Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beth yw’r Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl?

Daeth Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 i rym ar 14 Tachwedd 2005. Ei nod yw sefydlu lefel gyson o amddiffyniad sifil ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r Ddeddf yn darparu fframwaith sylfaenol ar gyfer cyrff ac asiantaethau sy’n cynllunio ar gyfer argyfyngau lleol ac/neu genedlaethol ac yn egluro sut y dylai’r cyrff a’r asiantaethau hyn gydweithio, gan ddarparu fframwaith i ffurfioli trefniadau cydweithio.

Mae’r Ddeddf yn nodi pa gyrff sy’n gyfrifol am ymateb i argyfyngau ac yn eu disgrifio fel Ymatebwyr Categori 1 neu Gategori 2.

Ymatebwyr Categori 1 yw’r rheiny sy’n greiddiol i’r broses o ymateb i argyfwng; maent yn cynnwys y gwasanaethau brys, gan gynnwys gwylwyr y glannau, awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau gofal iechyd ac Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gan bob ymatebwr ‘Categori 1’ chwe dyletswydd (mae gan awdurdodau lleol saith). Caiff y rhain eu hegluro ar y dudalen ganlynol: ‘Cyfrifoldebau Lleol dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl’.

Mae Ymatebwyr Categori 2 yn llai tebygol o fod â rhan ganolog mewn fforymau cynllunio ond gallant chwarae rhan fawr wrth ymateb i argyfyngau penodol. Mae enghreifftiau o ymatebwyr Categori 2 yn cynnwys asiantaethau arbenigol megis cwmnïau cyfleustodau a chludiant, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac awdurdodau iechyd strategol. Dim ond dwy ddyletswydd y mae’r Ddeddf yn eu gosod ar y cyrff hyn, ac mae a wnelo’r rhain â rhannu gwybodaeth a chydweithredu ag ymatebwyr Categori 1 a 2.

Last Updated: 28/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud