Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

7 dyletswydd a osodwyd ar Awdurdodau Lleol:

 

Cydweithredu ag ymatebwyr lleol eraill i wella’r modd y cydgysylltir yr ymateb ac i wella effeithlonrwydd:

Mae’n ofynnol bod ymatebwyr Categori 1 a 2 mewn ardal heddlu penodol yn cydweithredu â’i gilydd a chyrff ychwanegol sy’n rhan o’r ymateb i argyfwng (megis mudiadau gwirfoddol). Mae’r cyrff hyn yn rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (LRF) i ddarparu fframwaith sy’n ffurfioli gwaith cynllunio aml-asiantaeth a chydweithio ar lefel leol.

Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu ag ymatebwyr lleol eraill i wella’r modd y cydgysylltir yr ymateb:

Mae gan ymatebwyr Categori 1 a 2 ddyletswydd i rannu gwybodaeth â’i gilydd, ond fe’u rhybuddir rhag rhyddhau gwybodaeth sydd o bosib yn sensitif ac y gall fod angen ei rheoli.

Ystyrir fod rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau’n elfen hanfodol o amddiffyn sifil, gan ei fod yn annog asiantaethau i gyd-drafod â’i gilydd, gan sicrhau lle y bo’n briodol, bod pob un ohonynt yn gallu cael yr wybodaeth ddiweddaraf am weithdrefnau presennol a chynlluniau ar gyfer y dyfodol a rhannu gwybodaeth am fanylion megis peryglon, asesiadau risg. Mae hefyd o fantais cael canfyddiad cywir am alluoedd a disgwyliadau asiantaethau sy’n bartneriaid o ran ymateb i argyfwng er mwyn i hyn fod o gymorth i’r broses gynllunio.

Cynnal asesiadau risg:

Mae’r Ddeddf yn cydnabod bod asesu risgiau’n weithgarwch allweddol wrth baratoi cynlluniau argyfwng a chynlluniau parhad busnes, gan helpu i sicrhau bod cynlluniau’n gymesur â’r risgiau a ganfuwyd a rhoi mesur i gyrff ei ddefnyddio wrth asesu’u cynlluniau. Ceir mwy o wybodaeth am asesu risgiau i’r LRF a’r Cyngor trwy ddefnyddio’r dolenni ar y chwith.

Mae gan ymatebwyr Categori 1 ddyletswydd i asesu’r risg y gallai argyfyngau ddigwydd o fewn eu hardal, neu y gallent effeithio ar eu hardal, yn unol â’r diffiniad o argyfwng yn y Ddeddf, h.y. digwyddiad ar raddfa sy’n golygu y byddai’n cyfyngu’n ddifrifol ar allu ymatebwyr Categori 1 i gyflawni’u swyddogaethau.

Caiff risgiau o’r fath eu cydnabod mewn ‘Cofrestr Risgiau Cymunedol’ ac mae’n rhaid i ymatebwyr Categori 1 benderfynu a ddylid cymryd unrhyw gamau gweithredu i liniaru’r risg a nodwyd gan ddibynnu ar yr effaith a’r tebygolrwydd y ceir argyfwng. Dilynwch y ddolen hon i weld Cofrestr Risgiau Cymunedol De Cymru.

Bod â chynlluniau at argyfwng yn weithredol:

Mae’n rhaid i ymatebwyr Categori 1 gynnal cynlluniau i sicrhau eu bod yn gallu ymateb yn effeithiol os ceir argyfwng trwy weithio i atal, lleihau, rheoli neu liniaru effeithiau argyfwng. Mae’n rhaid i gynlluniau o’r fath hefyd roi ystyriaeth i’r potensial ar gyfer cydweithio aml-asiantaeth. Yn ogystal â hynny, mae rheoliadau’n nodi’n benodol ei bod yn ofynnol bod cynlluniau’n egluro sut y caiff argyfwng ei ddatgan a chan bwy. Dan y ddyletswydd hon, mae’r Ddeddf yn nodi bod yn rhaid i asiantaethau sy’n ymateb hyfforddi’u staff mewn perthynas ag unrhyw gynlluniau a gweithdrefnau a gyflwynir a chynnal ymarferion i sicrhau bod y cynlluniau’n effeithiol.

Bod â threfniadau rheoli parhad busnes:

Mae’n rhaid i ymatebwyr Categori 1 gynnal cynlluniau i sicrhau y gallant barhau â’u gwasanaethau hanfodol pan fo argyfwng yn amharu’n ddifrifol arnynt, er enghraifft o ganlyniad i golli nifer sylweddol o staff neu golli mynediad at adeiladau. Defnyddiwch y ddolen yn y tabl ar yr ochr chwith i gael mwy o wybodaeth am Barhad Busnes.

Bod â threfniadau i allu rhybuddio a hysbysu’r cyhoedd os ceir Argyfwng:

Mae’n rhaid bod gan ymatebwyr Categori 1 drefniadau i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer y cyhoedd cyn digwyddiadau y gellir eu rhagweld, er enghraifft Ffliw Pandemig neu argyfwng tanwydd sy’n debygol o ddatblygu’n araf, yn ogystal ag yn ystod ac yn dilyn argyfyngau mawr.

Gallai gwybodaeth o’r fath gael ei chyfleu trwy daflenni neu bosteri, yn ogystal â defnyddio arfau cyfathrebu presennol trwy gydweithio â’r wasg leol a gorsafoedd radio lleol. Gan ddibynnu ar natur y digwyddiad mae’r cyfathrebu hwn yn debygol o ddigwydd mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill sydd hefyd yn gysylltiedig ag ymateb i’r digwyddiad.

Rhoi cyngor a chymorth i fusnesau a mudiadau gwirfoddol mewn perthynas â rheoli parhad busnes (awdurdodau lleol yn unig):

Mae’r Ddeddf yn gosod cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i hyrwyddo a darparu cyngor ar barhad busnes i fusnesau a mudiadau gwirfoddol priodol sydd â swyddfa o fewn ffiniau’r awdurdod. Gall Awdurdodau Lleol naill ai roi’r cyngor hwn eu hunain a chodi am y gwasanaeth, neu gyfeirio partïon cyfrannog at wasanaethau ymgynghori priodol.

Dolenni Defnyddiol:

Parodrwydd ar gyfer Argyfwng: arweiniad manwl ar y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl

Last Updated: 31/03/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud