch llifogydd ac i wirio a ydych yn byw ar orlifdir dilynwch y ddolen hon i gael mynediad at wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ar hyn o bryd mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn ceisio gwella ymwybyddiaeth o lifogydd ac maent wedi datblygu 3 taflen ddwyieithog i roi cyngor ymarferol ynghylch yr hyn y dylech ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd. Gallwch lawrlwytho’r taflenni gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Beth i’w wneud cyn llifogydd

Beth i’w wneud yn ystod llifogydd

Beth i’w wneud ar ôl llifogydd

Yswiriant rhag llifogydd taflen ffeithiau

Cynllunio ar gyfer Ffliw Pandemig Dynol

Mae’r adran hon o’r wefan wedi’i bwriadu i’ch hysbysu ynghylch y trefniadau y mae’r Cyngor yn eu rhoi ar waith i baratoi ar gyfer Ffliw Pandemig.

Mae’r Llywodraeth yn cydnabod mai ymddangosiad posib pandemig ffliw yw un o’r risgiau uchaf y mae’r DU yn eu hwynebu. Oherwydd hyn, mae’n rhaid i wasanaethau cyhoeddus allweddol sicrhau bod ganddynt drefniadau i allu parhau i ddarparu’u gwasanaethau hanfodol yn ystod pandemig ffliw.

Mae sefydliadau megis y gwasanaethau iechyd, yr heddlu, awdurdodau lleol a Meddygon Teulu’n cydweithio i helpu i sicrhau eu bod yn gallu cyflawni’r ymrwymiadau hyn ac mae pob sefydliad yn ei dro wrthi’n datblygu’i gynllun ei hun.

Os ceir pandemig bydd y Cyngor yn sicrhau ei fod yn gwneud ei orau glas i barhau i ddarparu gwasanaethau allweddol ond efallai y bydd yn rhaid gohirio rhai swyddogaethau er mwyn helpu i ganolbwyntio’r adnoddau ar wasanaethau hollbwysig megis darparu gofal.

Wrth i’r gwaith yn y maes hwn ddatblygu bydd diweddariadau’n cael eu cyhoeddi yn yr adran hon o’r wefan.

Cynllunio ar gyfer Ffliw Pandemig Dynol – y cyngor diweddaraf ac adroddiadau ar y sefyllfa sydd ohoni:

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer ymateb i Bandemig Ffliw

Yr Adran Iechyd: Tudalennau ar Ffliw Pandemig

 

Last Updated: 23/09/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud