Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwaith aml-asiantaeth – Fforwm Lleol Cymru Gydnerth

Mae gan nifer o gyrff ran i’w chwarae yn y gwaith o ymateb i argyfwng mawr ac mae effeithiolrwydd yr ymateb yn dibynnu ar allu’r asiantaethau hyn i gydweithio mewn modd cyfunol, cydgysylltiedig y mae’n well ei ddatblygu trwy hyfforddiant, ymarfer a chyfathrebu effeithiol.

Nod y Ddeddf yw ffurfioli trefniadau gweithio aml-asiantaethol ar lefel leol gan ei gwneud yn ofynnol i gyrff priodol gymryd rhan mewn Fforymau Lleol Cymru Gydnerth (LRF). Mae aelodaeth o fforymau LRF ar hyn o bryd yn seiliedig ar ardaloedd yr heddluoedd; felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o LRF De Cymru ynghyd â chynghorau cyfagos Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Mae pob grŵp LRF yn cynnwys cynrychiolwyr ymatebwyr Categori Un (Yr Heddlu, Y Gwasanaeth Tân, Y Gwasanaeth Ambiwlans, Yr Awdurdod Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwylwyr y Glannau, Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau Ysbytai) ac ymatebwyr Categori Dau (cwmnïau cyfleustodau, Yr Asiantaeth Priffyrdd a darparwyr cludiant). Gofynnir i ymatebwyr Categori Dau fynychu cyfarfodydd perthnasol os oes angen eu harbenigedd/safbwyntiau, er y gallant fynychu unrhyw gyfarfod y maent yn ei ddewis os ydynt yn teimlo bod hynny’n briodol. Gall cynrychiolwyr mudiadau yn y sector gwirfoddol, megis Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a’r Groes Goch Brydeinig gymryd rhan hefyd.

Mae 14 is-grŵp LRF sy’n canolbwyntio ar faterion penodol y mae angen dull aml-asiantaeth o ymdrin â hwy, ac mae’r rhain yn cynnwys Cyfathrebu, Gwacau, Cymorth Dyngarol, Hyfforddi ac ymarfer a Marwolaethau.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw fater sy’n cael sylw ar y tudalennau hyn, cysylltwch â’r Tîm Cydnerthu ar (01656) 643300.

 

Last Updated: 28/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud